योगोपनिषदे

अद्वयतारकोपनिषद     अमृत-नादोपनिषद    अमृत-बिन्दु उपनिषद     क्षुरिकोपनिषद     तेजोबिंदूपनिषद     त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद     दर्शनोपनिषद     ध्यानबिन्दु उपनिषद     नाद-बिन्दु उपनिषद     पाशुपत ब्रह्मणोपनिषद     ब्रह्मविद्योपनिषद     मण्डलब्राह्मण उपनिषद     महावाक्योपनिषद     योग-कुण्डल्युपनिषद     योगचूडामण्युपनिषद     योगतत्त्वोपनिषद     योगशिखोपनिषद     शाण्डिल्योपनिषद     वराहोपनिषद     हंसोपनिषद

मुक्तिकोपनिषदांत ’१०८ उपनिषदांचा अभ्यास कर’ असा रामाने हनुमंतास उपदेश केला. विद्वानांनी या उपनिषदांमध्ये चर्चिलेल्या विषय संबंधाने, म्हणजे देवतांसंबंधी, योग संबंधी, संन्यास विषयक असे काही विभाग पाडले आहेत. त्यात जिथे विशिष्ट विषय संबंध नाही अशा उपनिषदांना ’सामान्य उपनिषदे’ म्हटले आहे. अशा विषय विभागात २० उपनिषदे योग विषयक आहेत.