॥ श्रीमद् अध्यात्मरामायण ॥

॥ बालकाण्ड ॥

॥ द्वितीयः सर्ग: ॥

[ Right click to 'save audio as' for downloading Audio ]

[ Right click to 'save audio as' for downloading Audio ]भारपीडित पृथ्वीचे ब्रह्मदेवाजवळ जाणे, तिच्या प्रार्थनेने
भगवंतांचे प्रकट होणे व त्यांनी तिला धीर देणे.GO TOP