अग्निपुराणम्

अष्टाविंशोध्यायः

अभिषेकविधानम् -


नारद उवाच -
अभिषेकं प्रवक्ष्यामि यथाचार्यस्तु पुत्रकः ।
सिद्धिभाक् साधको येन रोगी रोगाद्विमुच्यते ॥ १ ॥
राज्यं राजा सुतं स्त्रीञ्च प्राप्नुयान्मलनाशनम् ।
मूर्तिकुम्भान् सुरत्‍नाढ्यान्मध्यपूर्वादितो न्यसेत् ॥ २ ॥
सहस्रावर्तितान् कुर्यादथवा शतवर्तितान् ।
मण्डपे मण्डले विष्णुं प्राच्यैशान्याञ्च पीठिके ॥ ३ ॥
निवेश्य शकलीकृत्य पुत्रकं साधकादिकम् ।
अभिषेकं समभ्यर्च्य कुर्याद्‌गीतादिपूर्वकम् ॥ ४ ॥
दद्याच्च योगपीठादींस्त्वनुग्राह्यास्त्वया नराः ।
गुरुश्च समयान् ब्रूयाद्‌ गुप्तः शिष्योथ सर्वभाक् ॥ ५ ॥
इति आदिमहापुराणे आग्नेये
आचार्याभिषेको नाम अष्टाविंशोऽध्यायः


GO TOP