संन्यास उपनिषदे

अवधूतोपनिषद     आरुणेयोपनिषद     कठरुद्रोपनिषद     कुण्डिकोपनिषद     जाबालोपनिषद

    तुरीयातीतोपनिषद     नारदपरिव्राजकोपनिषद     निर्वाणोपनिषद     परब्रह्मोपनिषद

    परमहंस-परिव्राजकोपनिषद     परमहंसोपनिषद     ब्रह्मोपनिषद     भिक्षुकोपनिषद     मैत्रेय्युपनिषद

    याज्ञवल्क्योपनिषद     शाट्यायनि पनिषद     संन्यासोपनिषद

मुक्तिकोपनिषदांत ’१०८ उपनिषदांचा अभ्यास कर’ असा रामाने हनुमंतास उपदेश केला. विद्वानांनी या उपनिषदांमध्ये चर्चिलेल्या विषय संबंधाने, म्हणजे देवतांसंबंधी, योग संबंधी, संन्यास विषयक असे काही विभाग पाडले आहेत. त्यात जिथे विशिष्ट विषय संबंध नाही अशा उपनिषदांना ’सामान्य उपनिषदे’ म्हटले आहे. अशा विषय विभागात २० उपनिषदे आहेत.