अग्निपुराणम्

एकादशोऽध्यायः

श्रीरामावतारवर्णनम् -


नारद उवाच -
राज्यस्थं राघवं जग्मुः अगस्त्याद्याः सुपूजिताः ।
धन्यस्त्वं विजयी यस्माद् इन्द्रजिद्विनिपातितः ॥ १ ॥
ब्रह्मात्मजः पुलस्त्योभूत् विश्रवास्तस्य कैकसी ।
पुष्पोत्कटाभूत् प्रथमा तत्पुत्रोभूद्धनेश्वरः ॥ २ ॥
कैकस्यां रावणो जज्ञे विंशद्बाहुर्दशाननः ।
तपसा ब्रह्मदत्तेन वरेण जितदैवतः ॥ ३ ॥
कुम्भकर्णः सनिद्रोऽभूद् धर्मिष्ठोऽभूद्विभीषणः ।
स्वसा शूर्पणखा तेषां रावणान्मेघनादकः ॥ ४ ॥
इन्द्रं जित्वेन्द्रजिच्चाभूद् रावणादधिको बली ।
हतस्त्वया लक्ष्मणेन देवादेः क्षेममिच्छता ॥ ५ ॥
इत्युक्त्वा ते गता विप्रा अगस्त्याद्या नमस्कृताः ।
देवप्रार्थितरामोक्तः शत्रुघ्नो लवणार्दनः ॥ ६ ॥
अभूत् पूर्मथुरा काचित् रामोक्तो भरतोऽवधीत् ।
कोटित्रयञ्च शैलूष- पुत्राणां निशितैः शरैः ॥ ७ ॥
शैलूषं दुष्टगन्धर्वं सिन्धुतीरनिवासिनम् ।
तक्षञ्च पुष्करं पुत्रं स्थापयित्वाऽथ देशयोः ॥ ८ ॥
भरतोऽगात्सशत्रुघ्नो राघवं पूजयन् स्थितः ।
रामो दुष्टान्निहत्याजौ शिष्टान् सम्पाल्य मानवः ॥ ९ ॥
पुत्रौ कुशलवौ जातौ वाल्मीकेराश्रमे वरौ ।
लोकापवादात्त्यक्तायां ज्ञातौ सुचरितश्रवात् ॥ १० ॥
राज्येभिषिच्य ब्रह्माहं अस्मीति ध्यानतत्परः ।
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ॥ ११ ॥
राज्यं कृत्वा क्रतून् कृत्वा स्वर्गं देवार्चितो ययौ ।
सपौरः सानुजः सीता-पुत्रो जनपदान्वितः ॥ १२ ॥
अग्निरुवाच -
वाल्मीकिः नारदाच्छ्रुत्वा रामायणमकारयत् ।
सविस्तरं यदेतच्च शृणुयात्स दिवं व्रजेत् ॥ १३ ॥
इति आदिमहापुराणे आग्नेये रामायणे
उत्तरकाण्डवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥


GO TOP