१ अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः ।

२ सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।

३ अमृतस्वरूपाच ।

४ यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति,

५ यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति

६ यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति,

७ सा न कामायमाना

८ निरोधस्तु लोकवेद...

९ तस्मिन्ननन्यता

१० अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ।

११ लोके वेदेषु तदनुकुलाचरणं..

१२ भवतु निश्चय...

१३ अन्यथा पातित्याशङ्‍क्या ।

१४ लोकोऽपि तावदेव किन्तु...

१५ तल्लक्षणानि वाच्यन्ते

१६ पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः

१७ कथादिष्विति गर्गः ।

१८ आत्मरत्यविरोधेनेति...

१९ नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता

२० अस्त्येवमेवम् ।

२१ यथा व्रजगोपिकानाम् ।

२२ तत्रापि न माहात्म्यज्ञान...

२३ तद्विहीनं जाराणामिव ।

२४ नास्त्येव तस्मिंन्.....

२५ सा तु कर्मज्ञान...

२६ फलरूपत्वात् ।

२७ ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद् ...

२८ तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ।

२९ अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ।

३० स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः

३१ राजगृह-भोजनादिषु...

३२ न तेन राजपरितोषः ...

३३ तस्मात्सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ।

३४ तस्याः साधनानि.....

३५ ततु विषयत्यागात् ...

३६ अव्यावृत भजनात् ।

३७ लोकेऽपि भगवद्‌गुण...

३८ मुख्यतस्तु महत्कृपयैव,

३९ महत्सङ्‍गस्तु दुर्लभो..

४० लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ।

४१ तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् ।

४२ तदैव साध्यतां तदेव ...

४३ दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः ।

४४ कामक्रोधमोहस्मृति.....

४५ तरंगायिता अपीमे ...

४६ कस्तरति कस्तरति मायाम् ?

४७ यो विविक्तस्थानं सेवते.....

४८ यः कर्मफलं त्यजति....

४९ यो वेदानपि सन्यस्यति.....

५० स तरति स तरति...

५१ अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्

५२ मूकास्वादनवत्

५३ प्रकाशते क्वापि पात्रे

५४ गुणरहित कामनारहितं

५५ तत्प्राप्य तदेवावतोकयति

५६ गौणी त्रिधा गुणभेदाद्...

५७ उत्तरास्मादुत्तरस्मात्...

५८ अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ

५९ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्

६० शान्तिरूपात् ...

६१ लोकहानौ चिन्ता न कार्या

६२ न तदसिद्धौ लोकव्यवहारो..

६३ स्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं

६४ अभिमानदम्भादिक त्याज्यम्

६५ तदर्पिताखिलाचारः सन्

६६ त्रिरूपभङ्गपूर्वकं .....

६७ भक्ता एकान्तिनो मुख्याः

६८ कण्ठावरोधरोमाञ्चाशृभिः

६९ तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि....

७० तन्मयाः

७१ मोदन्ते पितरो....

७२ नास्ति तेषु जाति

७३ यतस्तदीयः

७४ वादो नावलम्ब्यः

७५ बाहुल्यावकाशाद...

७६ भक्तिशास्त्राणि मननीयानि

७७ सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते

७८ अहिंसासत्यशौचदया...

७९ सर्वदा सर्वभावेन ....

८० सः कीर्त्यमानः ...

८१ त्रिसत्यस्यभक्तिरेव...

८२ गुणमाहात्म्यासक्ति ...

८३ इत्येवं वदन्ति ...

८४ य इदं नारदप्रोक्तं...GO TOP