अग्निपुराणम्

पञ्चत्रिंशोऽध्यायः

पवित्राधिवासनविधिः -


अग्निरुवाच -
सम्पाताहुतिनासिच्य पवित्राण्यधिवासयेत् ।
नृसिंहमन्त्रजप्तानि गुप्तान्यस्त्रेण तानि तु ॥ १ ॥
वस्त्रसंवेष्टितान्येव पात्रस्थान्यभिमन्त्रयेत् ।
बिल्वाद्यद्‌भिः प्रोक्षितानि मन्त्रेण चैकधा द्विधा ॥ २ ॥
कुम्भपार्श्वे तु संस्थाप्य रक्षां विज्ञाप्य देशिकः ।
दन्तकाष्ठञ्चामरकं पूर्वे सङ्‌कर्षणेन तु ॥ ३ ॥
प्रद्युम्नेन भस्मतिलान् दक्षे गोमयमृत्तिकाम् ।
वारुणेन चानिरुद्धेन सौम्ये नारायणेन च ॥ ४ ॥
दर्भोदकञ्चाथ हृदा अग्नौ कुङ्‌कुमरोचनम् ।
ऐशान्यां शिरसा धूपं शिखया नैर्ऋतेऽप्यथ ॥ ५ ॥
मूलपुष्पाणि दिव्यानि कवचेनाथ वायवे ।
चन्दनाम्ब्वक्षतदधिदूर्वाश्च पुटिकास्थिताः ॥ ६ ॥
गृहं त्रिसूत्रेणावेष्ट्य पुनः सिद्धार्थकान् क्षिपेत् ।
दद्यात्पूजाक्रमेणाथ स्वैः स्वैर्गन्धपवित्रकम् ॥ ७ ॥
मन्त्रैः वै द्वारपादिभ्यो विष्णुकुम्भे त्वनेन च ।
विष्णुतेजोभवं रम्यं सर्वंपातकनाशनम् ॥ ८ ॥
सर्वकामप्रदं देवं तवाङ्‌गे धारयाम्यहम् ।
सम्पूज्य धूपदीपाद्यैः व्रजेद् द्वारसमीपतः ॥ ९ ॥
गन्धपुष्पाक्षतोपेतं पवित्रञ्चाखिलेर्पयेत् ।
पवित्रं वैष्णवं तेजो महापातकनाशनम् ॥ १० ॥
धर्मकामार्थसिद्ध्यर्थं स्वकेङ्‌गे धारयाम्यहम् ।
आसने परिवारादौ गुरौ दद्यात् पवित्रकम् ॥ ११ ॥
गन्धादिभिः समभ्यर्च्य गन्धपुष्पाक्षतादिमत् ।
विष्णुतेजोभवेत्यादिमूलेन हरयेऽर्पयेत् ॥ १२ ॥
वह्निस्थाय ततो दत्वा देवं सम्प्रार्थयेत् ततः ।
क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रहः ॥ १३ ॥
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधौ भव केशव ।
इन्द्रादभ्यस्ततो दत्वा विष्णुपार्षदके बलिम् ॥ १४ ॥
ततो देवाग्रतः कुम्भं वासोयुगसमन्वितम् ।
रोचनाचन्द्रकाश्मीरगन्धाद्युदकसंयुतम् ॥ १५ ॥
गन्धपुष्पादिनाभूष्य मूलमन्त्रेण पूजयेत् ।
मण्डपाद् बहिरागत्य विलिप्ते मण्डलत्रये ॥ १६ ॥
पञ्चगव्यञ्चरुन्दन्तकाष्ठञ्चैव क्रमाद्‌भवेत् ।
पुराणश्रवणं स्तोत्रं पठन् जागरणं निशि ॥ १७ ॥
परप्रेषकबालानां स्त्रीणां भोगभुजां तथा ।
सद्योऽधिवासनं कुर्याद् विना गन्धपवित्रकम् ॥ १८ ॥
इति आदिमहापुराणे आग्नेये
पवित्राधिवासनविधिवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥


GO TOP