॥ विष्णुपुराणम् ॥

चतुर्थः अंशः

॥ षोडशोऽध्यायः ॥

श्रीपराशर उवाच
इत्येष समासतस्ते यदोर्वंशः कथितः ॥ १ ॥
अथ तुर्वसोर्वंशमवधारय ॥ २ ॥
तुर्वसोर्वह्निरात्मजः वह्नेर्भार्गः भार्गाद्‍भानुस्ततश्च त्रयीसानुस्तस्माच्च करन्दमस्तस्यापि मरुत्तः ॥ ३ ॥
सोऽनपत्योभवत् ॥ ४ ॥
ततश्च पौरवं दुष्यन्तं पुत्रमकल्पयत् ॥ ५ ॥
एवं ययातिशापात्तद्वंशः पौरवमेव वंशं समाश्रितवान् ॥ ६ ॥
इति श्रीविष्णुमहापुरामे चुतुर्थांशे षोडशोऽध्यायः (१६)


GO TOP