॥ श्रीधरस्वामीकृत ॥

॥ श्रीहरिविजय ॥

॥ अध्याय तिसावा ॥

सत्यभामा, रुक्मिणी आणि कृष्ण -


श्रीगणेशाय नमः ॥
जय जय वेदवंद्या सकळसारा । मन्मथजनका त्रिभुवनसुंदरा ।
ब्रह्मानंदा अतिउदारा । द्वारकानगरविलासिया ॥१॥
तुझे उदारपण अतिथोर । बिभीषणें केला एक नमस्कार ।
त्यासी त्वां दिधले लंकानगर । जोवरी शशिमित्र असती पैं ॥२॥
आणि सुदामा अत्यंत दरिद्री । त्यासी द्वारकातुल्य दिधली नगरी ।
पूर्वी कंस मारूनि मथुरापुरी । उग्रसेन स्थापिला ॥३॥
सुग्रीवासी दिधली किष्किंधा । वाली पाठविला निजपदा ।
पांडवपालका गोविंदा । भक्त निजपदा स्थापिसी ॥४॥
पूर्वाध्यायी कथन जाहले । सुदामयासी राज्य दिधले ।
यावरी द्वारावतीसी वर्तले । तेंचि परिसा श्रोते हो ॥५॥
द्वारकेसी असता अनंत । जो सच्चिदानंदमूर्ति अमूर्त ।
रात्रिवेळे कृष्णनाथ । मंदिरा येत सत्यभामेच्या ॥६॥
तव तो मित्रविंदेचा दिवस । विसरोनियां हृषीकेश ।
सत्यभामेच्या मंदिरास । अवचित आला चुकोनि ॥७॥
तो दोन्ही हस्त ठेवूनि कटीवरी । सत्यभामा उभी द्वारीं ।
तीस देखोनि मुरारी । काय वचन बोलिला ॥८॥
सत्यभामा न जाणोनि गोविंदें । म्हणे सुखी आहेस कीं मित्रविंदे ।
तुजकारणें मी मुग्धे । रात्री आलो जाण पां ॥९॥
ऐकतां ऐसें वचन । क्षोभले सत्यभामेचें मन ।
म्हणे मज सवतीचें नाम ठेवूनि । बोलावी कपटि नायक हा ॥१०॥
माझें नाम टाकूनि सुंदर । मित्रविंदा म्हणे यादवेंद्र ।
तरी याच्या नावाचा उच्चार । मीही विपरीत करीन ॥११॥
मग श्रीकृष्णासी म्हणे सुंदरा । यावे यावे जी कंसासुरा ।
मथुरा सांडोनि द्वारकापुरा । किमर्थ येणें जाहले ॥१२॥
ऐकोनि वैरियाचें नाम । परम क्षोभला पुरुषोत्तम ।
म्हणे कां वो तुज पडला भ्रम । कंस कैसे मज म्हणसी ॥१३॥
तू जाहलीस काय पिशी । कंसनामे मज बाहसी ।
सत्यभामा म्हणे श्रीहरीसी । डोळे पुसुनि पाहे पां ॥१४॥
कोठें आहे मित्रविंदा । लौकरी दावा जी गोविंदा ।
हांसे आले मुकुंदा । ऐकोनि शब्द तियेचा ॥१५॥
ऐसा सत्यभामेचा गर्व जाणोन । गुप्त जाहला जगन्मोहन ।
सत्यभामा पाहे भोंवतें विलोकून । म्हणे समजावीन हरीसी ॥१६॥
तों हातींचा गेला माधव । जेवीं साधका होतां ज्ञानगर्व ।
नित्यात्मप्राप्तीचा अनुभव । कैंचा मग तयासी ॥१७॥
ज्ञानगर्वें बहुत नाडले । सत्य भामेसी तैसें जाहलें ।
म्हणे हातींचे निधान गेलें । भ्रांत जाहलें कैसी मी ॥१८॥
दिव्य रत्‍न गोफणिलें । अहा अमृतपात्र उलंडिलें ।
की परब्रह्म घरा आलें । म्यां अव्हेरिलें पापिणीनें ॥१९॥
कामधेनू आली मंदिरीं । ती मूर्खें पिटूनि घातली बाहेरी ।
तैसेंचि म्यां केलें ये अवसरीं । गेला कंसारी हातींचा ॥२०॥
विकळ पडिली सत्यभामा । सख्यांसी म्हणे भेटवा मेघश्यामा ।
घरा आला परमात्मा । अव्हेर केला जाणोनि ॥२१॥
मग आणावया इंदिरावर । सत्यभामा दूती पाठवी सत्वरा ।
ते सत्वर येउनि यदुवीरा । काय पार्थिती जाहली ॥२२॥
दूती म्हणे जगज्जीवन । चला सत्यभामेच्या निकेतना ।
तुम्हांलागीं राजीवनयना । विकळ बहुत जाहली ॥२३॥
दिव्य सुमनांचे हार । तीस भासती जैसे विखार ।
शून्य दिसतें मंदिर । तुम्हांविण यादवेंद्रा ॥२४॥
देऊनि वस्त्रें आभरणें । दूती गौरविले मधुसूदनें ।
म्हणे गजगमने माझें येणें । नव्हे आतां सर्वथा ॥२५॥
तों इकडे सत्यभामा मंदिरीं । हरि प्राप्तीलागीं खेद करी ।
घडिघडी येऊनि पाहे द्वारीं । म्हणे का मुरारी न येचि ॥२६॥
शेजेवरी अरळ सुकले । चंदनागरगंध विटले ।
आणि शेषवल्लीचीं दलें । सुकली सकळ दिसती ॥२७॥
प्रभाहीन दिसे सदन । नावडे सुस्वर गायन ।
दीप जाहले तेजोहीन । हरिलें मन मुरहरें ॥२८॥
अहा माधव कोठे गुंतला । कोणे सवतीशीं रतला ।
चक्रचालक हो भ्रतार आपुला । न म्हणावा कदाही ॥२९॥
कीं माझ्या सदना येतां वनमाळी । कोणी ललना वाटेसी भेटली ।
सखी बोलावूं पाठविली । तिची जाहली काय गति ॥३०॥
अहो न लोटेचि आजिची यामिनी । न ढळतीं नक्षत्रें गगनी ।
अहा न उगवेचि वासरमणी । चक्रवाकें न बाहती कां ॥३१॥
ऐसी चिंता करितां सती । तो दूती आली अवचिती ।
तीस म्हणे कां वो श्रीपती । आले नाहींत सांग पां ॥३२॥
श्वासोच्छ्‌वास विशेष तुज । कां दाटला सांग मज ।
येरी म्हणे धांवलें सहज । म्हणोनि धापा टाकितें ॥३३॥
तुझ्या मस्तकींचे कुरळ कां चळले । येरी म्हणे हरिपायीं शिर ठेविलें ।
वरिच्यावरी श्रीकृष्णें धरिलें । केश चळले म्हणोनियां ॥३४॥
तुझें सुकुमार चीर । कां भिजलें सांग समग्र ।
काय करुनि आलीस विचार । तोही निर्धार कळेना ॥३५॥
येरी म्हणे मत्स्यावतार । हरि धरूनि शोधी सागर ।
मी तेथें प्रवेशतां समग्र । शेला भिजला साजणी ॥३६॥
तुझी दृष्टी कां झाली घूर्णित । निद्रा मोडली दिसे सत्य ।
तूं हरिरूपीं जाहलीस रत । चिन्हें सर्व दीसती ॥३७॥
म्हणे कमठ जाहला तुझा भ्रतार । कुर्मदृष्टी पाहतां परम तीव्र ।
त्याच्या दर्शनें शरीर । भाव सकळ राहिले ॥३८॥
भामा म्हणे तुझे अधर जाण । तेथे दंश केला देतां चुंबन ।
येरी म्हणे हरि सूकर जाहला जाण । अवचितांचि दांत लागला ॥३९॥
भामा म्हणे तुझे पयोधर । तेथें नखें रुतलीं परम तीव्र ।
म्यां दुग्ध रक्षावया मांजर । पाठविलें शहाणीनें ॥४०॥
दूती दे प्रत्युत्तर । नरसिंह जाहला तुझा भ्रतार ।
म्या त्याचा धरिला कर । चला सत्वर म्हणोनियां ॥४१॥
तव तो क्रोधी दैत्यमर्दन । लोटिले स्वकरेंकरून ।
तेणें नखें रुतलीं जाण । नसतेंचि दूषण लावू नको ॥४२॥
म्हणे तुज सत्वर पाठविलें । तरी एवढा वेळ कोठें क्रमिलें ।
दूती उत्तर काय बोले । संपादणी ते ऐका ॥४३॥
तुझा भ्रतार घननीळ । जाहला बळीचा द्वारपाल ।
शोधीत गेले रसातळ । म्हणोनि वेळ लागला ॥४४॥
अगे दिव्य पट्टकूल आणि चोळी । मज कदापि नेदी वनमाळी ।
सनकादिकां न लागे चरणधुळी । वस्त्रें दिधलीं तुज कैसी ॥४५॥
तुझा पति परशुधर । क्षत्रिय वधोनि जय पावला थोर ।
ते वेळीं मीही जाऊनि सत्वर । उभी पुढें ठाकलें ॥४६॥
बाइ मी तुझी सखी म्हणोनि । मजलागी दिधली पाठवणी ।
तुज विश्वास न वाटे मनीं । खूण म्हणोनि आणली हे ॥४७॥
तुझे भाळींचा अर्धचंद्रटिळा । तो कैसेनि सांग चळला ।
मग प्रतिउत्तर या बोला । काय बोले दूती ते ॥४८॥
श्रीरामें बंदींचे सोडविले निर्जर । त्यांत राहूही सुटला परम क्रुर ।
त्यासी देखतांचि हा चंद्र । भिऊनियां चळला जी ॥४९॥
तरी मलयागर चंदन शीतळ । तुझे अंगी चर्चिला पातळ ।
तो वाहवला सकळ । काय निमित्ते सांग पां ॥५०॥
द्वादश गावें अग्नि अद्‌भुत । गिळी क्षण न लागतां कृष्णनाथ ।
ते समयी स्वेद आला बहुत । म्हणोनि चंदन भ्रंशला ॥५१॥
तुवां तेथें बहुत उशीर । लावावया काय विचार ।
दूती म्हणे बौद्धावतार । पति तुझा झाला गे ॥५२॥
शस्त्रवस्त्र-विरहित । अरण्यांत नग्न फिरत ।
कोठे न दिसेचि अव्यक्त । म्हणोनि उशीर लागला ॥५३॥
का तुजा उतरला मृगांक । अंजन वाहवले सुरेख ।
सत्य तुवां भोगिले कृष्णसुख । संपादणी व्यर्थ करितेसी ॥५४॥
दूती म्हणे ऐका सावकाश । पहावया गेलें तुझ्या पतीस ।
तों त्यासी क्रोध चढला विशेष । देखोनि उत्कर्ष म्लेंच्छांचा ॥५५॥
मग हातीं घेऊनियां कुंत । तुरंगीं बैसावया जाहला उदित ।
तो क्रोधायमान मजसीं मात । एकही बाई न बोले ॥५६॥
हरि न बोले म्हणून । बाई मग मज आलें रुदन ।
तेणें वाहवले अंजन । मुखमृगांक उतरला ॥५७॥
मग बोले भामा सती । भली संपादणी जाणसी वो दूती ।
बहुत कष्टलीस गे निश्चितीं । सुखें निद्रा करीं आतां ॥५८॥
कपाट देऊनियां सेजेवरी । निजे सत्राजितकुमारी ।
वियोगानळ जाळी अंतरी । अश्रु नेत्रीं चालिले ॥५९॥
मग म्हणे कृष्णा जगदुद्धारा । मनमोहना वसुदेवकुमरा ।
यादवकुलटिळक भुवनसुंदरा । धांवे पावें ये समयीं ॥६०॥
तैं जाणोनियां अंतरभाव । तत्काळ पावला दयार्णव ।
कपाटावरी श्रीकेशव । अंगुळीअग्र वाजवी ॥६१॥
ते जाणोनि सत्यभामा बाळी । मागुती करी हरीसी रळी ।
म्हणे कोण तस्कर ये वेळीं । कपाटावरी हाणितो ॥६२॥
हरि म्हणे वो कुटिले । मी माधव आलो ये वेळे ।
निद्रेनें काय भ्रमले डोळे । पुसूनि होईं सावध ॥६३॥
मग सत्यभामा बोलत । माधव नामें वसंत ।
तरी वसंते वसावें वनांत । येथे किमर्थ आगमन ॥६४॥
हरि म्हणे मी चक्रधर । तुजलागीं पावलों सत्वर ।
येरी म्हणे तू कुलाल निर्धार । रात्रीं कासया आलासी ॥६५॥
हरि म्हणे मी धरणिधर । येरी म्हणे तूंचि फणिवर ।
कोणासी डंखावया साचार । रात्रीं एवढ्या आलासी ॥६६॥
कृष्ण म्हणे काळिया सर्प अघासुर । त्यासी संहारिता मी महावीर ।
येरी म्हणे तू द्विजेंद्र । किमर्थ येथें आलासी ॥६७॥
मग बोले पूतनारी । मी भोगवेळीं पातलों हरी ।
गदगदा हांसे सुंदरी । तरी वानर निर्धारें ॥६८॥
आपुल्या सांडोनि कांताआआ । कां आलासी येथे कपींद्रा ।
तरी तू जाय माघारा । माझा भ्रतार येईल आतां ॥६९॥
तो आहे परमपुरुषार्थी । शिक्षा लावील तुजप्रती ।
सत्यवादी एकपत्‍नीव्रती । ऐसा नाहींच दूसरा ॥७०॥
श्रीकृष्णासी हांसें आलें । सत्यभामेने कपाट उघडिलें ।
श्रीमुखावरूनि निंबलोण केलेम् । दृढ धरिले हरिचरण ॥७१॥
म्हणे आदिपुरुषा नारायणा । मी बहुत उद्धट बोलिलेम् वचना ।
क्षमा करावी मनमोहना । मी दासी तुमची अन्यायी ॥७२॥
हातीम् धरुनि मधुकैटभारी । सत्यभामा आणी सेजेवरी ।
मग पूजा षोडशोपचारीं । करिती जाहली तेधवां ॥७३॥
सत्यभामा म्हणे ते वेळां । एवढा वेळ कोठें क्रमिला ।
मग बोले घनसांवळा । मृगयेसी लागला उशीर ॥७४॥
सत्यभामा म्हणे तुमच्या अंगास । येतो दुसरा सुवास ।
मग बोले हृषीकेश । जो कां डोळस चातुर्यसिंधु ॥७५॥
म्हणे वनीं नाना पुष्पमाळा । भक्ती गुंफोनि घातल्या गळां ।
म्हणोनि वास दुसरा आला । तुजलागीं मृगनयने ॥७६॥
भामा म्हणे हृषीकेषी । घर्म आला शरीरासी ।
बहु श्रम जाहला तुम्हांसी । आजि मज वाटतसे ॥७७॥
हरि म्हणे धांवतां वनांतरी । तेणें घर्म आला सुंदरी ।
मग म्हणे जी कंसारी । आश्चर्य एक वाटतें ॥७८॥
तुमचे अधर जैसे विद्रुम । ते कुंचावया काय काम ।
हरि म्हणे शंख त्राहाटिला परम । तेणें ओष्ठ श्रमले गे ॥७९॥
म्हणे या गोष्टी सत्य म्हणोन । कराल कांहीं येथें प्रमाण ।
हरि म्हणे समुद्रांत टाकी नेऊन । सत्य असेल तरी तरेन मी ॥८०॥
येरी म्हणे काय हें प्रमाण । तुम्ही समुद्रमाजी करितां शयन ।
हरि म्हणे महासर्प आणोन । कुंभामाजी घाली कां ॥८१॥
मी हस्त घालूनि काढीन सत्वर । सत्य असेल तरि न डंखो विखार ।
येरी म्हणे तुम्ही सर्पावर निजणार । काय विषधर करील तुम्हां ॥८२॥
हरि म्हणे चेतवीं महअग्न । आंत निःशंक मी प्रवेशेन ।
येरी म्हणे द्वादश गांवें कृशान । तुम्हीं गिळिला बाळपणी ॥८३॥
मग म्हणे वनमाळी । खडतर दैवत असेल भूमंडळीं ।
त्याच्या देवळांत मज घालीं । सत्य असत्य निवडेल तेथें ॥८४॥
सत्यभामा म्हणे देव समस्त । राबती तुम्हांपुढे होऊन भृत्य ।
हरि म्हणे तुलायंत्र करुनि त्वरित । मज त्यांत बैसवीं ॥८५॥
घाय हाणितां कळेजवळी । पारडें उचलेल अंतराळी ।
सत्य असत्य सकळी । निवडेल तेथें गजगमने ॥८६॥
मग बोले ते गोरटी । अनंत ब्रह्मांडें तुमचे पोटीं ।
तुमचें वजन करावया जगजेठी । तुला कोठूनि आणू मी ॥८७॥
तुम्हांजवळी मागता प्रमाण । सर्वही होईल अप्रमाण ।
म्हणोनि दृढ धरिले चरण । महिमा पूर्ण कळेना ॥८८॥
असो एकांतसुखशयनी । सत्यभामा भोगी चक्रपाणी ।
सच्चिदानंद मोक्षदानी । लीला दावी भक्तांसी ॥८९॥
कमलोद्‌भवसुत एके दिवशीं । आला सत्यभामेच्या गृहासी ।
येरी धावोनि लागे चरणांसी । बैसावयासी आसन देत ॥९०॥
पूजा करुनि षोडशोपचार । म्हणे परिसा जी एक विचार ।
जन्मोजन्मीं श्रीकृष्ण भ्रतार । व्हावा ऐसें वाटतसे ॥९१॥
यासी कवण व्रत कवण दान । ऐकोनि हांसे चतुरास्यनंदन ।
म्हणे हरिमहिमा नेणोन । जन्मपंक्ती इच्छीतसे ॥९२॥
हे श्रीकृष्णाची पत्‍नी होऊन । इचे अद्यापि नव जाय अज्ञान ।
दुर्दुर कमळाजवळी बैसोन । सुवास नेणोन चिखलीं लोळे ॥९३॥
तरी इचा अभिमान झडे समूळ । ऐसा करावा कांही खेळ ।
पात्र पाहूनि कुशळ । वादार्थ माजी सांठविती ॥९४॥
नारद म्हणे जरी कृष्णदान देसी । तरी तो जन्मोजन्मीं पावसी ।
तरी हें पुसोनियां हृषीकेशी । आणीं मनासी आधीं बरें ॥९५॥
हरीसी एकांती पुसे सत्यभामा । तुम्हांसी दान देईन मी पुरुषोत्तमा ।
ऐकतां हांसें आलें मेघश्यामा । पूर्णकामा सर्वेशा ॥९६॥
सत्यभामेसी म्हणे कृपानिधी । हे मज मानली तुझी बुद्धी ।
तरी दानासी उशीर न करावा आधीं । उठाउठीं देइंजे ॥९७॥
भामा पुसे द्विजांसी जाऊन । दान घेतां काय श्रीकृष्ण ।
विप्र म्हणती तो गोवळ पूर्ण । आम्ही ब्राह्मण सोंवळे ॥९८॥
परम कपटी चोर जार । आमुचे गृही त्याचा न व्हावा संचार ।
यासी उत्तम वस्त्रें अलंकार । कैंचे आम्हीं पुरवावे ॥९९॥
कृष्णदानाचा अंगीकार । कदा न करिती कोणी विप्र ।
अविद्येनें वेष्टिले साचार । कृष्णमहिमा नेणती ॥१००॥
अनंत जन्मींचे तपाचरण । तरीच हाता येईल श्रीकृष्ण ।
असो सत्यभामा परतोन । नारदाजवळी पातली ॥१॥
म्हणे कोणीच दान न घेती तत्त्वतां । तू तरी अंगीकार करीं आतां ।
कृष्णदानासी ब्रह्मसुता । पात्र धन्य तूंचि पैं ॥२॥
नारद म्हणे अवश्य । मी दान घेतों जगन्निवास ।
पूर्ण ब्रह्म पुराणपुरुष । अनायासें ये हाता ॥३॥
सत्यभामा म्हणे यदुवीरा । दानासी पात्र नारद बरा ।
हें मानलें कीं तुमच्या विचारा । हरी म्हणे त्वरा करावी ॥४॥
पुष्यार्क योग उत्तम बहुत । ऐसा पुढे न साधे मुहूर्त ।
नारदाजवळी आला श्रीकृष्णनाथ । वस्त्राभरणीं शृंगारूनि ॥५॥
संकल्प करूनि यथासांग । नारदकरीं देत श्रीरंग ।
जो क्षीराब्धिहृदयरत्‍नरंग । पूर्ण निःसंग परब्रह्म ॥६॥
नारद म्हणे वनमाळी । हा ब्रह्मवीणा घेईं कां जवळी ।
तंतु तुटों नेदीं निजमूळीं । श्रुतिस्वर सांभाळिंजे ॥७॥
एक मुळींचा तुटता तंत । तेणेम् नाश होईल बहुत ।
कृष्णा माझा भावार्थ । तुज ठाउका असे कीं ॥८॥
माझी देवतार्चनाची पेटी । जतन करी कां जगजेठी ।
नारद चालिला उठाउठी । पाहे दृष्टीं सत्यभामा ॥९॥
पुढें जातो कमलोद्‌भवपुत्र । मागे चाले शतपत्रनेत्र ।
जो मेघश्याम कोमलगात्र । सहस्रवक्त्र वर्णी जया ॥११०॥
द्वारकेचे म्हणती जन । जगद्‌वंद्य हा जगज्जीवन ।
त्याच्या खांदां ओझें देऊन । नारदमुनि नेतसे ॥११॥
नारद म्हणे हृषीकेशी । कां रे हळुहळू चालतोसी ।
गृहआशा अजूनि न सोडिसी । कैसा साधिसी परमार्थ ॥१२॥
असो ऐसा शारंगपाणि । नार दूरी गेला घेऊनी ।
तो सत्यभामा निजसदनीं । वियोगानळें आहाळली ॥१३॥
तळमळी विरहेंकरून । म्हणे हातींचें गेलें निधान ।
हे कृष्ण हे कृष्ण म्हणोन । वियोगानळें आहाळत ॥१४॥
सत्यभामा करी रुदन । आतां कैं देखेन मधुसूदन ।
ठकवूनि गेला ब्रह्मनंदन । भुली पूर्ण घातली ॥१५॥
मग सत्यभामेचिया सदनीं । मिळाल्या सकळ कृष्णकामिनी ।
म्हणती भली गे करणी । दान चक्रपाणी दीधला ॥१६॥
जांबुवंती म्हणे आम्ही इतुक्याजणी । जवळी असतां कृष्णकामिनी ।
दान द्यावयालागूनी । तूंचि धनीण झालीस ॥१७॥
अज अजित जगत्पती । त्यासी कैंच्या जन्मपंक्ती ।
तुज कोणीं दिधली ही मती । दुःखदायक अत्यंत ।१८॥
मग बोलिली सत्राजितकुमारी । बरा मत्सर साधिला सुंदरी ।
तुवां आपुलें हित तरी । काय विचारिलें सांग पां ॥१९॥
पायांवरि घालूनि पाषाण । मोडिले जैसे आपुले चरण ।
जैसा आपणचि रुईचीक भरुन । नेत्र बळें दवडिले ॥१२०॥
कीं आपुलेंचि छेदूनियां घ्राण । वैरियांसी केला अपशकुन ।
जैसे आपुलेंचि तान्हें मारून । आळ घातला सवतीवरी ॥२१॥
कौतुकें केलें विषप्राशन । परी न कळे जवळी आलें मरण ।
तैसें तुवां श्रीकृष्णदान । करूनि केलें अनहित ॥२२॥
मित्रविंदा बोले वचन । जळलें तुझें शहाणपण ।
निर्विकारवस्तु श्रीकृष्ण । त्यासी जन्ममरण लाविसी ॥२३॥
वैकुंठनाथ पूर्णावतारी । त्यावरी तुझ्या बापें घातली चोरी ।
प्रतापवंत कंसारी । पाताळकुहरी शोधूं गेला ॥२४॥
मग युद्धी जिंकूनि ऋक्षपती । मणि आणि जांबुवंती ।
घेऊनि आला जगत्पती । ऐसी ख्याति तुझी वो ॥२५॥
लक्ष्मणा म्हणे तुझें ज्ञान । आजि कळलें संपूर्ण ।
नरकासुराशीं नेऊन । जगज्जीवन भिडविला कीं ॥२६॥
सोळा सहस्र सवती पूर्ण । निर्लज्जे तूं आलीस घेऊन ।
शेवटीं हरि दिधला दान । शहाणपण वाहवलें ॥२७॥
याज्ञजिती म्हणे ते वेळां । बरा सवतीमत्सर साधिला ।
दाना श्रीरंग दिधला । कोणी सांगितला शास्त्रार्थ ॥२८॥
नारदें आणिलें स्वर्गसुमन । तें रुक्मिणीसी दिधलें म्हणोन ।
तुवां अनर्थ केला पूर्ण । तुझे गुण जाणों आम्ही ॥२९॥
कीं घडिघदी क्षुधा लागते म्हणोन । उदरचि टाकिलें फाडून ।
जैसे देवळाचे शिखर पाडून । पोवळीं भोवती रचियेली ॥१३०॥
कीं गांठी असतां कांही धन । म्हणोनि तोडूनी टाकिले स्वचरण ।
वसतें मोडूनियां सदन । मांडव पुढें घातला ॥३१॥
तैसेंचि हें तुवां केलें पूर्ण । दानासी दिधला जगन्मोहन ।
तों मद्रावती बोले वचन । तुझें ज्ञान दग्ध जाहलें ॥३२॥
ज्या हरीचें करितां स्मरण । तुटे जन्मसंसारबंधन ।
जो सर्वद्रष्टा अचिंत्य निर्गुण । तयासी गुण लाविसी तूं ॥३३॥
तों देवकी धांवली तत्काळ । म्हणे तुवां दानासी दिधलें माझें बाळ ।
नवमास पोटीं वाहिला घननीळ । जो कां निर्मळ अंतर्बाह्य ॥३४॥
मी जवळी असतां जननी । आणि या सोळा सहस्र कामिनी ।
दान द्यावया स्वामिणी । तूंचि कैसी जाहलीस ॥३५॥
जेणें तुजा पिता मारिला । तो शतधन्वा पूर्वीं वर योजिला ।
तो सांडूनि त्वां कृष्ण वरिला । मणि आणिला म्हणोनियां ॥३६॥
सत्यभामा अधोवदन । कोणासी नेदी प्रतिवचन ।
जैसें तस्करासी होता वृश्चिकदंशन । तो कळ सोसूनि उगाचि राहे ॥३७॥
किंचा चोराची जननी । रडों न लागे प्रकट जनीं ।
असो बळिभद्रें ऐकिलें कर्णीं । ब्रह्मनंदने हरि नेला ॥३८॥
सिद्ध करुनि चतुरंग दळभार । धांवण्या निघाला बळिभद्र ।
वसुदेव उद्धव अक्रूर । उग्रसेन धांवतसे ॥३९॥
म्हणती नारद मैंद पूर्ण । सत्यभामेसी घालूनि मोहन । ं
श्रीकृष्ण जगाचेम् जीवन । नेतो चोरून सर्वांसी ॥१४०॥
दूरी देखोनि दळभार । नारदासी म्हणे यदुवीर ।
आमुचे वडील आले समग्र । शिक्षा थोर करिती आम्हां ॥४१॥
नारद म्हणे हृषीकेशी । तूं भिऊं नको मानसीं ।
मी प्रत्युत्तर देतो समस्तांसी । तूं असें पाठीशीं माझिया ॥४२॥
तों जवळी आले वसुदेव संकर्षण । म्हणती श्रीकृष्ण आमुचें जीवन ।
सत्यभामेसी वचनीं गोंवून । कैसा नेतोसी दयार्णवा ॥४३॥
नारद म्हणे ऐका समस्त । मी काय ठकवूनि नेतों कृष्णनाथ ।
पाठीशी कां आलां धावत । दळभार सिद्ध करुनिया ॥४४॥
मी तरी एकला ब्राह्मण । मजशीं करूं पाहता भांडण ।
सत्यभामेने दिधलें दान । तुम्ही परतोन मागतां ॥४५॥
मज म्हातारपण निश्चिती । म्हणोनि हरि घेतला सांगाती ।
येरु म्हणती आणिक तुम्हांप्रतंआमुच्या मनोगतें चाले कृष्णनाथ ।
त्रिभुवन शोधितां समस्त । ऐसा सांगाती मिळेना ॥४७॥
यादव घालिती नमस्कार । नारदापुढें पसरिती पदर ।
तूं जे वस्तू मागसी साचार । ते देऊ कृष्णा पालटा ॥४८॥
नारद म्हणे कृष्ण पालटाशीं । कोणती वस्तु मागूं तुम्हांपाशीं ।
नाशवंत देऊन अविनाशी । नेऊं म्हणता ठकवूनियां ॥४९॥
श्रीकृष्णाच्या मुखावरूनी । कोटि काम सांडिजे ओंवाळूनी ।
ऐसा सांगाती त्रिभुवनीं । न मिळे शोधितां सर्वथा ॥१५०॥
यादव म्हणती स्यमंतकमणी । घेऊनि सोडा जी चक्रपाणी ।
मग म्हणे नारदमुनी । नलगे सर्वथा आम्हांतें ॥५१॥
त्या मण्याचे पायीं अनर्थ बहुत । मेले प्रसेन सत्राजित ।
तैसाचि आमुचाची होईल घात । न घें मणि सर्वथा तो ॥५२॥
यादव म्हणती दिव्य सुवर्ण । हरीच्या भारोभार देऊं पूर्ण ।
मग म्हणे ब्रह्मनंदन । अवश्य आणून देइंजे ॥५३॥
तुळा उभविली सत्वर । पारडीं बैसविला यादवेंद्र ।
तोम् भामा म्हणे श्रीधर । मीचि सोडवीन तत्त्वतां ॥५४॥
माझ्या बापाचा मणि आंदण । नित्य प्रसवे नऊ भार सुवर्ण ।
मज धनासी नाहीं वाण । जगज्जीवन सोडवितें ॥५५॥
अहंकार धरूनि पूर्ण । घातलें सकळ संग्रहसुवर्ण ।
सत्यभामा पाहे अधोवदन । सरलें धन सर्वही ॥५६॥
कृष्णनायका एक शत षोडश सहस्र । एकदांचि उठिल्या समग्र ।
सुवर्ण घालिती सत्वर । अणुमात्र न ठेवती ॥५७॥
शेवटीं अंगावरील सुवर्ण । गोपी घालिती नेऊन ।
द्वारकेचें राज्य भांडार संपूर्ण । आणूनि तेथें घातलें ॥५८॥
समुद्रामाजी पडलें हरळ । तैसे सुवर्ण जाहलें सकळ ।
मशकाचेनि भूगोळ । उलथोनि कैसा पाडवे ॥५९॥
उंच आहे किती नभ । हे काय गणूं शके शलभ ।
आदित्यमंडळ सुप्रभ । मोजवे केवीं तमातें ॥१६०॥
मेरुचियां वजनासी पाहीं । कांटिया घालती जैसी राई ।
तैसें द्वारकेचें धन सर्वही । तुळेमाजी हळवट ॥६१॥
सकळ नगरींचे लोक धांविन्नले । त्यांही आपुलें सुवर्ण घातलें ।
गुंजभरी नाहीं उरलें । द्वारकेमाजी कांचन ॥६२॥
आनकदुंदुभीची पत्‍नी । जिच्या उदरी जन्मला चक्रपाणी ।
तिनें सुवर्ण घातलें आणोनी । मोहें करूनि तेधवां ॥६३॥
रुपें कांसे तांबे पितळ । अष्टधातु घातल्या प्रबळ ।
जन आश्चर्य करिती सकळ । नवल अद्‌भुत देखोनि ॥६४॥
पहा वृक्षशाखेवरी देखा । भार घालूनि बैसे पिपीलिका ।
तैशा अष्टधातू सकळिका । तूळेमाजी दिसती ॥६५॥
अनंत ब्रह्मांडें ज्याच्या पोटी । तो पारडा बैसविला जगजेठी ।
एक म्हणती हरि नाटकी कपटी । जड बहुत जाहला ॥६६॥
नारद आणि हा गोविंद । दोघांनी मांडिला हा विनोद ।
एक भोंदू एक मैंद । सत्यभामेसी मिळाले ॥६७॥
एक चहाड एक चोर । एक कळीलावा एक जार ।
एक उदास एक उदार । अनिवार दोघेही ॥६८॥
न उचले पारडें देखोनी । देवकी रडे धाय मोकलूनी ।
म्हणे सत्यभामे वारणी । अघटित करणी त्वां केली ॥६९॥
भ्रताराचें केलें दान । हें जाहलें नाहीं अद्यापि श्रवण ।
देवकी घरी नारदाचे चरण । मज पुत्रदान देईं कां ॥१७०॥
नारद म्हणे आली नाहीं रुक्मिणी । जे त्रिभुवनपतीची पट्टराणी ।
सुवर्ण बहुत आहे तिचे सदनीं । तीस बोलावू पाठवा जी ॥७१॥
सकळांसी मानली गोष्टी । उद्धव पाठविला उठाउठी ।
तों दृष्टीं देखिली गोरटी । जिचे पोटीं मन्मन जन्मला ॥७२॥
रत्‍नजडित चौकी चांगली । त्यावरी जगन्माता बैसली ।
शुभ्र वस्त्र मुक्तलग चोळी । कंठी एकावेळी डोलत ॥७३॥
ऐसी ते भीमकहृदय रत्‍न । उद्धवभक्तें दृष्टीं देखोन ।
केलें साष्टांग नमन । वर्तमान निवेदिलें ॥७४॥
ऐकतां साद्यंत वर्तमान । केलें किंचित हास्यवदन ।
तैसीच वृंदावनीं जाऊन । केलें नमन तुळशीसी ॥७५॥
त्रिवार प्रदक्षिणा करून । घेतले पक्वदळ प्रार्थून ।
रत्‍नताटीम् घालून । वरी दिव्य वस्त्र झांकिले ॥७६॥
हंसगती चमकत । मन्मथजननी आली तेथ ।
श्रीकृष्ण आणि कमलोद्‍भवगत । षोडशोपचारें पूजिलें ॥७७॥
रुक्मिणीचा भाव निर्मळ । तुळेवरी ठेविलें तुळसीदळ ।
श्रीकृष्णाचें पारडें तत्काळ । आपोआप उचललें ॥७८॥
सकळांमाजी श्रेष्ठ भाव । भावें सोडविला माधव ।
विमानीं तटस्थ पाहती देव । पुष्पवर्षाव करिताती ॥७९॥
धन्य धन्य भीमकराजकुमारी । तुळसीदळ ठेवूनि तुळेवरी ।
सोडविला मधुकैटभारी । तो कंसारी भक्तवत्सल ॥१८०॥
जे आदिपुरुषाची ज्ञानशक्ती । अनंत शक्ति जियेपुढें राबती ।
ब्रह्मादिक बाळें निश्चितीं । नाचवी रात्रंदिवस जे ॥८१॥
ब्रह्मसुखाचा समुद्र । माजी बुडाले जीव समग्र ।
तेथींची गोडी अणुमात्र । चाखों नेदी कोणातें ॥८२॥
जिकडे करी कृपावलोकन । तो तत्काळ होय ज्ञानसंपन्न ।
देहींच विदेही होवोन । कैवल्यपद पावे तो ॥८३॥
असो सोनें जाहले बहुत । तें काढिती हातोहात ।
गोपी धांवती समस्त । माझें माझें म्हणोनि ॥८४॥
गुळावरी बैसती मक्षिका । तैशा गोपी झोंबती सकळिका ।
रुक्मिणी नारद श्रीरंग देखा । कौतुक पाहती तयांचें ॥८५॥
यापरी जन नाडले देख । श्रीकृष्णभजनीं जाहले विन्मुख ।
खरें मानूनि धनदारासुख । झाले भ्रांत अहंमंआते ॥८६॥
एक म्हणती माजी सरी देख । एक म्हणे माझें पदक ।
एक म्हणे माझा चिंतांक । सोडीं वेगें आलगटे ॥८७॥
एक म्हणे शीसफूल चंद्ररेखा । तो माझा मजकडे टाका ।
मूद राखडी गळ्याच्या टिका । तानवडे वोळखा माझी हीं ॥८८॥
चुडे दोरे हातसर । माझी दंडकडीं बाजुबंद सुंदर ।
माझ्या मुद्रिका परिकर । मुक्ताहार माझे हे ॥८९॥
सत्यभामा धांवें लोभेंकरुन । म्यां पर्वतासमान घातलें सुवर्ण ।
माझे गुंजभर होता न्यून । अनर्थ पूर्ण होईल ॥१९०॥
षोडशसहस्र स्नुषा देखा । देवकी म्हणे तुम्ही आवघ्या मूर्खा ।
माझें अलंकार मजपुढें टाका । हांसती गोपिका गदगदां ॥९१॥
म्हणती म्हातारपणीं सोस । कां हो सुटला तुम्हांस ।
आतां हे अलंकार सुनांस । वाटां आम्हांस मामिसें ॥९२॥
नारदे वंदिले भीमकीस । माते तूंचि भोगीं जगन्निवास ।
प्रदक्षिणा करुनि दोघांस । ऊर्ध्वपंथे चालिला ॥९३॥
जन सर्वही गुंतले धना । रुक्मिणी घेऊनि जगन्मोहना ।
पूर्ण ब्रह्मानंद वैकुंठराणा । अगाध लीला दावित ॥९४॥
हरिविजयग्रंथ परिस पूर्ण । जीव केवळ लोह कठिण ।
या परिसासी झगटती येऊन । तरी तत्काळ सुवर्ण होती पैं ॥९५॥
सदा सर्वदा हरिविजयश्रवण । हेंचि लोहपरिसाशी संघटण ।
अहंकृतिकाळिमा जाळून । केवळ सुवर्ण होती ते ॥९६॥
श्रीमद्‌भीमातटविलासिया । ब्रह्मानंदा पंढरीराया ।
श्रीधरवरदा करुणालया । विसांविया जगद्‌गुरो ॥९७॥
इति श्रीहरिविजयग्रंथ । संमत हरिवंशभागवत ।
प्रेमळ भक्त सदा परिसोत । त्रिंशत्तमाध्याय गोड हा ॥१९८॥
॥ अध्याय तिसावा समाप्त ॥ ओव्या १९८ ॥
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥


[ Right click to 'save audio as' for downloading Audio ]

श्रीकृष्ण व सत्यभामा यांचा एकदा मजेदार प्रेमकलह झाला. मित्रविंदा नांवाची कृष्णाची जी स्त्री होती तिच्या सदनात जाण्यासाठी कृष्ण निघाला होता पण तो सवयीने वळला मात्र सत्यभामेच्या सदनाकडे. आणि सदनाच्या दारात सत्यभामेने त्याचे स्वागत केले तेव्हा म्हणाला- "मित्रविंदे, तुझी फार आठवण आली म्हणून मी इकडे आलो." सत्य भामा चमकली. पण तिनेही टोमणा मारला- "मथुरा सोडून कंसासुर इकडे कुठे आला ?" तत्काळ कृष्ण म्हणाला- " मी तर कृष्ण आहे. इथे कंस कुठला ?" सत्य भामा म्हणाली - " मग मित्रविंदा तरी इथे कुठली ?" आपली चूक कळताच कृष्ण एकदम गुप्त झाला. आपण टोमणा मारला. सवतीचा मत्सर केला. कृष्ण त्यामुळेच गुप्त झाला, या विचाराने सत्यभामा उदास झाली. ती आपल्या घरात मंचकावर बसून रडू लागली. तिने दूतीला म्हटले- "तू कृष्णाला बोलावून आण." दूती कृष्णाला भेटली. तो त्यावेळी कामात गढला होता. तो म्हणाला- "मी यावेळी येणार नाही." दूती धावतच परत गेली. सत्यभामेकडे जाऊन तिने तिला निरोप सांगितला. तोपर्यंत दूती दमून घामाघूम झाली होती. तिचे केस वार्‍याने विसकटले होते. भयाने ओठ कंप पावत होते. कुंकू सरकले होते. तिची ती लक्षणे पाहून हिनेच कृष्णाशी शृंगारचेष्टा केल्या असणार असा संशय सत्यभामेला आला.

ती दूतीलाच चिडून उलटेसुलटे प्रश्न विचारू लागली. दूती कृष्णाची भक्त होती. तिने त्या प्रश्नांची अशी विक्षिप्त उत्तरे दिली की सत्यभामेला तिच्या शुद्ध भक्तिभावनेचा प्रत्यय आला आणि तिने दूतीला जायला सांगितले. ती प्रश्नोत्तरे म्हणजे वाक्चातुर्याचा नमुनाच. सत्य भामेचे प्रश्न जसे तिरकस तशी दूतीची उत्तरेही समर्पक. धापा कां टाकतेस ? तर धावत आल्यामुळे दमले म्हणून, केस का विसकटले, तर श्रीकृष्णाच्या चरणी मस्तक लोळले म्हणून, घामाने वस्त्र भिजलेले पाहून 'वस्त्र का भिजले ?' असे विचारले तर म्हणाली, 'मत्स्यावतारी श्रीहरीला पाण्यात शोधीत होते म्हणून. जो जो प्रश्न शंगारविषयक संशयाने तिने विचारला त्याला त्याला दूतीने भक्तिविषयक उत्तरे दिली. सत्यभामेला आपल्या संशयखोर मनाचीच शेवटी लाज वाटली. दूतीला तिने रजा दिली !

सत्य भामा एकटीच विरहाने व्याकुळ झाली. मनातल्या मनात कृष्णाचा धावा करू लागली.

तिला फार काळ ताटकळत ठेवणे बरे नाही असे वाटून कृष्ण तिच्याकडे आला. पण तिच्या सदनाचे दार बंद होते. कृष्णाने दारावर टिचक्या वाजविल्या. आता सत्यभामा चेष्टा करण्याच्या मनस्थितीत होती. तिने आंतून विचारले. त्याना कृष्णाने जी उत्तरे दिली त्यांचा वेगळाच अर्थ घेऊन तिने त्याला वारंवार निरुत्तर केले. तिने विचारले- ' कोण आहे ?" कृष्ण म्हणाला- "मी माधव आहे." तेव्हा ती म्हणाली माधव म्हणजे वसंत ऋतूतील महिना, त्याचे इथे काही काम नाही. कृष्ण म्हणाला- "मी चक्रधर आहे." सत्य भामा म्हणाली- ' चक्रधर म्हणजे कुंभार." मग तो म्हणाला- "मी धराधर आहे." तर सत्यभामा म्हणाली- " धराधर म्हणजे शेष नाग !" कृष्ण कालियामर्दन नांवाने आपली ओळख करून देऊ लागला. सत्यभामा म्हणाली- "गरुड हाच कालियामर्दन. पक्षी इथे कशाला आला ?" अशी उत्तरे प्रत्युत्तरे झाली. मग सत्य भामेने कृष्णाला आत घेतले. नंतर कृष्ण व सत्यभामा यांचा सुखसंवाद झाला. कृष्ण कोणत्या तरी दुसर्‍या स्त्रीशी रममाण होऊन आला आहे असा आरोप करण्यासाठी सत्यभामेने अनेक खोचक प्रश्न विचारले पण त्यांचे स्पष्टीकरण कृष्णाने वेगळीच उत्तरे देऊन केले. त्यातून परस्परांची उत्कट प्रीती प्रस्फुटित होत होती.

सत्यभामेचे कृष्णावर एवढे प्रेम असे की तो दृष्टी आड झालेला तिला आवडत नसे. जन्मोजन्मी कृष्णच आपला पती हवा असे तिला सारखे वाटे. नारदांना तिने ह्या हेतूच्या पूर्तीसाठी कोणते व्रत करावे ते विचारले. नारदांना वाटले, कृष्णाची भक्ति लाभल्यावर पुनः जन्म तरी कशाला मागावेत ? सत्यभामा अज्ञानी आहे, पण आपला एकटीचाच कृष्ण असा जो तिला अभिमान झाला आहे तो दूर करण्यासाठी काहीतरी युक्ती करावी. ते म्हणाले- "तू कृष्णाचेच दान या जन्मी कोणाला तरी दे. त्यामुळे पुढील सर्व जन्मांत तोच तुला पति म्हणून लाभेल. पण कृष्णाला आधी विचारून मगच व्रत कर."

सत्य भामा कृष्णाला म्हणाली- "नाथ ! जन्मोजन्मी तुम्हीच माझे पति व्हावे असे मला फार वाटते. तुम्ही मला त्यासाठी एक व्रत करण्यास अनुज्ञा द्या. तुमचे दान मी कोणा तरी विप्राला देऊन टाकणार आहे." कृष्ण म्हणाला- "जर कोणी मला दान म्हणून स्वीकारण्यास तयार असेल तर दे." सत्य भामेने ब्राह्मणाना बोलावले. "कृष्णाचे दान मी तुम्हाला देऊ इच्छिते. आपण त्याचा स्वीकार कराल का ?" तेव्हा ते म्हणाले- "कृष्ण हा चोर आहे, कपट कारस्थाने करणारा आहे. व्यभिचारी आहे. याला सोवळे ओवळे काहीच नाही आम्ही याचे दान काही घेणार नाही." कृष्णाचे दान घ्यायची कोणाचीच तयारी नव्हती. तेव्हा निराश होऊन सत्य भामेने नारदांना विचारले- ' देवर्षे ! आपण नारायणाचे भक्त ! आपणच कृष्णाचे दान कां घेत नाही ?"

नारद म्हणाले- "मी दान घेतो. त्याच्यासारखा त्रैलोक्याचा ठेवा कोण सोडील ?"

मग यथाशास्त्र कृष्णाचे दान सत्य भामेने नारदांना दिले. कृष्ण आपल्या परमभक्ताचा दास झाला. नारद म्हणाले- ' कृष्णा, माझी वीणा यापुढे तू सांभाळली पाहिजे. देवपूजेची पेटीही तूच धर." मग ते कृष्णाला घेऊन द्वारकेतून निघाले. गगनमार्गे ते जाणार तोच बलराम वगैरे यादववीर त्याना अडवायला आले. तेव्हा कृष्ण म्हणाला-- " नारदा, यादववीर तुला अडवतील मला हिसकावून नेतील. तूच माझे रक्षण कर."

बलरामाने विचारले- " नारदा, तू कृष्णाला घेऊन कोठे चाललास ? अरे, आम्ही तुला मार देऊ !"

नारद म्हणाला- " सत्यभामेला आधी विचारा ! कृष्णाचे तिने मला दान दिले आहे. तो खुशीने मजबरोबर आला आहे. तुम्ही उगाच मजसारख्या गरीब ब्राह्मणाला का मारतां ?"

"सत्यभामा दान देण्यास स्वतंत्र थोडीच आहे ? तो तर अनेक स्त्रियांचा पती ! तिचा एकटीचा नाही !" असे म्हणत नारद व कृष्ण यांसह यादव सत्यभामेच्या सदनापाशी पुन्हा गेले. तो तिथे कृष्णाच्या मुख्य मुख्य स्त्रियांनी सत्यभामे भोवती घोळका केला होता. "तूं कृष्ण कां देऊन टाकलास ? तो आमचाही आहे. तुझा एकटीचा नाही." असे बजावून त्या तिच्याशी भांडत होत्या. ती मुकाट्याने बसली होती. तिला यादवांसह कृष्ण व नारद परत येताना दिसले. कृष्ण परत मागावा असे तिच्या मनात आले. तिच्या देखतच यादवांनी नारदाना म्हटले- "मुनिवर्य, काहीही करून आमचा कृष्ण आम्हाला परत या." नारद म्हणाले- " मी एकटा, आता म्हातारा झालो आहे ! त्रिखंडात संचार करावा लागतो. कृष्णाची सोबत म्हणजे माझी आधाराची काठी आहे. तो मी परत कसा देऊं ?'

यादव म्हणाले - " आम्ही त्याऐवजी दुसरा कोणीतरी देतो." नारद म्हणाले- " पण कृष्णाची बरोबरी करणारा कोणीच नाही."

"मग मूल्यवान अशी एखादी दुसरी वस्तू घ्या."

"छे. त्रिभुवनात याच्याइतके मूल्यवान व अविनाशी काहीच नाही."

"स्यमंतक मणीही आम्ही देतो पण कृष्ण परत द्या." - यादव म्हणाले.

नारद म्हणाले- "स्यमंतक ? त्या मण्याची कीर्ती काही चांगली नाही. किती लोकांचा धनलोभाने जीव गेला ! मला नको तो मणी." " मग असे करा ! कृष्णाच्या 'भार भर सोने आम्ही तुम्हाला देऊ." नारद हसून म्हणाले- " मी सोने घेऊन काय करूं ? पण तुमच्याजवळ तरी दुसरे काय आहे ! चालेल. सोने दिलेत तरी मला चालेल." नारदांना माहीत होते की आतां यादवांचा व सत्यभामेचा गर्व नाहीसा होणार !

सत्य भामा म्हणाली - "तराजू आणा. मी माझे सर्व सोने पारड्यात घालते. स्यमंतक आहे तोवर चिंता नाही." मोठा तराजू आणला गेला. एका मोठ्या पारड्यात कृष्णाला बसवून यादव दुसर्‍या पारड्यात सोन्याचे दागिने टाकू लागले. तराजू उंच अशा दृढ खांबाला बांधला होता. सत्यभामेने आपले सर्व सोने पारड्यात टाकले. इतर स्त्रियांनीही आपले सोने आणून घातले. तरी कृष्णाचे पारडे जडच. यादवांनी द्वारकेतील सुवर्णाचे निधी आणले व घातले तरीही कृष्णाचे पारडे जडच. देवकी स्वतः आली. नारदांची विनवणी करू लागली. नारद म्हणाले- "यादव मला कृष्णाच्या भारं भार सोने देतील तर मी कृष्ण परत देईन."

रुक्मिणी कुठे होती ? ती या घोळक्यात कुठेच दिसली नाही. तिलाही बोलावून आणले. सारा प्रकार तिला सांगितला. तिच्या दृष्टीने कृष्ण दूर जाणारच नव्हता. पण तिने हसून म्हटले- "मी शुद्ध भक्तीने प्रयत्‍न करून पहाते." मग तिने एक तुळशीचे पान आणले. नारदाचे व कृष्णाचे पंचोपचारांनी पूजन केले. मग ते तुळशीचे पान भाव भक्तीने तराजूच्या पारड्यातील सोन्याच्या राशीवर ठेवले. आणि म्हटले- "मधुसूदना, माझे जर तुजवरचे प्रेम अनन्य असेल तर या तुलसीदलाचा मान राखून तू भक्तीची श्रेष्ठता दाखवून दे." त्यावेळी कृष्णाचे पारडे अलगद वर आले तुळशीच्या पानामुळे दुसरे पारडे खाली गेले." सर्वत्र जयजयकार उठला. देवांनी रुक्मिणीवर सुमनवर्षाव केला ! कृष्ण तराजूच्या पारड्यातून उठला. नारदांनी सर्व सोने तसेच यादवांना, सत्य भामेला व इतर स्त्रियांना परत केले. सोने परत घेण्यासाठी सांसारिक जीवांप्रमाणे सर्व स्त्रिया धावत्या. देवकीही धावली ! तेव्हा- 'हे सोने अजूनही तुम्हाला कशाला हवे ? सुनांना द्या !" असे कृष्णाच्या स्त्रिया म्हणू लागल्या.

सत्यभामा नारदांच्या पाया पडली. जगातील सर्व संपत्तीपेक्षा शुद्ध भावनेने कृष्णाला अर्पण केलेले एकादे तुळशीचे पानही भारी आहे हे तिला समजून आले होते. कृष्ण परत आला. नारदांनी ते तुळशीचे पान कृष्णाला खरोखरच अर्पण केले. रुक्मिणीने आनंदाने नारदांना नमस्कार केला !

"नारायण नारायण !" असे म्हणत नारद आपल्या वीणेचा झंकार करीत कृष्णाचा निरोप घेऊन निघाले.

एका तुलसीदलाने भगवंत वश होतो, पण धनसंपत्तीने वश होत नाही !
अध्याय तिसावा समाप्त ॥
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥


GO TOP