अग्निपुराणम्

षड्‌विंशोऽध्यायः

मुद्राणां लक्षणानि -


नारद उवाच -
मुद्राणां लक्षणं वक्ष्ये सान्निध्यादिप्रकारकम् ।
अञ्जलिः प्रथमा मुद्रा वन्दनी हृदयानुगा ॥ १ ॥
ऊर्ध्वाङ्गुष्ठो वाममुष्टिर्दक्षिणाङ्गुष्ठबन्धनम् ।
सव्यस्य तस्य चाङ्गुष्ठो यस्य चोर्ध्वे प्रकीर्तितः ॥ २ ॥
तिस्रः साधरणा व्यूहे अथासाधारणा इमाः ।
कनिष्ठादिविमोकेन अष्टो मुद्रा यथाक्रमम् ॥ ३ ॥
अष्टानां पूर्वबीजानां क्रमशस्त्ववधारयेत् ।
अङ्गुष्ठेन कनिष्टान्तं नमयित्वाङ्गुलित्रयम् ॥ ४ ॥
ऊर्ध्वं कृत्वा सम्मुखञ्च बीजाय नवमाय वै ।
वामहस्तमथोत्तानं कृत्वार्धं नामयेच्छनैः ॥ ५ ॥
वराहस्य स्मृता मुद्रा अङ्गनाञ्च क्रमादिमाः ।
एकैकां मोचयेद्‌बद्ध्वा वाममुष्टो तथाङ्गुलीम् ॥ ६ ॥
आकुञ्चयेत् पूर्वमुद्रां दक्षिणेऽप्येवमेव च ।
ऊर्ध्वाङ्गुष्ठो वाममुष्टिर्मुद्रासिद्धिस्ततो भवेत् ॥ ७ ॥
इति आदिमहापुराणे आग्नेये
मुद्रालक्षणवर्णनं नाम षड्‌विंशोऽध्यायः


GO TOP