प्रवचने-श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज

flower5   maharaj   flower5
panati

३० जानेवारी

जेथे नाम तेथे परमात्मा आहेच.


    Download mp3

तुम्ही सर्व भाविकजन । ऐकावे माझे वचन ॥

माझे भेटी सदा राहावे । मुखाने रामनाम घ्यावे ॥

जो नामात राहिला । तो अखंड माझ्या दर्शनात बसला ॥

जेथे नामाचे स्मरण । ते माझे वसतिस्थान ॥

जेथे रामाचे नाव । तेथे माझा ठाव ॥

हे आणून चित्ती । सुखे राहावे प्रपंचाप्रति ॥

नामात ठेवा मन । हेच माझे खरे दर्शन ॥

नेहमी रामाचा ध्यास । हाच माझा सहवास ॥

तुम्ही सुज्ञ माझे प्राण । नाम करा तेवढे जतन ॥

नामात ठेवावे प्रेम । तेथे माझी वसति जाण ॥

ज्याने ज्याने इच्छा धरावी व्हावे माझे ।

त्याने नाम कधी न सोडावे वाचे ॥

एवढे देईल जो नामदान । त्याला अर्पण करून घेईन जाण ॥

जेथे नाम । तेथे माझे धाम ॥

नामापरते न मानी सुख । तेथेच माझे राहणे देख ॥

तुम्ही शक्य तितके राहावे नामात । हेच माझे सांगणे तुम्हांस ॥

शक्य तो नामस्मरण करावे । म्हणजे मी तुमचेजवळ अखंड आहे असे समजावे ॥

जेथे परमात्म्याचे नाव । तेथे माझा आहे ठाव ॥

जेथे नाम तेथेच मी । हा भरवसा बाळगून असावे तुम्ही ॥

नाही केले वेदपठण । शास्त्राचे नाही झाले ज्ञान ।

श्रुतिस्मृति उपनिषदे यांची नाही ओळखण । असा मी अज्ञान जाण ॥

तरी एक भजावे रघुनाथासी । अर्पण होऊन जावे त्यासी ।

ऐसे जाणून चित्ती । खंड नाही समाधानवृत्ति ॥

मी सतत आहे तुमच्यापाशी हा ठेवा निर्धार । न सोडावा आता धीर ॥

ठेवावा एक विश्वास । मी आहे तुम्हाजवळ खास ॥

श्रीदासबोध नामस्मरण । याचे असावे वाचन ।

मी त्यातच मानावे जाण । कृपा करील रघुनंदन ॥

मी तेथे आहे हे नक्की समजावे । राम सर्व ठिकाणी आहे हे लक्षात ठेवावे ॥

उपाधिरहित मी तुमचेजवळ सतत आहे ॥

मी नाही अशी कल्पना करू नये । तुमचे जवळ आहे हे खात्रीने समजावे ॥

मी नाही सोडून गेलो कोणाला दूर । माझी वसति तुमच्या शेजारी जाण ॥

माझे येणे जाणे तुमचे हाती । तुम्हा सर्वांहून नाही परती ॥

रामापरता मी । जैसा प्राणापरता देह जाण ॥

सदा सर्वकाळ माझ्याशी वास । हाच धरावा हव्यास ॥

त्याला न जावे लागे कोठे । घरबसल्या राम भेटे ॥

जे जे करणे आणिले मनी । रामकृपे पावलो जनी ॥

आता पाहा मला रामात । आनंद मानावा नामात ॥

सर्वांनी राखावे समाधान । जे माझे प्राणाहून प्राण जाण ॥

माझे ऐकावे सर्वांनी । सदा राहावे समाधानी ॥


३०. जेथे नामाचे प्रेम । तेथेच मी सतत जाण ॥