श्रीमद्‌देवीभागवत महापुराण
षष्ठः स्कन्धः
चतुर्दशोऽध्यायः


वसिष्ठस्य मैत्रावरुणिरितिनामवर्णनम्

जनमेजय उवाच
मैत्रावरुणिरित्युक्तं नाम तस्य मुनेः कथम् ।
वसिष्ठस्य महाभाग ब्रह्मणस्तनुजस्य ह ॥ १ ॥
किमसौ कर्मतो नाम प्राप्तवान् गुणतस्तथा ।
ब्रूहि मे वदतांश्रेष्ठ कारणं तस्य नामजम् ॥ २ ॥
व्यास उवाच
निबोध नृपतिश्रेष्ठ वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ।
निमिशापात्तनुं त्यक्त्वा पुनर्जातो महाद्युतिः ॥ ३ ॥
मित्रावरुणयोर्यस्मात्तस्मात्तन्नाम विश्रुतम् ।
मैत्रावरुणिरित्यस्मिँल्लोके सर्वत्र पार्थिव ॥ ४ ॥
राजोवाच
कस्माच्छप्तः स धर्मात्मा राज्ञा ब्रह्मात्मजो मुनिः ।
चित्रमेतन्मुनिं लग्नो राज्ञः शापोऽतिदारुणः ॥ ५ ॥
अनागसं मुनिं राजा किमसौ शप्तवान्मुने ।
कारणं वद धर्मज्ञ तस्य शापस्य मूलतः ॥ ६ ॥
व्यास उवाच
कारणं तु मया प्रोक्तं तव पूर्वं विनिश्चितम् ।
संसारोऽयं त्रिभिर्व्याप्तो राजन्मायागुणैः किल ॥ ७ ॥
धर्मं करोतु भूपालश्चरन्तु तापसास्तपः ।
सर्वेषां तु गुणैर्विद्धं नोज्ज्वलं तद्‌भवेदिह ॥ ८ ॥
कामक्रोधाभिभूताश्च राजानो मुनयस्तथा ।
लोभाहङ्कारसंयुक्ताश्चरन्ति दुश्चरं तपः ॥ ९ ॥
यजन्ति क्षत्रिया राजन् रजोगुणसमावृताः ।
ब्राह्मणास्तु तथा राजन् न कोऽपि सत्त्वसंयुतः ॥ १० ॥
ऋषिणासौ निमिः शप्तस्तेन शप्तो मुनिः पुनः ।
दुःखाद्दुःखतरं प्राप्तावुभावपि विधेर्बलात् ॥ ११ ॥
द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिर्मनसः शुद्धिरुज्ज्वला ।
दुर्लभा प्राणिनां भूप संसारे त्रिगुणात्मके ॥ १२ ॥
पराशक्तिप्रभावोऽयं नोल्लंघ्यः केनचित्क्वचित् ।
यस्यानुगृहमिच्छेत्सा मोचयत्येव तं क्षणात् ॥ १३ ॥
महान्तोऽपि न मुच्यन्ते हरिब्रह्महरादयः ।
पामरा अपि मुच्यन्ते यथा सत्यव्रतादयः ॥ १४ ॥
तस्यास्तु हृदयं कोऽपि न वेत्ति भुवनत्रये ।
तथापि भक्तवश्येयं भवत्येव सुनिश्चितम् ॥ १५ ॥
तस्मात्तद्‌भक्तिरास्थेया दोषनिर्भूलनाय च ।
रागदम्भादियुक्ता चेत्सा भक्तिर्नाशिनी भवेत् ॥ १६ ॥
इक्ष्याकुकुलसम्भूतो निमिर्नाम नराधिपः ।
रूपवान् गुणसम्पन्नो धर्मज्ञो लोकरञ्जकः ॥ १७ ॥
सत्यवादी दानपरो याजको ज्ञानवाच्छुचिः ।
द्वादशस्तनयो धीमान्प्रजापालनतत्परः ॥ १८ ॥
पुरं निवेशयामास गौतमाश्रमसन्निधौ ।
जयन्तपुरसंज्ञं तु ब्राह्मणानां हिताय सः ॥ १९ ॥
बुद्धिस्तस्य समुत्पन्ना यजेयमिति राजसी ।
यज्ञेन बहुकालेन दक्षिणासंयुतेन च ॥ २० ॥
इस्वाकुं पितरं पृष्ट्वा यज्ञकार्याय पार्थिवः ।
कारयामास सम्भारं यथोद्दिष्टं महात्मभिः ॥ २१ ॥
भृगुमङ्‌गिरसं चैव वामदेवं च गौतमम् ।
वसिष्ठं च पुलस्त्यं च ऋचीकं पुलहं क्रतुम् ॥ २२ ॥
मुनीनामन्त्रयामास सर्वज्ञान्वेदपारगान् ।
यज्ञविद्याप्रवीणांश्च तापसान्वेदवित्तमान् ॥ २३ ॥
राजा सम्भृतसम्भारः सम्पूज्य गुरुमात्मनः ।
वसिष्ठं प्राह धर्मज्ञो विनयेन समन्वितः ॥ २४ ॥
यजेयं मुनिशार्दूल याजयस्व कृपानिधे ।
गुरुस्त्वं सर्ववेत्तासि कार्यं मे कुरु साम्प्रतम् ॥ २५ ॥
यज्ञोपकरणं सर्वं समानीतं सुसंस्कृतम् ।
पञ्चवर्षसहस्रं तु दीक्षां कर्तुं मतिश्च मे ॥ २६ ॥
यस्मिन्यज्ञे समाराध्या देवी श्रीजगदम्बिका ।
तत्प्रीत्यर्थमहं यज्ञं करोमि विधिपूर्वकम् ॥ २७ ॥
तच्छ्रुत्वासौ निमेर्वाक्यं वसिष्ठः प्राह भूपतिम् ।
इन्द्रेणाहं वृतः पूर्वं यज्ञार्थं नृपसत्तम ॥ २८ ॥
पराशक्तिमखं कर्तुमुद्युक्तः पाकशासनः ।
स दीक्षां गमितो देवः पञ्चवर्षशतात्मिकाम् ॥ २९ ॥
तस्मात्त्वमन्तरं तावत्प्रतिपालय पार्थिव ।
इन्द्रयज्ञे समाप्तेऽत्र कृत्वा कार्यं दिवस्पतेः ॥ ३० ॥
आगमिष्याम्यहं राजंस्तावत्त्वं प्रतिपालय ।
राजोवाच
मया निमन्त्रिताश्चान्ये मुनयो यज्ञकारणात् ॥ ३१ ॥
सम्भाराः सम्भृताः सर्वे पालयामि कथं गुरो ।
इक्ष्वाकूणां कुले ब्रह्मन्गुरुस्त्वं वेदवित्तमः ॥ ३२ ॥
कथं त्यक्त्वाद्य मे कार्यमुद्यतो गन्तुमाशु वै ।
न ते युक्तं द्विजश्रेष्ठ यदुत्सृज्य मखं मम ॥ ३३ ॥
गन्तासि धनलोभेन लोभाकुलितचेतनः ।
निवारितोऽपि राज्ञा स जगामेन्द्रमखं गुरुः ॥ ३४ ॥
राजापि विमना भूत्वा गौतमं प्रत्यपूजयत् ।
इयाज हिमवत्पार्श्वे सागरस्य समीपतः ॥ ३५ ॥
दक्षिणा बहुला दत्ता विप्रेभ्यो मखकर्मणि ।
निमिना पञ्चसाहस्री दीक्षा तत्र कृता नृप ॥ ३६ ॥
ऋत्विजः पूजिताः कामं धनैर्गोभिर्मुदा युताः ।
शक्रयज्ञसमाप्ते तु पञ्चवर्षशतात्मके ॥ ३७ ॥
आजगाम वसिष्ठस्तु राज्ञः सत्रदिदृक्षया ।
आगत्य संस्थितस्तत्र दर्शनार्थं नृपस्य च ॥ ३८ ॥
तदा राजा प्रसुप्तस्तु निद्रयापहृतो ्भृशम् ।
नासौ प्रबोधितो भृत्यैर्नागतस्तु मुनिं नृपः ॥ ३९ ॥
वसिष्ठस्य ततो मन्युः प्रादुर्भूतोऽवमानतः ।
अदर्शनान्निमेस्तत्र चुकोप मुनिसत्तमः ॥ ४० ॥
शापं च दत्तवांस्तस्मै राज्ञे मन्युवशं गतः ।
यस्मात्त्वं मां गुरुं त्यक्त्वा कृत्वान्यं गुरुमात्मनः ॥ ४१ ॥
दीक्षितोऽसि बलान्मन्द मामवज्ञाय पार्थिव ।
वारितोऽपि मया तस्माद्विदेहस्त्वं भविष्यसि ॥ ४२ ॥
पतत्विदं शरीरं ते विदेहो भव भूपते ।
व्यास उवाच
इति तद्व्याहृतं श्रुत्वा राज्ञस्तु परिचारकाः ॥ ४३ ॥
सद्यः प्रबोधयामासुर्मुनिमाहुः प्रकोपितम् ।
कुपितं तं समागत्य राजा विगतकल्मषः ॥ ४४ ॥
उवाच वचनं श्लक्ष्णं हेतुगर्भं च युक्तिमत् । .
मम दोषो न धर्मज्ञ गतस्त्वं तृष्णयाऽऽकुलः ॥ ४५ ॥
हित्वा मां यजमानं वै प्रार्थितोऽपि मया भृशम् ।
न लज्जसे द्विजश्रेष्ठ कृत्वा कर्म जुगुप्सितम् ॥ ४६ ॥
सन्तोषे ब्राह्मणश्रेष्ठ जानन्धर्मस्य निश्चयम् ।
पुत्रोऽसि ब्रह्मणः साक्षाद्वेदवेदाङ्गवित्तमः ॥ ४७ ॥
न वेत्सि विप्रधर्मस्य गतिं सूक्ष्मां दुरत्ययाम् ।
आत्मदोषं मयि ज्ञात्वा मृषा मां शस्तुमिच्छसि ॥ ४८ ॥
त्याज्यस्तु सुजनैः क्रोधश्चण्डालादधिको यतः ।
वृथा क्रोधपरीतेन मयि शापः प्रपातितः ॥ ४९ ॥
तवापि च पतत्वद्य देहोऽयं क्रोधसंयुतः ।
एवं शप्तो मुनी राज्ञा राजा च मुनिना तथा ॥ ५० ॥
परस्परं प्राप्य शापं दुःखितौ तौ बभूवतुः ।
वसिष्ठस्त्वतिचिन्तार्तो ब्रह्माणं शरणं गतः ॥ ५१ ॥
निवेदयामास तथा शापं भूपकृतं महत् ।

वसिष्ट उवाच
राज्ञा शप्तोऽस्मि देहोऽयं पतत्वद्य तवेति वै ॥ ५२ ॥
किं करोमि पितः प्राप्यं कष्टं कायप्रपातजम् ।
अन्यदेहसमुत्पत्तौ जनकं वद साम्प्रतम् ॥ ५३ ॥
तथा मे देहसंयोगः पूर्ववत्समपद्यताम् ।
यादृशं ज्ञानमेतस्मिन्देहे तत्रास्तु तत्पितः ॥ ५४ ॥
समर्थोऽसि महाराज प्रसादं कर्तुमर्हसि ।
वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मा प्रोवाच तं सुतम् ॥ ५५ ॥
मित्रावरुणयोस्तेजस्त्वं प्रविश्य स्थिरो भव ।
तस्मादयोनिजः काले भविता त्वं न संशयः ॥ ५६ ॥
पुनर्देहं समासाद्य धर्मयुक्तो भविष्यसि ।
भूतात्मा वेदवित्कामं सर्वज्ञः सर्वपूजितः ॥ ५७ ॥
एवमुक्तस्तदा पित्रा प्रययौ वरुणालयम् ।
कृत्वा प्रदक्षिणं प्रीत्या प्रणम्य च पितामहम् ॥ ५८ ॥
विवेश स तयोर्देहे मित्रावरुणयोः किल ।
जीवांशेन वसिष्ठोऽथ त्यक्त्वा देहमनुत्तमम् ॥ ५९ ॥
कदाचित्तूर्वशी राजन्नागता वरुणालयम् ।
यदृच्छया वरारोहा सखीगणसमावृता ॥ ६० ॥
दृष्ट्वा तामप्सरां दिव्यां रूपयौवनसंयुताम् ।
जातौ कामातुरौ देवौ तदा तामूचतुर्नृप ॥ ६१ ॥
विवशौ चारुसर्वाङ्गीं देवकन्यां मनोरमाम् ।
आवां त्वमनवद्याङ्‌गि वरयस्व समाकुलौ ॥ ६२ ॥
विहरस्व यथाकामं स्थानेऽस्मिन्वरवर्णिनि ।
तथोक्ता सा ततो देवी ताभ्यां तत्र स्थितावशा ॥ ६३ ॥
कृत्वा भावं स्थिरं देवी मित्रावरुणयोर्गृहे ।
सा गृहीत्वा तयोर्भावं संस्थिता चारुदर्शना ॥ ६४ ॥
तयोस्तु पतितं वीर्यं कुम्भे दैवादनावृते ।
तस्माज्जातौ मुनी राजन्द्वावेवातिमनोहरौ ॥ ६५ ॥
अगस्तिः प्रथमस्तत्र वसिष्ठश्चापरस्तथा ।
मित्रावरुणयोर्वीर्यात्तापसावृषिसत्तमौ ॥ ६६ ॥
प्रथमस्तु वनं प्राप्तो बाल एव महातपाः ।
इक्ष्वाकुस्तु वसिष्ठं तं बालं वव्रे पुरोहितम् ॥ ६७ ॥
वंशस्यास्य सुखार्थं ते पालयामास पार्थिव ।
विशेषेण मुनिं ज्ञात्वा प्रीत्या युक्तो बभूव ह ॥ ६८ ॥
एतत्ते सर्वमाख्यातं वसिष्ठस्य च कारणम् ।
शापाद्देहान्तरप्राप्तिर्मित्रावरुणयोः कुले ॥ ६९ ॥
इति श्रीमद्देवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्र्या संहितायां षष्ठस्कन्धे
वसिष्ठस्य मैत्रावरुणिरितिनामवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥


निमीराजाचा वसिष्ठांना शाप -

[ Right click to 'save audio as' for downloading Audio ]

जनमेजय म्हणाला, ''हे भगवान, वसिष्ठ मुनीचे नाव मैत्रावरुणी का पडले ? हे नाव कर्मामुळे की गुणामुळे प्राप्त झाले हे सांगा.''

व्यास म्हणाले, ''हे नृपश्रेष्ठा, निमीचा शाप झाल्याने वसिष्ठांनी देहत्याग केला. मित्रावरुण मुनीपासून ते पुनः उत्पन्न झाले म्हणून त्यांना मित्रावरुणी असे म्हणतात."

जनमेजय म्हणाला, ''त्या पण धर्मात्म्याला शाप होण्याचे कारण काय ? राजाने दिलेल्या शापाबद्दल मला विस्ताराने कथन करा."

व्यास म्हणाले, ''राजा, खरे म्हणजे हे जग मायागुणांमुळे व्याप्त झाले आहे. भूपाल असो वा तपस्वी असो, त्यातून तो सुटला नाही. धर्माचरण व तप त्रिगुणांनी व्याप्त असल्यामुळे कोणीही पूर्णपणे शुद्ध आढळत नाही. लोभ, अहंकार यांनी व्याप्त होऊनच मुनी तप करीत असतात.

रजोगुणात्मक क्षत्रिय व ब्राह्मण हे बहुधा यजन करीत असतात. शुद्ध व सत्त्वगुणी असे जगात कोणीही नाही. म्हणून राजा व मुनी हे एकमेकाला शाप देऊन दुःखव्याप्त झाले. या त्रिगुणव्याप्त संसारात द्रव्य, क्रिया, चित्त यांची शुद्धी होणे अशक्य. हा सर्व देवीचा प्रभाव असल्याने ती ज्याच्यावर अनुग्रह करील तोच संसारमुक्त होतो. तिच्या कृपेवाचून ब्रह्मा, विष्णु, महेशसुद्धा मुक्त होत नाहीत. तिचा आशय समजणारे तिन्ही लोकांत कोणीही नाही. पण ती भक्ताधीन असते. म्हणून चित्तशुद्धीकरता तिची भक्ती करावी.

इक्ष्वाकु फुलातील निमीराजा रूप, गुणांनी युक्त होता. तो धर्मतत्पर, सत्यवक्ता, दानशूर, यज्ञयाग करणारा, ज्ञानी, शुद्ध, बुद्धिमान, प्रजाहितदक्ष असा होता. त्याने केवळ ब्राह्मणांच्या हितासाठी गौतमाश्रमाजवळ जयंतपूर नावाचे नगर बसविले.

त्याने विपुल दक्षिणांनी युक्त असा यज्ञ पुष्कळ कालपर्यंत करावा या इच्छेने आपल्या पित्याची अनुज्ञा घेतली. त्याने निपुण पंडितांकडून महायाग केला. भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वसिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचीक, ऋतु या सर्वज्ञ मुनींना राजाने आमंत्रण दिले.

यज्ञसाहित्याची जुळणी केल्यावर तो वसिष्ठांना म्हणाला, ''हे कृपानिधे, आपण माझ्या यज्ञाचे यजन करा. उत्तम सामग्री सिद्ध असून हा याग पाच हजार वर्षे करावा अशी माझी इच्छा आहे. यज्ञात मला जगदंबिकेची आराधना करायची आहे. तिच्यासाठी हा विधिपूर्वक यज्ञ करण्यास मी सिद्ध झालो आहे."

वसिष्ठमुनी राजाला म्हणाले, ''हे राजा, इंद्राने मला प्रथम निमंत्रण दिले आहे. तोही पराशक्तीसाठी यज्ञ करीत आहे. पाचशे वर्षेपर्यंत मी त्याला यज्ञदीक्षा दिली आहे. तेव्हा त्याचा यज्ञ पूर्ण झाल्यावर मी तुझे कार्य करीन.''

राजा म्हणाला, ''हे गुरो, मी तर यज्ञासाठी सर्व मुनींना निमंत्रणे केली आहेत. आपण आमचे कुलगुरू असून सांप्रत दुसर्‍या ठिकाणी का बरे जाता ? केवळ धनलोभाने आपण माझा यज्ञ सोडून जात आहात हे योग्य नव्हे.''

तरीही वसिष्ठ इंद्राकडे गेले. त्यामुळे खिन्न होऊन राजाने गौतमाला गुरू करून यज्ञ करविला. त्याने यज्ञात विपुल दक्षिणा दिल्या. पाच हजार वर्षे यज्ञदीक्षा धारण करून त्याने ऋत्विजांचे पूजन केले.

पाचशे वर्षांनी इंद्राचा यज्ञ पूर्ण झाल्यावर राजाचा यज्ञ पाहण्यासाठी वसिष्ठ निमीराजाच्या यज्ञमंडपात आले. पण त्याचवेळी राजा निद्रिस्त झाला होता व सेवकांनीही त्याला उठविले नाही. राजा सामोरा न आल्याने अवमानित झालेले वसिष्ठ क्रुद्ध झाले. त्यांनी राजाला शाप दिला, "माझ्यासारख्या कुलगुरूचा त्याग करून तू दुसरा गुरु केलास. मी निवारण केले असताही तू यज्ञदीक्षा घेतलीस म्हणून माझ्या अवज्ञेसाठी तू विदेही होशील.''

हे मुनीचे भाषण ऐकताच सेवकांनी राजाला उठवून मुनी क्रुद्ध झाल्याचे सांगितले. तेव्हा तो राजा स्पष्टपणे म्हणाला, ''हे धर्मज्ञा, मी निर्दोष आहे. लोभवश होऊन आपण मला सोडलेत. आपणाला या निंद्य कृत्याची लज्जा वाटली नाही. वस्तुत: मुनीनी संतुष्ट असावे. आपण प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवपुत्र आहात. आपण मला वृथा शाप दिलात. आपणाला धर्माच्या गतीची जाणीव नाही. म्हणून क्रोधाने दोषित झालेला आपला देहही सत्वर पडो.''

एकमेकांना शाप देऊन दोघेही दुःखव्याप्त झाले. चिंतायुक्त होऊन वसिष्ठांनी ब्रह्मदेवाला ही वार्ता कळविली. ते म्हणाले,"या शापामुळे मी दुःखी झालो आहे. तेव्हा काय करू ? मला या देहाप्रमाणेच पुढे देह प्राप्त व्हावा. सांप्रत या देहात जसे ज्ञान आहे तसेच पुढील जन्मातील देहाच्या ठिकाणी असावे. तेव्हा हे तात, आपण याला समर्थ आहात, म्हणून मजवर दया करावी."

हे ऐकून ब्रह्मदेव वसिष्ठांना म्हणाले, ''तू देहत्याग कर व मित्रवरुणांच्या तेजात प्रविष्ट हो, म्हणजे यथावकाश तू अयोनीसंभवाने जन्म पावशील. पुढेही तू धर्मज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ व सर्वमान्य होशील.''

हे ऐकून वसिष्ठांनी पित्याला प्रदक्षिणा घालून प्रणाम केला. देहत्याग करून ते मित्रावरुणांच्या तेजात विलीन पावले.

एकदा उर्वशी आपल्या सखीसह वरुणलोकी आली असता तिला पाहून मित्रावरुण कामविव्हल झाले. ते उर्वशीला म्हणाले, "हे सुंदरी, आम्ही तुला अवलोकन करताच कामातुर झालो आहे. म्हणून तू आमचा स्वीकार कर. तू आमच्यासह क्रीडा कर."

उर्वशीने ते ओळखून ती त्याच्या आधीन होऊन मित्रावरुणांच्या घरी राहिली. तिच्यासह क्रीडा करीत असता एकाएकी दोघांचेही वीर्य एका घटात पडले. त्यातून मुनी जन्मास आले. अगस्ती व वसिष्ठ असे दोघेजण त्यातून जन्म पावले. अगस्ती बालपणीच अरण्यात जाऊन तप करू लागला. इक्ष्वाकुने वसिष्ठांना बालवय असताच पूर्वीप्रमाणे कुलगुरु केले. हे पूर्वीचे वसिष्ठ आहेत हे कळल्यावर राजाला अतिशय आनंद झाला.

अशाप्रकारे वसिष्ठांना शाप देऊन ते मित्रावरुणाच्या कुलात दुसरा देह धारण करून उत्पन्न झाले.अध्याय चवदावा समाप्त


GO TOP