॥ विष्णुपुराणम् ॥

चतुर्थः अंशः

॥ अष्टमोऽध्यायः ॥

श्रीपराशर उवाच
पुरूरवसो ज्येष्ठः पुत्रो यस्त्वायुर्नामा स राहोर्दुहितरमुपयेमे ॥ १ ॥
तस्यां च पञ्च पुत्रानुत्पादयामास ॥ २ ॥
नहुषक्षत्रवृद्धरम्भरजि संज्ञास्तथैवानेनाः पञ्चमः पुत्रोऽभूत् ॥ ३ ॥
क्षत्रवृद्धात्सुहोत्रः पुत्रोऽभवत् ॥ ४ ॥
काश्यपकाशगृत्समदास्त्रयस्तस्य पुत्रा बभूवुः ॥ ५ ॥
गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वर्म्यप्रवर्तयिताभूत् ॥ ६ ॥
काश्यस्य काशेयः काशीराजः तस्माद्‌राष्ट्रः राष्ट्रस्य दीर्घतपाः पुत्रोऽभवत् ॥ ७ ॥
धन्वन्तरिस्तु दीर्घतपसः पुत्रोऽभवत् ॥ ८ ॥
स हि संसिद्धकार्यकरणः सकलसम्भूतिषु अशेषज्ञानविदा भगवता नारायणेन चातीतसम्भूतौ तस्मै वरो दत्तः ॥ ९ ॥
काशीराजगोत्रेऽवतीर्य त्वमष्टधा सम्यगायुर्वेदं करिष्यसि यज्ञभागभुग्भविष्यसीति ॥ १० ॥
तस्य च धन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान् केतुमतो भीमरथस्तस्यापि दिवोदासस्तस्यापि प्रतर्दनः ॥ ११ ॥
स च मद्रश्रेण्यवंशविनाशनाद् अशेषशत्रवोऽनेन जिता इति शत्रुजिदभवत् ॥ १२ ॥
तेन च प्रीतिमतात्मपुत्रो वत्सवत्सेत्यभिहितो वत्सोऽभवत् ॥ १३ ॥
सत्यपरतया ऋतध्वजसंज्ञामवाप ॥ १४ ॥
ततश्च कुवलयनामानमश्वं लेभे ततः कुवलयाश्व इत्यस्यां पृथिव्यां प्रथितः ॥ १५ ॥
तस्यच च वत्सस्य पुत्रोऽलर्कनामाभवत् यस्यायमद्यापि श्लोको गीयते ॥ १६ ॥
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च ।
अलर्कादपरो नान्यो बुभुजे मेदिनीं युवा ॥ १७ ॥
तस्याप्यलर्कस्य सन्नतिनामाभवदात्मजः ॥ १८ ॥
सन्नतेः सुनीथस्तस्यापि सुकेतुस्तस्माच्च धर्मकेतुर्जज्ञे ॥ १९ ॥
ततश्च सत्यकेतुः तस्माद्विभुः तत्तयःसुविभुस्ततश्च सुकुमारस्तस्यापि दृष्टकेतुस्ततश्च वीतिहोत्रस्तस्माद्‍भार्गः भार्गस्य भार्गभूमिः ततश्चातुर्वर्ण्यप्रवृत्तिरित्येते काश्यभूभृतः कथिताः ॥ २० ॥
रजेस्तु सन्ततिः श्रुयताम् ॥ २१ ॥
इति श्रीविष्णुमाहापुराणे चतुर्थांशेऽष्टमोऽध्याय (८)


GO TOP