मराठी भाषेतील संत प्रणीत वाङ्मय व संस्कृत भाषेतील श्रुति-स्मृति साहित्य (शक्य तेथे मराठी
अर्थासहित) यास वाहिलेले संकेत स्थळ. काही काम झालेले आहे, बरेच काही व्हावयाचे आहे...

तो पर्यंत वर दिसणार्‍या दुव्यांमधून उपलब्ध साहित्य पहावे -

Read Disclaimer

पारमार्थिक ग्रंथसंग्रह

दृक्-श्राव्य (VIDEOs)

दृक् श्राव्य (VIDEO) भागवत कथा -
श्री.विश्वेश बोडस

श्राव्य - ग्रंथ गद्य वाचन
(AUDIO BOOKS)

श्रीज्ञानेश्वरी - ओव्यार्थ - गद्यवाचन

अध्यात्म रामायण - श्लोकार्थ(गद्य)वाचन

श्रीमद्‌भागवतपुराण - संहिता (संस्कृत)

श्रीमन्महाभारत - शान्तिपर्व

श्रीमद्‌भागवतपुराण- श्लोकार्थ (गद्य)

योगवासिष्ठ - निर्वाण प्रकरण भाग १

योगवासिष्ठ - निर्वाण प्रकरण भाग २

आगमसार

श्रीब्रह्मचैतन्य प्रवचने - Zipped

प्रवचन, निरूपण इत्यादि

सूचना/अभिप्रायसाठी
संपर्क करा-
प्रस्तावना
About website
श्रीब्रह्मचैतन्य
श्रीज्ञानेश्वरी
श्रीज्ञानेश्वरी
अमृतानुभव
चांगदेव पासष्टी
सार्थ हरिपाठ
श्रीज्ञानदेव चरित्र
श्रीमद् दासबोध
आत्माराम
मनाचे श्लोक
बारा ओव्या शते
अभंग मनोबोध
समर्थ-परिचय
श्रीएकनाथी भागवत
आगमसार
वेदेश्वरी
सदाचार
भागवत महापुराण
श्रीमद् गर्गसंहिता
वाल्मीकि रामायण
अध्यात्म रामायण
आनंद रामायण
रामचरितमानस
भावार्थ रामायण
ऋग्वेद
सामवेद
ब्रह्मसूत्र
दशोपनिषदे
वैष्णवोपनिषदे
शैवोपनिषदे
शाक्त-उपनिषदे
सामान्य उपनिषदे
संज्ञास-उपनिषदे
योगोपनिषदे