॥ विष्णुपुराणम् ॥

चतुर्थः अंशः

॥ त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

श्रीपराशर उवाच
मागधानां बार्हद्रथानां भाविनामनुक्रमं कथयिष्यामि ॥ १ ॥
अत्र हि वंशे महाबलपराक्रमा जरांसन्धप्रधाना बभूवुः ॥ २ ॥
जरासन्धस्य पुत्रः सहदेवः ॥ ३ ॥
सहदेवात्सोमापिस्तस्य श्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्च निरमित्रस्तत्तनयः सुनेत्रस्तस्मादपि बृहत्कर्मा ॥ ४ ॥
ततश्च सेनजित्ततश्च श्रुतञ्जयस्ततो विप्रस्तस्य च पुत्रः शुचिनामा भविष्यति ॥ ५ ॥
तस्यापि क्षेम्यस्ततश्च सुव्रतः सुव्रताद्धर्मस्ततःसुश्रवा ॥ ६ ॥
ततो दृढसेनः ॥ ७ ॥
तस्मात्सुबलः ॥ ८ ॥
सुबलात्सुनीतो भविता ॥ ९ ॥
ततःसत्यजित् ॥ १० ॥
तस्माद्विश्वजित् ॥ ११ ॥
तस्यापि रिपुञ्जयः ॥ १२ ॥
इत्येते बार्हद्रथा भूपतयो वर्षसहस्रमेकं भविष्यन्ति ॥ १३ ॥
इति श्रीविष्णुमहापुराणे चतुर्थांशे त्रयोविंशोऽध्यायः (२३)


GO TOP