PREVIOUS
NEXT

ऋग्वेद - मण्डल ६ - सूक्त २१ ते ३०

ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २१ ( इंद्र, विश्वेदेव सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र, विश्वेदेव : छंद - त्रिष्टुभ्


इ॒मा उ॑ त्वा पुरु॒तम॑स्य का॒रोर्हव्यं॑ वीर॒ हव्या॑ हवन्ते ।
धियो॑ रथे॒ष्ठाम॒जरं॒ नवी॑यो र॒यिर्विभू॑तिरीयते वच॒स्या ॥ १ ॥

इमाः ऊंइति त्वा पुरुऽतमस्य कारोः हव्यं वीर हव्या हवंते ।
धियः रथेस्थां अजरं नवीयः रयिः विऽभूतिः ईयते वचस्या ॥ १ ॥

हे वीरा, तुझे स्तवन करणार्‍या सर्वोत्कृष्ट कवीचा हविर्भाग, त्याचे तुजकडे लागून राहिलेले लक्ष आणि त्याचा धांवा हे सर्व तुलाच, रथारूढ झालेला तू अजरामर देव, त्या तुला विनवीत आहेत. अपूर्व दिव्य संपत्ति, वैभव हे तुझ्याच आज्ञेने मिळत असते. ॥ १ ॥


तमु॑ स्तुष॒ इन्द्रं॒ यो विदा॑नो॒ गिर्वा॑हसं गी॒र्भिर्य॒ज्ञवृ॑द्धम् ।
यस्य॒ दिव॒मति॑ म॒ह्ना पृ॑थि॒व्याः पु॑रुमा॒यस्य॑ रिरि॒चे म॑हि॒त्वम् ॥ २ ॥

तं उ स्तुष इन्द्रं यः विदानः गिर्वाहसं गीःऽभिः यज्ञऽवृद्धं ।
यस्य दिवं अति मह्ना पृथिव्याः पुरुऽमायस्य रिरिचे महिऽत्वं ॥ २ ॥

जो सर्वज्ञ, भक्तांच्या स्तुति ज्याला पोहोंचतात, जो यज्ञाने आनंदित होतो त्या इंद्राचे स्तवन मी ह्या स्तोत्रांनी करीत आहे. ज्याची माया अगाध अशा ह्या देवाचा महिमा त्याच्या प्रभवामुळे पृथ्वीचा विस्तार आणि आकाश ह्यांना व्यापून शेवटी उरलाच. ॥ २ ॥


स इत्तमो॑ऽवयु॒नं त॑त॒न्वत्सूर्ये॑ण व॒युन॑वच्चकार ।
क॒दा ते॒ मर्ता॑ अ॒मृत॑स्य॒ धामेय॑क्षन्तो॒ न मि॑नन्ति स्वधावः ॥ ३ ॥

सः इत् तमः अवयुनं ततन्वत् सूर्येण वयुनवत् चकार ।
कदा ते मर्ताः अमृतस्य धाम इयक्षन्तः न मिनंति स्वधाऽवः ॥ ३ ॥

धर्माधर्माची कांहीच खूण कळत नव्हती इतका निबिड अंधकार प्रथम त्यानेच पसरून दिला होता. परंतु ज्ञान सूर्याच्या योगाने त्याने हे जग पुनः असे केले कीं त्यात न्याय आणि सृष्टिनियम ह्यांच्या खुणा स्पष्ट दिसूं लागल्या. तेव्हां मर्त्यजन तुझी सेवा यज्ञद्वारा करण्यास उत्सुक झाले. एवंच तुझा सत्तेचा उपमर्द कधींच करीत नाहींत. ॥ ३ ॥


यस्ता च॒कार॒ स कुह॑ स्वि॒दिन्द्रः॒ कमा जनं॑ चरति॒ कासु॑ वि॒क्षु ।
कस्ते॑ य॒ज्ञो मन॑से॒ शं वरा॑य॒ को अ॒र्क इ॑न्द्र कत॒मः स होता॑ ॥ ४ ॥

यः ता चकार सः कुह स्वित् इन्द्रः कं आ जनं चरति कासु विक्षु ।
कः ते यज्ञः मनसे शं वराय कः अर्कः इन्द्र कतमः सः होता ॥ ४ ॥

ही कृत्ये ज्याने केली तो इंद्र आहे तरी कोठे ? भक्ताजवळ कोणत्या प्रदेशात आहे ? हे देवा, कोणता यज्ञ तुझ्या मनाला संतोष देईल ? हे इंद्रा, कोणते "अर्क" स्तोत्र, कोणता यज्ञ होता तुझे अंतःकरण ओढून घेईल ॥ ४ ॥


इ॒दा हि ते॒ वेवि॑षतः पुरा॒जाः प्र॒त्नास॑ आ॒सुः पु॑रुकृ॒त्सखा॑यः ।
ये म॑ध्य॒मास॑ उ॒त नूत॑नास उ॒ताव॒मस्य॑ पुरुहूत बोधि ॥ ५ ॥

इदा हि ते वेविषतः पुराऽजाः प्रत्नासः आसुः पुरुऽकृत् सखायः ।
ये मध्यमासः उत नूतनासः उत अवमस्य पुरुऽहूत बोधि ॥ ५ ॥

तुझी सेवा करणारे परंतु तुझे जिवलग मित्र म्हणविणारे आमचे पुरातन पूर्वज, हे विश्वकर्त्या, ह्याच ठिकाणी होते. तर हे असंख्यजनस्तुता देवा, मध्यमकालांतील आमचे पूर्वज, अगदी अलीकडील, आणि सर्वांत नवीन हे आम्ही, ह्या सर्वांच्याच स्थितीकडे तुझे लक्ष असूं दे. ॥ ५ ॥


तं पृ॒च्छन्तोऽवरासः॒ परा॑णि प्र॒त्ना त॑ इन्द्र॒ श्रुत्यानु॑ येमुः ।
अर्चा॑मसि वीर ब्रह्मवाहो॒ यादे॒व वि॒द्म तात्त्वा॑ म॒हान्त॑म् ॥ ६ ॥

तं पृच्छंतः अवरासः पराणि प्रत्ना ते इन्द्र श्रुत्या अनु येमुः ।
अर्चामसि वीर ब्रह्मऽवाहः यात् एव विद्म तात् त्वा महांतं ॥ ६ ॥

हे इंद्रा, तुला विचारून विचारूनच, तुझ्या संमतीनेच तुझ्या क्षुल्लक उपासकांनी सुद्धां सर्वोत्कृष्ट पुरातन आख्यानांचा अभ्यास केला. ब्रह्मस्तोत्राच्या नायका, हे वीरा आम्हांस जें काय यत्किंचित् अवगत असेल तितक्यावरच आम्ही तुझी उपासना करूं. ॥ ६ ॥


अ॒भि त्वा॒ पाजो॑ र॒क्षसो॒ वि त॑स्थे॒ महि॑ जज्ञा॒नम॒भि तत्सु ति॑ष्ठ ।
तव॑ प्र॒त्नेन॒ युज्ये॑न॒ सख्या॒ वज्रे॑ण धृष्णो॒ अप॒ ता नु॑दस्व ॥ ७ ॥

अभि त्वा पाजः रक्षसः वि तस्थे महि जज्ञानं अभि तत् सु तिष्ठ ।
तव प्रत्नेन युज्येन सख्या वज्रेण धृष्णोइति अप ता नुदस्व ॥ ७ ॥

राक्षसांच्या जोराचा सर्व भर तुझ्याच भोंवती आहे. उत्तरोत्तर बलाढ्य होणार्‍या त्याच्या सामर्थ्याला तू आळा घाल. आणि तुझा पुरातन प्राणमित्र जे तुझे वज्र त्याने हे धैर्यनिधे, त्यांना पार धुडकावून लाव. ॥ ७ ॥


स तु श्रु॑धीन्द्र॒ नूत॑नस्य ब्रह्मण्य॒तो वी॑र कारुधायः ।
त्वं ह्या॒३पिः प्र॒दिवि॑ पितॄ॒णां शश्व॑द्ब॒भूथ॑ सु॒हव॒ एष्टौ॑ ॥ ८ ॥

सः तु श्रुधि इन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतः वीर कारुऽधायः ।
त्वं हि आपिः प्रऽदिवि पितॄणां शश्वत् बभूथ सुऽहव आऽइष्टौ ॥ ८ ॥

स्तोतृजनपोषका, वीरा इंद्रा, तुझ्या प्रार्थनेत निमग्न झालेल्या नवीन कवीच्या कवनांकडे लक्ष दे. कारण पुरातन काळी आमच्या वाडवडिलांनी कळकळीने हांक मारली असतां ती तात्काळ ऐकणारा त्यांचा खरा आप्त निरंतर तूच होतास. ॥ ८ ॥


प्रोतये॒ वरु॑णं मि॒त्रमिन्द्रं॑ म॒रुतः॑ कृ॒ष्वाव॑से नो अ॒द्य ।
प्र पू॒षणं॒ विष्णु॑म॒ग्निं पुरं॑धिं सवि॒तार॒मोष॑धीः॒ पर्व॑तांश्च ॥ ९ ॥

प्र ऊतये वरुणं मित्रं इन्द्रं मरुतः कृष्व अवसे नः अद्य ।
प्र पूषणं विष्णुं अग्निं पुरंऽधिं सवितारं ओषधीः पर्वतान् च ॥ ९ ॥

वरुण मित्ररूपी इंद्र, आणि मरुत ह्यांना आमच्या रक्षणाकरितां, त्यांची आम्हांवर कृपा करावी म्हणून येथे घेऊन ये. पूषा, विष्णु, बुद्धिदाता अग्नि, कविता, ओषधी आणि पर्वत हांचेही स्तवन कर. ॥ ९ ॥


इ॒म उ॑ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरि॒तारो॑ अ॒भ्यर्चन्त्य॒र्कैः ।
श्रु॒धी हव॒मा हु॑व॒तो हु॑वा॒नो न त्वावाँ॑ अ॒न्यो अ॑मृत॒ त्वद॑स्ति ॥ १० ॥

इम ऊंइति त्वा पुरुऽशाक प्रयज्योइतिप्रयज्यो जरितारः अभि अर्चंति अर्कैः ।
श्रुधी हवं आ हुवतः हुवानः न त्वावान् अन्यः अमृत त्वत् अस्ति ॥ १० ॥

सर्वशक्तिमंता, परमपूज्य देवा, हे स्तोतजन "अर्क" स्तोत्रांनी तुझे अर्चन करीत आहेत. त्यांनी तुझा धांवा मांडला आहे, तर धांवा करणार्‍या भक्तांची हांक ऐक. हे मृत्युरहित, तुझा तोडीचा देव तुझ्या वांचून दुसरा कोणीच नाही. ॥ १० ॥


नू म॒ आ वाच॒मुप॑ याहि वि॒द्वान्विश्वे॑भिः सूनो सहसो॒ यज॑त्रैः ।
ये अ॑ग्निजि॒ह्वा ऋ॑त॒साप॑ आ॒सुर्ये मनुं॑ च॒क्रुरुप॑रं॒ दसा॑य ॥ ११ ॥

नू मे आ वाचं उप याहि विद्वान् विश्वेभिः सूओइति सहसः यजत्रैः ।
ये अग्निजिह्वा ऋतसाप आसुः ये मनुं चक्रुः उपरं दसाय ॥ ११ ॥

तू सर्व जाणतोसच, तर हे सामर्थ्यप्रभवा, तुझ्या सर्व पूज्य दिव्यविभूतींना माझी प्रार्थना श्रवण करण्यास घेऊन ये. तुझ्या दिव्य विभूति अशा आहेत कीं, अग्नि हीच त्यांची देदीप्यमान जिव्हा, आणि सनातन सत्य हेंच त्यांचे नित्यकर्म, त्यांनीच अधार्मिक दुष्टांना त्राही करून सोडणारा बलाढ्य मनु राजा उत्पन्न केला. ॥ ११ ॥


स नो॑ बोधि पुरए॒ता सु॒गेषू॒त दु॒र्गेषु॑ पथि॒कृद्विदा॑नः ।
ये अश्र॑मास उ॒रवो॒ वहि॑ष्ठा॒स्तेभि॑र्न इन्द्रा॒भि व॑क्षि॒ वाज॑म् ॥ १२ ॥

सः नः बोधि पुरःऽएता सुऽगेषु उत दुःऽगेषु पथिऽकृत् विदानः ।
ये अश्रमासः उरवः वहिष्ठाः तेभिः न इन्द्र अभि वक्षि वाजं ॥ १२ ॥

तू सन्मार्गदर्शक आहेस, सर्वज्ञ आहेस, तर सुखांत आणी संकटकालीही आमचा धुरीण तूच हो. तुझे अश्व कधी दमत नाहींत, ते विशाल व फार मजबूत आहेत, तेव्हां हे इंद्रा, अशा अश्वांच्या योगाने तू आम्हाला सर्व सामर्थ्याकडे घेऊन जा. ॥ १२ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २२ ( संपात सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


य एक॒ इद् धव्य॑श्चर्षणी॒नामिन्द्रं॒ तं गी॒र्भिर॒भ्यर्च आ॒भिः ।
यः पत्य॑ते वृष॒भो वृष्ण्या॑वान्स॒त्यः सत्वा॑ पुरुमा॒यः सह॑स्वान् ॥ १ ॥

य एकः इत् हव्यः चर्षणीनां इंद्रं तं गीःऽभिः अभि अर्चे आभिः ।
यः पत्यते वृषभः वृष्ण्यऽवान् सत्यः सत्वा पुरुऽमायः सहस्वान् ॥ १ ॥

सर्व मनुष्यांनी धंवा करण्यास योग्य असा एक इंद्रच होय. तर अशा इंद्राचे ह्या स्तुतिस्तोत्रांनी मी अर्चन करतो. ह्या स्तवनांनी तो वीरपुंगव प्रसन्न होवो. तो कामनावर्षक वीर सत्यस्वरुप, सत्वाढ्य आहे. त्याच्या मायेचा अंत नाही. तो विश्वजेता सर्व जगाचा प्रभु आहे. ॥ १ ॥


तमु॑ नः॒ पूर्वे॑ पि॒तरो॒ नव॑ग्वाः स॒प्त विप्रा॑सो अ॒भि वा॒जय॑न्तः ।
न॒क्ष॒द्दा॒भं ततु॑रिं पर्वते॒ष्ठामद्रो॑घवाचं म॒तिभिः॒ शवि॑ष्ठम् ॥ २ ॥

तं ऊंइति नः पूर्वे पितरः नवऽग्वाः सप्त विप्रासः अभि वाजयंतः ।
नक्षत्ऽदाभं ततुरिं पर्वतेऽस्थां अद्रोघऽवाचं मतिऽभिः शविष्ठं ॥ २ ॥

आमचे पुरातन पूर्वज सात ऋषी आणि नवग्व ह्या सर्वांनाच सात्विक सामर्थ्यांची लालसा होती, व त्यांनी ध्यानस्फुरित सूक्तांनी अरिमर्दन, तीव्रविक्रमी, मेघमंडलाधिष्ठित, मधुरभाषी, अतुलप्रतापी इंद्राची स्तुति केली. ॥ २ ॥


तमी॑मह॒ इन्द्र॑मस्य रा॒यः पु॑रु॒वीर॑स्य नृ॒वतः॑ पुरु॒क्षोः ।
यो अस्कृ॑धोयुर॒जरः॒ स्वर्वा॒न्तमा भ॑र हरिवो माद॒यध्यै॑ ॥ ३ ॥

तं ईमहे इन्द्रं अस्य रायः पुरुऽवीरस्य नृऽवतः पुरुऽक्षोः ।
यः अस्कृधोयुः अजरः स्वःऽवान् तं आ भर हरिऽवः मादयध्यै ॥ ३ ॥

त्या इंद्रापुढे आम्ही पदर पसरतो. वीरनायक, वीरश्रेष्ठ आणि अमितबल जो इंद्र त्याच्यापाशी दिव्य ऐश्वर्याची याचना करतो. ते अपरंपार, अक्षय्य, आदि दिव्य आहे. हे हरिदश्वनायका, त्या वैभवाने आम्ही आंअंदमग्न व्हावे म्हणून ते आम्हांस अर्पण कर. ॥ ३ ॥


तन्नो॒ वि वो॑चो॒ यदि॑ ते पु॒रा चि॑ज्जरि॒तार॑ आन॒शुः सु॒म्नमि॑न्द्र ।
कस्ते॑ भा॒गः किं वयो॑ दुध्र खिद्वः॒ पुरु॑हूत पुरूवसोऽसुर॒घ्नः ॥ ४ ॥

तत् नः वि वोचः यदि ते पुरा चित् जरितारः आनशुः सुम्नं इन्द्र ।
कः ते भागः किं वयः दुध्र खिद्वः पुरुऽहूत पुरूवसोइतिपुरुऽवसो असुरऽघ्नः ॥ ४ ॥

प्राचीनकाळी भक्तजनांना तुझे आनंद धाम जर प्राप्त झालेले आहे तर ते कसे ते आम्हांस समजावून सांग. बलसागरा, अमितवीर्या, सर्वजनस्तुता, अपारनिधे इंद्रा, तुझा हविभाग कोणता ? तारुण्यावर्धक भोज्य कोणते तेही सांग. आपणांस ईश्वर म्हणविणार्‍या राक्षसांचा नायनाट करणारा तूच आहेस. ॥ ४ ॥


तं पृ॒च्छन्ती॒ वज्र॑हस्तं रथे॒ष्ठामिन्द्रं॒ वेपी॒ वक्व॑री॒ यस्य॒ नू गीः ।
तु॒वि॒ग्रा॒भं तु॑विकू॒र्मिं र॑भो॒दां गा॒तुमि॑षे॒ नक्ष॑ते॒ तुम्र॒मच्छ॑ ॥ ५ ॥

तं पृच्छ्ंन्ती वज्रऽहस्तं रथेऽस्थां इन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य नू गीः ।
तुविऽग्राभं तुविऽकूर्मिं रभःऽदां गातुं इषे नक्षते तुम्रं अच्छ ॥ ५ ॥

त्या वज्रधारी रथारूढ इंद्राला, ज्याची पकड कधीही ढिली पडत नाही, तो अत्यंत कार्यक्षम आणि उत्साहप्रद अशा इंद्राला - ज्या भक्ताची वक्तृत्वपूर्ण स्तुति मोठ्या मिनतवारीने सर्वकांही विचारून घेते. असाच भक्त सुखमार्ग उत्साहप्राप्ति आणि भीषणबल साध्य करून घेतो. ॥ ५ ॥


अ॒या ह॒ त्यं मा॒यया॑ वावृधा॒नं म॑नो॒जुवा॑ स्वतवः॒ पर्व॑तेन ।
अच्यु॑ता चिद्वीळि॒ता स्वो॑जो रु॒जो वि दृ॒ळ्हा धृ॑ष॒ता वि॑रप्शिन् ॥ ६ ॥

अया ह त्यं मायया ववृधानं मनःऽजुवा स्वऽतवः पर्वतेन ।
अच्युता चित् वीळिता सुऽओजः रुजः वि दृळ्हा धृषता विऽरप्शिन् ॥ ६ ॥

ज्या तुझा प्रताप स्वतःसिद्ध आहे अशा इंद्रा, हे अपारतेजस्का, माजलेला शत्रु आणि त्याचे अढळ दुर्भेद्य किल्ले हे तू आपल्या ह्या ईश्वरी मायेने आणि मनाप्रमाणे वेगाने जाणार्‍या पर्वतास्त्राच्या योगाने फोडून टाकलेस. विकसित सामर्थ्या तू आपल्या धडाडीने ते मजबूत दुर्गहि फोडुन टाकलेस. ॥ ६ ॥


तं वो॑ धि॒या नव्य॑स्या॒ शवि॑ष्ठं प्र॒त्नं प्र॑त्न॒वत्प॑रितंस॒यध्यै॑ ।
स नो॑ वक्षदनिमा॒नः सु॒वह्मेन्द्रो॒ विश्वा॒न्यति॑ दु॒र्गहा॑णि ॥ ७ ॥

तं वः धिया नव्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नऽवत् परिऽतंसयध्यै ।
सः नः वक्षत् अनिऽमानः सुऽवह्मा इन्द्रः विश्वानि अति दुःऽगहानि ॥ ७ ॥

तुमच्यासाठी ध्यानस्फुरित अपूर्व स्तोत्राने प्राचीन काळच्या पद्धतिप्रमाणे त्या पुराण पुरुषाला सुशोभित करूं. ह्या इंद्राला अंतपार नाही, हा उत्तम धुरीण आहे तर हा अत्यंत बिकट अशा सर्व संकटांतून आम्हांस पार नेवो. ॥ ७ ॥


आ जना॑य॒ द्रुह्व॑णे॒ पार्थि॑वानि दि॒व्यानि॑ दीपयोऽ॒न्तरि॑क्षा ।
तपा॑ वृषन्वि॒श्वतः॑ शो॒चिषा॒ तान्ब्र॑ह्म॒द्विषे॑ शोचय॒ क्षाम॒पश्च॑ ॥ ८ ॥

आ जनाय द्रुह्वणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयः अंतरिक्षा ।
तप वृषन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मऽद्विषे शोचय क्षां अपः च ॥ ८ ॥

अपायकारक जे दुष्ट आहेत त्यांच्या प्रतिकारार्थ पृथ्वी, आकाश आणि अंतरिक्ष ह्यांतील प्रदेश तू सुप्रकाशित करून ठेवलेच आहेस. पण हे मनोरथवर्षक वीरा आपल्या प्रखर तेजाने आतां त्या राक्षसांना चोहोंबाजूने होरपळून टाक, आणि प्रार्थनासूक्तांचा तिटकारा करणार्‍या अधमाच्या नाशार्थ पृथ्वी व पाणी हे अतां तप्त कर. ॥ ८ ॥


भुवो॒ जन॑स्य दि॒व्यस्य॒ राजा॒ पार्थि॑वस्य॒ जग॑तस्त्वेषसंदृक् ।
धि॒ष्व वज्रं॒ दक्षि॑ण इन्द्र॒ हस्ते॒ विश्वा॑ अजुर्य दयसे॒ वि मा॒याः ॥ ९ ॥

भुवः जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतः त्वेषऽसंदृक् ।
धिष्व वज्रं दक्षिणे इन्द्र हस्ते विश्वाः अजुर्य दयसे वि मायाः ॥ ९ ॥

तुझे स्वरूप जाज्वल्य, तू स्वर्गांतील विभूतींचा व तसाच ह्या पृथ्वीवरील चराचर वस्तूंचा मालक आहेस. तर हे इंद्रा आपल्या उजव्या हातांत वज्र घे. हे अक्षया, सर्व माया सर्व चातुर्य तू देतोस. ॥ ९ ॥


आ सं॒यत॑मिन्द्र णः स्व॒स्तिं श॑त्रु॒तूर्या॑य बृह॒तीममृ॑ध्राम् ।
यया॒ दासा॒न्यार्या॑णि वृ॒त्रा करो॑ वज्रिन्सु॒तुका॒ नाहु॑षाणि ॥ १० ॥

आ संऽयतं इन्द्र नः स्वस्तिं शत्रुऽतूर्याय बृहतीं अमृध्रां ।
यया दासानि आर्याणि वृत्रा करः वज्रिन् सुऽतुका नाहुषाणि ॥ १० ॥

इंद्रा, शत्रु पराभवार्थ आमची उन्नति कर. ती अशी की, ती श्रेष्ठ, अक्षय्य, आणि दृढ असावी. जिच्या योगाने अधार्मिक आणि अज्ञानी शत्रूंना तू आर्य केलेस आणि हे वज्रधरा, नहुषांना वीरपुत्रयुक्त केलेस. ॥ १० ॥


स नो॑ नि॒युद्भिः॑व पुरुहूत वेधो वि॒श्ववा॑राभि॒रा ग॑हि प्रयज्यो ।
न या अदे॑वो॒ वर॑ते॒ न दे॒व आभि॑र्याहि॒ तूय॒मा म॑द्र्य॒द्रिक् ॥ ११ ॥

सः नः नियुत्ऽभिः पुरुऽहूत वेधः विश्वऽवाराभिः आ गहि प्रयज्योइतिप्रयज्यो ।
न याः अदेवः वरते न देवः आ आभिः याहि तूयं आ मद्र्यद्रिक् ॥ ११ ॥

अखिलजनस्तुता, हे जगत् नियामका, हे परमपूज्या, सर्व जगाला जे हवेहवेसे वाटतात अशा आपल्या नियुत अश्वावर आरूढ होऊन आगमन कर. देवता असो वा मनुष्य किंवा राक्षस असो कोणीच त्यांना आवरून धरूं शकत नाही तर अशा घोड्यावर आरोहण करून माझ्याकडे ये. ॥ ११ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २३ ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


सु॒त इत्त्वं निमि॑श्ल इन्द्र॒ सोमे॒ स्तोमे॒ ब्रह्म॑णि श॒स्यमा॑न उ॒क्थे ।
यद्वा॑ यु॒क्ताभ्यां॑ मघव॒न्हरि॑भ्यां॒ बिभ्र॒द्वज्रं॑ बा॒ह्वोरि॑न्द्र॒ यासि॑ ॥ १ ॥

सुत इत् त्वं निऽमिश्लः इंद्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमाने उक्थे ।
यत् वा युक्ताभ्यां मघऽवन् हरिऽभ्यां बिभ्रत् वज्रं बाह्वोः इंद्र यासि ॥ १ ॥

इंद्रा, तू केव्हां केव्हां सोमरसाला लुब्ध होऊन, व कधी कधी भक्तांची स्तवने, प्रार्थनासूक्ते अथवा सामगायन गात असतांना तल्लीन होऊन, हे भगवंता, इंद्रा, अश्व जोडलेल्या रथांत वसून व खांद्यावर वज्र टाअकून भक्तांकडे जातोस. ॥ १ ॥


यद्वा॑ दि॒वि पार्ये॒ सुष्वि॑मिन्द्र वृत्र॒हत्येऽवसि॒ शूर॑सातौ ।
यद्वा॒ दक्ष॑स्य बि॒भ्युषो॒ अबि॑भ्य॒दर॑न्धयः॒ शर्ध॑त इन्द्र॒ दस्यू॑न् ॥ २ ॥

यत् वा दिवि पार्ये सुस्विं इंद्र वृत्रऽहत्ये अवसि शूरऽसातौ ।
यत् वा दक्षस्य बिभ्युषः अबिभ्यत् अरंधयः शर्धतः इंद्र दस्यून् ॥ २ ॥

तसेच हे इंद्रा, शूरभक्त विजय संपादनार्थ झगडत असतां शत्रूचा वध व्हावा म्हणून ऐन आणीबाणीच्या वेळेस तू सोमार्पण करणार्‍या भक्तांचे रक्षणच करतोस. किंवा हे इंद्र तुला कसलीच भीति नाही तेव्हां, जय मिळेल की नाही अशा विषयी साशंक असणार्‍या चतुर भक्तांच्या कह्यांत अधार्मिक दुष्टांना तू आणतोस. ॥ २ ॥


पाता॑ सु॒तमिन्द्रो॑ अस्तु॒ सोमं॑ प्रणे॒नीरु॒ग्रो ज॑रि॒तार॑मू॒ती ।
कर्ता॑ वी॒राय॒ सुष्व॑य उ लो॒कं दाता॒ वसु॑ स्तुव॒ते की॒रये॑ चित् ॥ ३ ॥

पाता सुतं इंद्रः अस्तु सोमं प्रऽनेनीः उग्रः जरितारं ऊती ।
कर्ता वीराय सुस्वये ऊंइति लोकं दाता वसु स्तुवते कीरये चित् ॥ ३ ॥

इंद्र सोमरसाचे प्राशन करो. तो उग्ररूपदेव आपल्या संरक्षक सहायाने भक्ताचा मार्गदर्शक होवो. सोमापर्ण करणार्‍या वीराला अनिर्बंध स्थान देवो आणि स्तवन कर्त्या कवीला अभीष्ट अशी अमोलिक वस्तू अर्पण करो. ॥ ३ ॥


गन्तेया॑न्ति॒ सव॑ना॒ हरि॑भ्यां ब॒भ्रिर्वज्रं॑ प॒पिः सोमं॑ द॒दिर्गाः ।
कर्ता॑ वी॒रं नर्यं॒ सर्व॑वीरं॒ श्रोता॒ हवं॑ गृण॒त स्तोम॑वाहाः ॥ ४ ॥

गंन्ता इयन्ति सवना हरिऽभ्यां बभ्रिः वज्रं पपिः सोमं ददिः गाः ।
कर्ता वीरं नर्यं सर्वऽवीरं श्रोता हवं गृणतऽ स्तोमऽवाहाः ॥ ४ ॥

येवढेंसे जरी सवन असले तरी त्या सवनाला इंद्र आपल्या अश्वावर आरूढ होऊन जातोच. हातांत वज्र घेतो; भक्तांकडे येऊन सोम प्राशन करतो आणि ज्ञान धेनूं त्यांस देतो. लोकांचे हित करणारा जो वीर असेल त्यास इंद्र सर्वांत श्रेष्ठ करतो. सर्वस्तुति त्याला साजतात, गुणकीर्तन करणार्‍या भक्ताची हांक तो ऐकतो. ॥ ४ ॥


अस्मै॑ व॒यं यद्वा॒वान॒ तद्वि॑विष्म॒ इन्द्रा॑य॒ यो नः॑ प्र॒दिवो॒ अप॒स्कः ।
सु॒ते सोमे॑ स्तु॒मसि॒ शंस॑दु॒क्थेन्द्रा॑य॒ ब्रह्म॒ वर्ध॑नं॒ यथास॑त् ॥ ५ ॥

अस्मै वयं यत् वावान तत् विविष्मः इंद्राय यः नः प्रऽदिवः अपः करितिकः ।
सुते सोमे स्तुमसि शंसत् उक्था इंद्राय ब्रह्म वर्धनं यथा असत् ॥ ५ ॥

ह्या इंद्राला जशी उपासना हवी तशीच त्याची सेवा आम्ही केली. पुरातन काळापासून आमची कार्ये तोच करीत आला अहे. सोमरस सिद्ध करून, व सामसूक्तांनी संकीर्तन करून, इंद्राला आमचे प्रार्थनासूक्त ज्या रीतीने संतोषप्रद होईल तशाच रीतीने आम्ही त्याचे स्तवन करतो. ॥ ५ ॥


ब्रह्मा॑णि॒ हि च॑कृ॒षे वर्ध॑नानि॒ ताव॑त्त इन्द्र म॒तिभि॑र्विविष्मः ।
सु॒ते सोमे॑ सुतपाः॒ शंत॑मानि॒ रान्द्या॑ क्रियास्म॒ वक्ष॑णानि य॒ज्ञैः ॥ ६ ॥

ब्रह्माणि हि चकृषे वर्धनानि तावत् ते इंद्र मतिऽभिः विविष्मः ।
सुते सोमे सुतऽपाः शंतमानि रांद्र्या क्रियास्म वक्षणानि यज्ञैः ॥ ६ ॥

प्रार्थना सूक्तांना संतोषप्रद शक्ति तूच दिली आहेस. म्हणूनच हे इंद्रा ध्यानस्फुरित स्तोत्रांनी आम्ही तुझी सेवा करीत असतो. तर हे सोमप्रिया देवा, सोमरस सिद्ध करून तुला अत्यंत आल्हाददायक आणि रम्य वाटणारे अर्चन यज्ञद्वारा करू असे घडो. ॥ ६ ॥


स नो॑ बोधि पुरो॒ळाशं॒ ररा॑णः॒ पिबा॒ तु सोमं॒ गोऋ॑जीकमिन्द्र ।
एदं ब॒र्हिर्यज॑मानस्य सीदो॒रुं कृ॑धि त्वाय॒त उ॑ लो॒कम् ॥ ७ ॥

सः नः बोधि पुरोळाशं रराणः पिब तु सोमं गोऽऋजीकं इंद्र ।
एदं बर्हिः यजमानस्य सीदः उरुं कृधि त्वाऽयतः ऊंइति लोकं ॥ ७ ॥

तू आनंदमग्न आहेसच, तर आमच्या ह्या पुरोडाशाकडे जरा दृष्टि फेंक. इंद्रा हा गोदुग्ध मिश्रित सोमरस प्राशन कर. हे यजमानाने अर्पण केलेले कुशासन, त्याच्यावर आरोहण कर आणि तुझ्या दासाला अनिर्बंध स्थान दे. । ७ ॥


स म॑न्दस्वा॒ ह्यनु॒ जोष॑मुग्र॒ प्र त्वा॑ य॒ज्ञास॑ इ॒मे अ॑श्नुवन्तु ।
प्रेमे हवा॑सः पुरुहू॒तम॒स्मे आ त्वे॒यं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥ ८ ॥

सः मन्दस्व हि अनु जोषं उग्र प्र त्वा यज्ञासः इमे अश्नुवन्तु ।
प्र इमे हवासः पुरुऽहूतं अस्मेइति आ त्वा इयं धीः अवसे इंद्र यम्याः ॥ ८ ॥

हे उग्ररूपा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू दृष्टचित्त हो. हे आमचे यज्ञयाग तुला पोहोंचोत. अखिलजन सेविता, हा आमचा धांवा तुझ्या कानी पडो. इंद्रा, आमची खरी अंतःकरण प्रवृत्ति, आमच्यावर तुझी कृपा व्हावी म्हणून तुला इकडे वळवून आणो. ॥ ८ ॥


तं वः॑ सखायः॒ सं यथा॑ सु॒तेषु॒ सोमे॑भिरीं पृणता भो॒जमिन्द्र॑म् ।
कु॒वित्तस्मा॒ अस॑ति नो॒ भरा॑य॒ न सुष्वि॒मिन्द्रोऽवसे मृधाति ॥ ९ ॥

तं वः सखायः सं यथा सुतेषु सोमेभिः ईं पृणता भोजं इंद्रं ।
कुवित् तस्मै असति नः भराय न सुस्विं इंद्रः अवसे मृधाति ॥ ९ ॥

मित्रांनो, तुम्ही आपले सोमरस सिद्ध करून ह्या औदार्यशील इंद्राला सोमरसाने यथेच्छ तृप्त करा. आमची उन्नति व्हावी असे त्याला वाटत नसेल काय. असेलच व म्हणूनच तो सोमार्पण करणार्‍या भक्ताला आपल्या कृपेंत अंतर देत नाही. ॥ ९ ॥


ए॒वेदिन्द्रः॑ सु॒ते अ॑स्तावि॒ सोमे॑ भ॒रद्वा॑जेषु॒ क्षय॒दिन्म॒घोनः॑ ।
अस॒द्यथा॑ जरि॒त्र उ॒त सू॒रिरिन्द्रो॑ रा॒यो वि॒श्ववा॑रस्य दा॒ता ॥ १० ॥

एव इत् इंद्रः सुते अस्तावि सोमे भरत्ऽवाजेषु क्षयत् इत् मघोनः ।
असत् यथा जरित्रे उत सूरिः इंद्रः रायः विश्वऽवारस्य दाता ॥ १० ॥

ह्याप्रमाणे सोमरस सिद्ध करून, सर्व दात्यांमध्ये श्रेष्ठ जो इंद्र त्याचीच स्तुति भरद्वाजांच्या घराण्यांत होत आली आहे. ह्या स्तुतीने तो भक्तांचा धुरीण होईल असे घडो. कारण सर्व जग ज्या ऐश्वर्याविषयी लालस असते ते दिव्य ऐश्वर्य देतो. ॥ १० ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २४ ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


वृषा॒ मद॒ इन्द्रे॒ श्लोक॑ उ॒क्था सचा॒ सोमे॑षु सुत॒पा ऋ॑जी॒षी ।
अ॒र्च॒त्र्यो म॒घवा॒ नृभ्य॑ उ॒क्थैर्द्यु॒क्षो राजा॑ गि॒रामक्षि॑तोतिः ॥ १ ॥

वृषा मदः इंद्रे श्लोकः उक्था सचा सोमेषु सुतऽपाः ऋजीषी ।
अर्चत्र्यः मघवा नृऽभ्य उक्थैः द्युक्षः राजा गिरां अक्षितऽऊतिः ॥ १ ॥

वीर्यदर्शक वीरश्री, कीर्ति, आणि सामसूक्ते ही इंद्रामध्ये एकत्र होतात. सोमयागांत तो तीव्रवेग इंद्र सोमरस प्राशन करतो. सामसूक्तांनी ज्याची उपासना करावी तो आकाशस्थ भगवान इंद्र वीरांकरिता सकल स्तुतींचा प्रभु होतो. व त्याचे रक्षण अखंड होय. ॥ १ ॥


ततु॑रिर्वी॒रो नर्यो॒ विचे॑ताः॒ श्रोता॒ हवं॑ गृण॒त उ॒र्व्यूतिः ।
वसुः॒ शंसो॑ न॒रां का॒रुधा॑या वा॒जी स्तु॒तो वि॒दथे॑ दाति॒ वाज॑म् ॥ २ ॥

ततुरिः वीरः नर्यः विऽचेताः श्रोता हवं गृणतऽ उर्विऽऊतिः ।
वसुः शंसः नरां कारुऽधायाः वाजी स्तुतः विदथे दाति वाजं ॥ २ ॥

इंद्र असा आहे की तो तत्काळ विजयी होतो. तो लोकहितकर महा विचक्षण, उपासकांची हांक ऐकणारा आहे. त्याचे रक्षण अपार, तो दिव्यनिधि लोकांना स्तुत्य, तो कविजनांचा पोषक आणि सत्वाढ्यवीर आहे. यज्ञसभेत त्यांची स्तुति केली असता तो भक्तांना सत्वसामर्थ्य देतो. ॥ २ ॥


अक्षो॒ न च॒क्र्योः शूर बृ॒हन्प्र ते॑ म॒ह्ना रि॑रिचे॒ रोद॑स्योः ।
वृ॒क्षस्य॒ नु ते॑ पुरुहूत व॒या व्यू॒३॑तयो॑ रुरुहुरिन्द्र पू॒र्वीः ॥ ३ ॥

अक्षः न चक्र्योः शूर बृहन् प्र ते मह्ना रिरिचे रोदस्योः ।
वृक्षस्य नु ते पुरुऽहूत वया वि ऊतयः रुरुहुः इंद्र पूर्वीः ॥ ३ ॥

चाकांचा आंस त्याच्यांतून आरपार जातो त्याप्रमाणे, हे शूरा, तुझ्या प्रतापाने तुझा महिमा पृथ्वी आणि आकाश गोल ह्यांना भेदून गेला आहे. वृक्षाच्या शाखाप्रमाणे हे अखिलजनसेविता इंद्रा, तुझी असंख्य साधने तुझ्यापासून प्रादुर्भुत होतात. ॥ ३ ॥


शची॑वतस्ते पुरुशाक॒ शाका॒ गवा॑मिव स्रु॒तयः॑ सं॒चर॑णीः ।
व॒त्सानां॒ न त॒न्तय॑स्त इन्द्र॒ दाम॑न्वन्तो अदा॒मानः॑ सुदामन् ॥ ४ ॥

शचीऽवतः ते पुरुशाक शाकाः गवांऽइव स्रुतयः संऽचरणीः ।
वत्सानां न तंतयः ते इंद्र दामन्ऽवंतः अदामानः सुऽदामन् ॥ ४ ॥

अपारशक्ते देवा, तू दिव्यशक्तिमान् आहेस तेव्हां तुझी सामर्थ्ये इतकी आहेत कीं प्रकाशधेनूंच्या समूहाप्रमाणे ती सर्वत्रच संचार करीत असतात. हे महोदरा वांसरांच्या गळ्याला बांधलेल्या दोरीप्रमाणे तुझी न्यायबंधने ही खरोखरच बंधने नव्हेतच. ॥ ४ ॥


अ॒न्यद॒द्य कर्व॑रम॒न्यदु॒ श्वोऽ॑सच्च॒ सन्मुहु॑राच॒क्रिरिन्द्रः॑ ।
मि॒त्रो नो॒ अत्र॒ वरु॑णश्च पू॒षार्यो वश॑स्य पर्ये॒तास्ति॑ ॥ ५ ॥

अन्यत् अद्य कर्वरं अन्यत् ऊंइति श्वः असत् च सत् मुहुः आऽचक्रिः इंद्रः ।
मित्रः नः अत्र वरुणः च पूषा अर्यः वशस्य परिऽएता अस्ति ॥ ५ ॥

तुझी करामत आज एक प्रकारची तर उद्यां दुसर्‍याच प्रकारची. ह्याप्रमाणे इंद्र हा "असत्याचे नसते आणि नसत्याचे असते" करून टाकतो. आणि ह्या लोकी तोच मित्र वरुण पूषा होऊन सेवकजनांचा पुरस्कर्ता होतो. ॥ ५ ॥


वि त्वदापो॒ न पर्व॑तस्य पृ॒ष्ठादु॒क्थेभि॑रिन्द्रानयन्त य॒ज्ञैः ।
तं त्वा॒भिः सु॑ष्टु॒तिभि॑र्वा॒जय॑न्त आ॒जिं न ज॑ग्मुर्गिर्वाहो॒ अश्वाः॑ ॥ ६ ॥

वि त्वत् आपः नः पर्वतस्य पृष्ठात् उक्थेभिः इंद्र अनयंत यज्ञैः ।
तं त्वा अभिः सुष्टुतिभिः वाजयंत आजिं न जग्मुः गिर्वाहः अश्वाः ॥ ६ ॥

पर्वताच्या शिखरावरून आणल्याप्रमाणे, हे इंद्रा सामसूक्तांनी आणि यज्ञांच्या योगाने तुझ्याकडून भक्तांनी उदक वृष्टि करविली. हे स्तुतीच्या धारका, लढाऊ घोडे युद्धाला जातात त्याप्रमाणे अशाच प्रकारच्या स्तुतींनी सर्व सामर्थ्योत्सुकजन तुझ्याकडे धांवत गेले. ॥ ६ ॥


न यं जर॑न्ति श॒रदो॒ न मासा॒ न द्याव॒ इन्द्र॑मवक॒र्शय॑न्ति ।
वृ॒द्धस्य॑ चिद्वर्धतामस्य त॒नू स्तोमे॑भिरु॒क्थैश्च॑ श॒स्यमा॑ना ॥ ७ ॥

न यं जरंति शरदः न मासा न द्यावः इंद्रं अवऽकर्शयंति ।
वृद्धस्य चित् वर्धतां अस्य तनूः स्तोमेभिः उक्थैः च शस्यमाना ॥ ७ ॥

कितीही महिने वा शरदऋतु लोटले तरी ज्याला वार्धक्य येत नाही, ज्या इंद्राला असंख्य दिवस सुद्धां दौर्बल्य आणूं शकत नाहीत असा जो अती विशाल इंद्र त्याचे दिव्य शरीर, आमच्या स्तवनांनी आणि सामगायनांनी त्याचे संकीर्तन झाल्यामुळे आणखी वृद्धिंगत होवो. ॥ ७ ॥


न वी॒ळवे॒ नम॑ते॒ न स्थि॒राय॒ न शर्ध॑ते॒ दस्यु॑जूताय स्त॒वान् ।
अज्रा॒ इन्द्र॑स्य गि॒रय॑श्चिदृ॒ष्वा ग॑म्भी॒रे चि॑द्भवति गा॒धम॑स्मै ॥ ८ ॥

न वीळवे नमते न स्थिराय न शर्धते दस्युऽजूताय स्तवान् ।
अज्राः इंद्रस्य गिरयः चित् ऋष्वाः गंभीरे चित् भवति गाधं अस्मै ॥ ८ ॥

ज्याचे यशोवर्णन होतच असते असा हा इंद्र कोणत्याही ताठर माणसापुढे लवत नाही. हट्टाने अडून बसलेल्यापुढे वांकत नाही किंवा धर्मभ्रष्ट लोकांनी पाठविलेल्या मारेकर्‍यांपुढेही मान खाली करीत नाही. गगनचुंबी पर्वत इंद्राला मैदानाप्रमाणे सखल वाटतात आणि अत्यंत खोल जलाशय त्याच्यापुढे उथळ होतात. ॥ ८ ॥


ग॒म्भी॒रेण॑ न उ॒रुणा॑मत्रि॒न्प्रेषो य॑न्धि सुतपाव॒न्वाजा॑न् ।
स्था ऊ॒ षु ऊ॒र्ध्व ऊ॒ती अरि॑षण्यन्न॒क्तोर्व्युष्टौ॒ परि॑तक्म्यायाम् ॥ ९ ॥

गंभीरेण नः उरुणा अमत्रिन् प्र इषः यंधि सुतऽपावन् वाजान् ।
स्थाः ऊंइति सु ऊर्ध्वः ऊती अरिषण्यन् अक्तोः विऽउष्टौ परिऽतक्म्यायां ॥ ९ ॥

आपल्या गंभीर आणि दूरवर ऐकू जाणार्‍या वाणीने हे भीमपराक्रमा, आम्हांला उत्साह दे. सोमप्रिया सत्वसामर्थ्यही दे. तुला कधी अपाय होणेंच नाही, व आता ही चिंताभय रात्र संपून दिशा उजळल्या आहेत तर आपल्या संरक्षण साधनानिशी आमच्या सहायार्थ सज्ज होऊन रहा. ॥ ९ ॥


सच॑स्व ना॒यमव॑से अ॒भीक॑ इ॒तो वा॒ तमि॑न्द्र पाहि रि॒षः ।
अ॒मा चै॑न॒मर॑ण्ये पाहि रि॒षो मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीराः॑ ॥ १० ॥

सचस्व नायं अवसे अभीके इतः वा तं इंद्र पाहि रिषः ।
अमा च एनं अरण्ये पाहि रिषः मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १० ॥

कृपा करून आमच्या धुरीणाच्या पाठीवर रहा. इंद्रा सर्वबाजूने त्याचा हानिपासून बचाव कर. घरी दारी आणि अरण्यांत सुद्धां त्याला अपाय होऊं देऊं नको व आमच्या शूरवीरांसह शेकडो वर्षे आम्ही आनंदमग्न राहूं असे कर. ॥ १० ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २५ ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


या त॑ ऊ॒तिर॑व॒मा या प॑र॒मा या म॑ध्य॒मेन्द्र॑ शुष्मि॒न्नस्ति॑ ।
ताभि॑रू॒ षु वृ॑त्र॒हत्ये॑ऽवीर्न ए॒भिश्च॒ वाजै॑र्म॒हान्न॑ उग्र ॥ १ ॥

या ते ऊतिः अवमा या परमा या मध्यमा इंद्र शुष्मिन् अस्ति ।
ताभिः ऊंइति सु वृत्रऽहत्ये अवीः न एभिः च वाजैः महान् नः उग्र ॥ १ ॥

हे उग्रा इंद्रा, तुझी कनिष्ठ, मध्यम, व उत्कट अशी सर्व प्रकारची सहाय्य सामग्री आम्हांस येऊन, आमच्या कोंडमारा करणार्‍या शत्रूचा नाश करण्याच्या कामी आम्हांस मदत कर. हे घोररूपा तू थोरच आहेस. तेव्हां अशी सामग्री आणि सत्वयुक्तसामर्थ्य आम्हांस देऊन त्यायोगाने आम्हांवर कृपा कर. ॥ १ ॥


आभिः॒ स्पृधो॑ मिथ॒तीररि॑षण्यन्न॒मित्र॑स्य व्यथया म॒न्युमि॑न्द्र ।
आभि॒र्विश्वा॑ अभि॒युजो॒ विषू॑ची॒रार्या॑य॒ विशोऽवतारी॒र्दासीः॑ ॥ २ ॥

आभि स्पृधः मिथतीः अरिषण्यन् अमित्रस्य व्यथय मन्युं इंद्र ।
आभिः विश्वाः अभिऽयुजः विषूचीः आर्याय विशः अव तारीः दासीः ॥ २ ॥

आमच्याशी झुंजणार्‍या शत्रुसेनेला ह्याच सामर्थ्याने जर्जर कर. इंद्रा, तुला कोणताही अपाय होणे शक्यच नाही तर असा तू शत्रूच्या त्वेषाची नांगी मोडून टाक, आणि आमच्यावर हल्ला करणार्‍या व सर्वत्र पसरलेल्या अधार्मिक शत्रूंच्या यच्चावत् टोळ्यांना आम्हा आर्यांपुढे दांती तृण धरावयास लाव. ॥ २ ॥


इन्द्र॑ जा॒मय॑ उ॒त येऽजामयोऽर्वाची॒नासो॑ व॒नुषो॑ युयु॒ज्रे ।
त्वमे॑षां विथु॒रा शवां॑सि ज॒हि वृष्ण्या॑नि कृणु॒ही परा॑चः ॥ ३ ॥

इन्द्र जामयः उत ये अजामयः अर्वाचीनासः वनुषः युयुज्रे ।
त्वं एषां विथुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥ ३ ॥

इंद्रा, आमचा नाश करावयास टपलेले शत्रु, मग ते नातलग असोत की तिऱ्हाईत असोत, आमच्या समोर दंड थोपटून जे उभे राहतील, त्यांची ती धमक तू पार ढिली पाडून त्यांचा संहार कर. त्यांच्या त्या शूर (!) सेनेला जीव मुठीत धरून पळावयास लाव. ॥ ३ ॥


शूरो॑ वा॒ शूरं॑ वनते॒ शरी॑रैस्तनू॒रुचा॒ तरु॑षि॒ यत्कृ॒ण्वैते॑ ।
तो॒के वा॒ गोषु॒ तन॑ये॒ यद॒प्सु वि क्रन्द॑सी उ॒र्वरा॑सु॒ ब्रवै॑ते ॥ ४ ॥

शूरः वा शूरं वनते शरीरैः तनूरुचा तरुषि यत् कृण्वैतेइति ।
तोके वा गोषु तनये यत् अप्ऽसु वि क्रन्दसीइति उर्वरासु ब्रवैतेइति ॥ ४ ॥

पोराबाळांच्या राक्ष्णार्थ, प्रकाशाच्या लाभासाठी, दिव्योदकाच्या प्राप्तिसाठी किंवा सुपीक प्रदेशाच्या मालकीसाठी परस्पर विरुद्ध सैन्यें गर्जना करूं लागतात. त्यांच्या आंगावरील चिलखतांच्या चकाकीच्या तोर्‍यांतच युद्धांत सामील होतात, तेव्हांच परस्परांचे शूर सैनिक स्वतः जातीने तुटून पडून शत्रूकडील सैनिकास मारतात. ॥ ४ ॥


न॒हि त्वा॒ शूरो॒ न तु॒रो न धृ॒ष्णुर्न त्वा॑ यो॒धो मन्य॑मानो यु॒योध॑ ।
इन्द्र॒ नकि॑ष्ट्वा॒ प्रत्य॑स्त्येषां॒ विश्वा॑ जा॒तान्य॒भ्यसि॒ तानि॑ ॥ ५ ॥

नहि त्वा शूरः न तुरः न धृष्णुः न त्वा योधः मन्यमानः युयोध ।
इन्द्र नकिः त्वा प्रति अस्ति एषां विश्वा जातानिः अभि असि तानि ॥ ५ ॥

कोणीही योद्धा, मग तो आपणांस शूर समजो, तडफदार मानो, अथवा धैर्याचा पुतळा म्हणून म्हणो, तुझ्याशी युद्ध करण्याला धजला नाही. इंद्रा, तुला कोणीही प्रतिस्पर्धी नाही आणि तूंच उलट सर्व वस्तुमात्राला घेरून टाकले आहेस. ॥ ५ ॥


स प॑त्यत उ॒भयो॑र्नृ॒म्णम॒योर्यदी॑ वे॒धसः॑ समि॒थे हव॑न्ते ।
वृ॒त्रे वा॑ म॒हो नृ॒वति॒ क्षये॑ वा॒ व्यच॑स्वन्ता॒ यदि॑ वितन्त॒सैते॑ ॥ ६ ॥

सः पत्यते उभयोः नृम्णं अयोः यदी वेधसः संइथे हवन्ते ।
वृत्रे वा महः नृऽवति क्षये वा व्यचस्वंता यदि वितंतसैतेइति ॥ ६ ॥

दोन्ही बाजूचे धुरंधर सेनापति युद्धांत तुलाच हांक मारतात, म्हणून त्या दोन्हीही सैन्यांच्या शौर्यावर ताबा तुझाच असतो. आपल्या सैन्याचा व्यूह विस्तृत करून संग्रामांत किंवा शूर शिपायांनी रक्षण करीत असतां एखादे महत्वाचे ठिकाण घेण्याकरितां जेव्हा सैन्ये एकमेकास वेढू लागता तेव्हांही त्यांच्यावर तुझीच सत्ता असते. ॥ ६ ॥


अध॑ स्मा ते चर्ष॒णयो॒ यदेजा॒निन्द्र॑ त्रा॒तोत भ॑वा वरू॒ता ।
अ॒स्माका॑सो॒ ये नृत॑मासो अ॒र्य इन्द्र॑ सू॒रयो॑ दधि॒रे पु॒रो नः॑ ॥ ७ ॥

अध स्म ते चर्षणयः यत् एजान् इंद्र त्राता उत भव वरूता ।
अस्माकासः ये नृतऽमासः अर्यः इंद्र सूरयः दधिरे पुरः नः ॥ ७ ॥

म्हणून तुझे लोक (आम्ही) कूच करू लागतो अशा वेळेस तू आमचा रक्षक आणि त्राता हो. इंद्रा, आमचे अत्यंत शूर आर्य धुरंधर जे आमचे पुढारी झाले आहेत त्यांचाही तू रक्षक हो. ॥ ७ ॥


अनु॑ ते दायि म॒ह इ॑न्द्रि॒याय॑ स॒त्रा ते॒ विश्व॒मनु॑ वृत्र॒हत्ये॑ ।
अनु॑ क्ष॒त्रमनु॒ सहो॑ यज॒त्रेन्द्र॑ दे॒वेभि॒रनु॑ ते नृ॒षह्ये॑ ॥ ८ ॥

अनु ते दायि महे इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वं अनु वृत्रऽहत्ये ।
अनु क्षत्रं अनु सहः यजत्र इंद्र देवेभिः अनु ते नृऽसह्ये ॥ ८ ॥

तुझ्या श्रेष्ठतम ईश्वरी सामर्थ्यास अनुलक्षून, तू वृत्रासारख्या महाबलाढ्य दुष्टास ठार मारलेस हे पाहून सर्व देवांनी, यच्चावत् क्षात्रपराक्रम तुझ्यामध्ये सांठविलेला आहे हे मान्यच केले आहे. हे परमपूज्या इंद्रा, शूरांचा दर्प तू हरण करतोस हे जाणून शत्रुदमन शक्तीचाही प्रत्यय त्यांस आला. ॥ ८ ॥


ए॒वा न॒ स्पृधः॒ सम॑जा स॒मत्स्विन्द्र॑ रार॒न्धि मि॑थ॒तीरदे॑वीः ।
वि॒द्याम॒ वस्तो॒रव॑सा गृ॒णन्तो॑ भ॒रद्वा॑जा उ॒त त॑ इन्द्रनू॒नम् ॥ ९ ॥

एव नः स्पृधः सं अज समत्ऽसु इंद्र रारंधि मिथतीः अदेवीः ।
विद्याम वस्तोः अवसा गृणन्तः भरत्ऽवाजा उत त इंद्र नूनं ॥ ९ ॥

इंद्रा, ह्या प्रमाणे समरांगणांतून आमच्या प्रतिस्पर्ध्यांना हांकून लाव, आणि आम्हांला उपद्रव देणार्‍या देवभक्तिविहीन दुष्टांना आमच्या स्वाधीन कर. तसेच हे इंद्रा, आम्ही भरद्वाज तुझे असून तुझे स्तवन करतो, तर तुझ्या कृपेने ह्या उषःकाली आम्हांस अभीष्ट लाभ होवो. ॥ ९ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २६ ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


श्रु॒धी न॑ इन्द्र॒ ह्वया॑मसि त्वा म॒हो वाज॑स्य सा॒तौ वा॑वृषा॒णाः ।
सं यद् विशोऽयन्त॒ शूर॑साता उ॒ग्रं नोऽवः॒ पार्ये॒ अह॑न्दाः ॥ १ ॥

श्रुधी नः इंद्र ह्वयामसि त्वा महः वाजस्य सातौ वावृषाणाः ।
सं यत् विशः अयंत शूरऽसाता उग्रं नः अवः पार्ये अहत् दाः ॥ १ ॥

इंद्रा आमची हांक ऐक; श्रेष्ठ अशा सत्वसामर्थ्याच्या प्राप्तिकरिता झगडा चालू आहे, त्यांत आम्ही शौर्य गाजवू इच्छितो म्हणून तुझा धांवा आम्ही करीत आहो. ह्या वीरांच्या दंगलीत सर्व शूरलोक एकत्र झाले आहेत, तर आमच्या कठीण प्रसंगी तुझा शत्रुभयानक व संरक्षक प्रसाद आम्हांस दे. ॥ १ ॥


त्वां वा॒जी ह॑वते वाजिने॒यो म॒हो वाज॑स्य॒ गध्य॑स्य सा॒तौ ।
त्वां वृ॒त्रेष्वि॑न्द्र॒ सत्प॑तिं॒ तरु॑त्रं॒ त्वां च॑ष्टे मुष्टि॒हा गोषु॒ युध्य॑न् ॥ २ ॥

त्वां वाजी हवते वाजिनेयः महः वाजस्य गध्यस्य सातौ ।
त्वां वृत्रेषु इंद्र सत्ऽपतिं तरुत्रं त्वां चष्टे मुष्टिऽहा गोषु युध्यन् ॥ २ ॥

वाजिनीचा शत्वशूर पुत्र, अत्यंत विलोभनीय असे जे सामर्थ्य आहे, त्याच्या संपादनार्थ तुला हांक मारीत आहे. हे इंद्रा, तू सज्जनप्रतिपालक, संकटमोचन, म्हणून प्रकाशधेनूंकरितां चाललेल्या घोर युद्धांत केवळ आपल्या मनगटाच्या जोरांवर लढणारा, हा वीर तुझ्याच कडे दृष्टि लावतो. ॥ २ ॥


त्वं क॒विं चो॑दयोऽ॒र्कसा॑तौ॒ त्वं कुत्सा॑य॒ शुष्णं॑ दा॒शुषे॑ वर्क् ।
त्वं शिरो॑ अम॒र्मणः॒ परा॑हन्नतिथि॒ग्वाय॒ शंस्यं॑ करि॒ष्यन् ॥ ३ ॥

त्वं कविं चोदयः अर्कऽसातौ त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क् ।
त्वं शिरः अमर्मणः परा अहन् अतिथिऽग्वाय शंस्यं करिष्यन् ॥ ३ ॥

स्तोत्र प्रबंध रचनेत कविंना प्रेरणा तूच केली आहेस, आणि आपल्या कुत्स नामक भक्ताकरितां शुष्णाचा शिरच्छेद तूच केलास. अतिथिग्वाकरितां प्रशंसनीय कार्य करण्याच्या हेतूने, ज्याला मर्मस्थानच मुळी नव्हते अशा अहिचे मस्तक तूंच पार उडवून दिलेस. ॥ ३ ॥


त्वं रथं॒ प्र भ॑रो यो॒धमृ॒ष्वमावो॒ युध्य॑न्तं वृष॒भं दश॑द्युम् ।
त्वं तुग्रं॑ वेत॒सवे॒ सचा॑ह॒न्त्वं तुजिं॑ गृ॒णन्त॑मिन्द्र तूतोः ॥ ४ ॥

त्वं रथं प्र भरः योधं ऋष्वं आवः युध्यन्तं वृषभं दशऽद्युं ।
त्वं तुग्रं वेतसवे सचा अहन् त्वं तुजिं गृणंतं इंद्र तूतोरितितूतोः ॥ ४ ॥

तू आपला रथ पुढें लोटून, महाभाग वीरपुंगव दशद्यु म्हणून एक योद्धा लढत होता त्याचे सहाय्य केलेस, वेतसु करितां एकदम तू तुग्राला ठार मारलेस, आणि तुझे भजन करणारा तुझा भक्त त्याचा, हे इंद्रा, तू उत्कर्ष केलास. ॥ ४ ॥


त्वं तदु॒क्थमि॑न्द्र ब॒र्हणा॑ कः॒ प्र यच्छ॒ता स॒हस्रा॑ शूर॒ दर्षि॑ ।
अव॑ गि॒रेर्दासं॒ शम्ब॑रं ह॒न्प्रावो॒ दिवो॑दासं चि॒त्राभि॑रू॒ती ॥ ५ ॥

त्वं तत् उक्थं इंद्र बर्हणा करितिकः प्र यत् शता सहस्रा शूर दर्षि ।
अव गिरेः दासं शंबरं हन् प्र आवः दिवःऽदासं चित्राभिः ऊती ॥ ५ ॥

तू सज्जनांच्या लाखो शत्रूंच्या चिंधड्या उडवून दिल्यास तेव्हां भक्त जी सामगायने गातात ती तू यथार्थच केलीस. शंबर नांवाच्या धर्मविमुख शत्रूला कड्याखाली लोटून मारून, तू आपल्या अद्‍भुत संरक्षक प्रकारांनी दिवोदासाचे रक्षण केलेंस. ॥ ५ ॥


त्वं श्र॒द्धाभि॑र्मन्दसा॒नः सोमै॑र्द॒भीत॑ये॒ चुमु॑रिमिन्द्र सिष्वप् ।
त्वं र॒जिं पिठी॑नसे दश॒स्यन्ष॒ष्टिं स॒हस्रा॒ शच्या॒ सचा॑हन् ॥ ६ ॥

त्वं श्रद्धाभिः मंदसानः सोमैः दभीतये चुमुरिं इंद्र सिस्वप् ।
त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन् षष्टिं सहस्रा शच्या सचा अहन् ॥ ६ ॥

निष्ठेने आणि सोमार्पणाने तू उल्लसित होऊन, इंद्रा, दभीतीच्या रक्षणासाठी चुमुरी दैत्याला जमीनीवर कायमचे निजविलेस. ’रजि’ नामक तरुण कुमारी तू ’पिठीना" ला देऊन शिवाय त्याच्या साठ हजार शत्रूंना तू एकदम मारून टाकलेंस ॥ ६ ॥


अ॒हं च॒न तत्सू॒रिभि॑रानश्यां॒ तव॒ ज्याय॑ इन्द्र सु॒म्नमोजः॑ ।
त्वया॒ यत्स्तव॑न्ते सधवीर वी॒रास्त्रि॒वरू॑थेन॒ नहु॑षा शविष्ठ ॥ ७ ॥

अहं चन तत् सूरिऽभिः आनश्यां तव ज्यायः इंद्र सुम्नं ओजः ।
त्वया यत् स्तवंते सधऽवीर वीराः त्रिऽवरूथेन नहुषा शविष्ठ ॥ ७ ॥

आमचे पुढारी जे यजमान त्यांच्यासह, हे इंद्रा, तुझ्या त्या श्रेष्ट आनंदधामाला तुझ्या त्या तेजस्वितेला मी पावेन असे कर. हे सर्ववीरा, अतुलप्रभवा, कारण तिप्पट बळकट असे चिलखत चढवून तुझ्या कृपेने नहुष वीर आज स्तुतीस पात्र झाले आहेत. ॥ ७ ॥


व॒यं ते॑ अ॒स्यामि॑न्द्र द्यु॒म्नहू॑तौ॒ सखा॑यः स्याम महिन॒ प्रेष्ठाः॑ ।
प्रात॑र्दनिः क्षत्र॒श्रीर॑स्तु॒ श्रेष्ठो॑ घ॒ने वृ॒त्राणां॑ स॒नये॒ धना॑नाम् ॥ ८ ॥

वयं ते अस्यां इंद्र द्युम्नऽहूतौ सखायः स्याम महिन प्रेष्ठाः ।
प्रातर्दनिः क्षत्रऽश्रीः अस्तु श्रेष्ठः घने वृत्राणां सनये धनानां ॥ ८ ॥

श्रेष्ठतमा, तुझ्या दिव्य प्रेरणेकरितां जो हा धांवा आम्ही करीत आहो त्या योगाने आम्ही तुझे प्राणापेक्षांही प्रिय मित्र होऊं असे घडो. क्षात्रतेजःसंपन्न असा प्रतर्दनाचा पुत्र हा त्याला ह्या भयंकर लढाईत यशोधन लाभावे म्हणून उत्कृष्ट वीर ठरो. ॥ ८ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २७ ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


किम॑स्य॒ मदे॒ किम्व॑स्य पी॒ताविन्द्रः॒ किम॑स्य स॒ख्ये च॑कार ।
रणा॑ वा॒ये नि॒षदि॒ किं ते अ॑स्य पु॒रा वि॑विद्रे॒ किमु॒ नूत॑नासः ॥ १ ॥

किं अस्य मदे किं ऊंइति अस्य पीतौ इंद्रः किं अस्य सख्ये चकार ।
रणा वा ये निऽसदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किं ऊंइति नूतनासः ॥ १ ॥

इंद्राने आपल्या हर्षावेगांत, किंवा सोमप्राशन केला असतां, किंवा भक्ताने त्याच्याशी सरम जोडले असतां कोण कोणती महत्कृत्ये केली ? त्याच्या सनातन लोकी जो सहजानंद आहे त्याचा लाभ पूर्वीच्या ऋषींस झाला काय व आधुनिक भक्तांसही झाला काय ॥ १ ॥


सद॑स्य॒ मदे॒ सद्व॑स्य पी॒ताविन्द्रः॒ सद॑स्य स॒ख्ये च॑कार ।
रणा॑ वा॒ ये नि॒षदि॒ सत्ते अ॑स्य पु॒रा वि॑विद्रे॒ सदु॒ नूत॑नासः ॥ २ ॥

सद् अस्य मदे सत् वस्य पीताऔ इंद्रः सद् अस्य सख्ये चकार ।
रणा वा ये निऽसदि सत् ते अस्य पुरा विविद्रे सत् ऊंइति नूतनासः ॥ २ ॥

आपल्या हर्षभरांत इंद्राने सत्यकर्मच केले, त्याने सोमरस प्राशन केला असतांनाही सत्यकृत्य, अथवा भक्ताने त्याच्याशी सख्य जोडले असतां सुद्धां त्याने सत्यकृत्यच केले. त्याच्या सनातन लोकी सहजानंद आहेत, तेव्हां पुरातन भक्तांना सत्याचाच लाभ झाला आणि आधुनिक भक्तांनाही पण सत्याचीच प्राप्ति झाली. ॥ २ ॥


न॒हि नु ते॑ महि॒मनः॑ समस्य॒ न म॑घवन्मघव॒त्त्वस्य॑ वि॒द्म ।
न राध॑सो राधसो॒ नूत॑न॒स्येन्द्र॒ नकि॑र्ददृश इन्द्रि॒यं ते॑ ॥ ३ ॥

नहि नु ते महिमनः समस्य न मघऽवन् मघवत्ऽत्वस्य विद्म ।
न राधसःऽराधसः नूतनस्येन्द्र नकिः ददृशे इंद्रियं ते ॥ ३ ॥

तुझा सर्व महिमा काय हे आम्हांस कळत नाही. हे भगवंता, तुझ्या ऐश्वर्याची ही सीमा आम्हांस समजणार नाही. तसेच तुझी नवीन अपूर्व पारितोषिके, किंवा हे इंद्रा तुझे ईश्वरी सामर्थ्य हींही कोणी समग्र पाहूं शकत नाही. ॥ ३ ॥


ए॒तत्त्यत्त॑ इन्द्रि॒यम॑चेति॒ येनाव॑धीर्व॒रशि॑खस्य॒ शेषः॑ ।
वज्र॑स्य॒ यत्ते॒ निह॑तस्य॒ शुष्मा॑त्स्व॒नाच्चि॑दिन्द्र पर॒मो द॒दार॑ ॥ ४ ॥

एतत् त्यत् ते इंद्रियं अचेति येन अवधीः वरऽशिखस्य शेषः ।
वज्रस्य यत् ते निऽहतस्य शुष्मात् स्वनात् चित् इंद्र परमः ददार ॥ ४ ॥

तुझे ईश्वरी सामर्थ्य आम्हांस दिसले ते हे की वरशिख दैत्याचे जे काय शिल्लक सैन्य राहिले होते त्याचाही तू फडशा उडविलास. तसेच फेंकून मारलेल्या वज्राच्या नुसत्या सोसाट्याने आणि आवाजानेंच त्या परमश्रेष्ठ इंद्राने शत्रूचा नाश केला. ॥ ४ ॥


वधी॒दिन्द्रो॑ व॒रशि॑खस्य॒ शेषो॑ऽभ्याव॒र्तिने॑ चायमा॒नाय॒ शिक्ष॑न् ।
वृ॒चीव॑तो॒ यद्ध॑रियू॒पीया॑यां॒ हन्पूर्वे॒ अर्धे॑ भि॒यसाप॑रो॒ दर्त् ॥ ५ ॥

वधीत् इंद्रः वरशिखस्य शेषः अभिऽआवर्तिने चायमानाय शिक्षन् ।
वृचीवतः यत् हरिऽयूपीयायां हन् पूर्वे अर्धे भियसा अपरः दर्त् ॥ ५ ॥

चयमानाचा पुत्र अभ्यावर्ति ह्याला शांतिसुख देण्याकरितां इंद्राने वरशिखाच्या सग्यालाग्यांचा विध्वंस करून टाकला. आणि ’हरियूपिया’ नदीचे काठी वृचीवानाची आघाडींची दोन अर्धी सैन्ये मारून टाकलीस त्याबरोबर पिछाडीच्या भागाने भीतिने पौबारा केला. ॥ ५ ॥


त्रिं॒शच्छ॑तं व॒र्मिण॑ इन्द्र सा॒कं य॒व्याव॑त्यां पुरुहूत श्रव॒स्या ।
वृ॒चीव॑न्तः॒ शर॑वे॒ पत्य॑मानाः॒ पात्रा॑ भिन्दा॒ना न्य॒र्थान्या॑यन् ॥ ६ ॥

त्रिंशत्ऽशतं वर्मिणः इंद्र साकं यव्याऽवत्यां पुरुऽहूत श्रवस्या ।
वृचीवंतः शरवे पत्यमानाः पात्रा भिंदानाः निऽअर्थानि अयन् ॥ ६ ॥

अखिलजनसेविता इंद्रा, यव्यावतीचे कांठी वृचीवताचे तीन हजार सैनिक चिलखते चढवून लोभाने तुझ्या घातकी हत्यारांच्या टोंकावर येऊन आदळले. त्याबरोबर फुटक्या भांड्यांप्रमाणे ते कवडी मोल होऊन गेले. ॥ ६ ॥


यस्य॒ गावा॑वरु॒षा सू॑यव॒स्यू अ॒न्तरू॒ षु चर॑तो॒ रेरि॑हाणा ।
स सृञ्ज॑याय तु॒र्वशं॒ परा॑दाद्वृ॒चीव॑तो दैववा॒ताय॒ शिक्ष॑न् ॥ ७ ॥

यस्य गावौ अरुषा सूयवस्यूइतिसुऽयवस्यू अंतः ऊंइति सु चरतः रेरिहाणा ।
सः सृञ्जयाय तुर्वशं परा अदात् वृचीवतः दैवऽवाताय शिक्षन् ॥ ७ ॥

ज्याच्या आरक्तवर्ण दोन धेनू हरिततृण करण्याच्या इच्छेने चरत चरत अंतराळांत संचार करतात, त्या इंद्राने दैववाताच्या हाती वृचीवतांना देऊन, सृञ्चयाला तुर्वश नांवाचा पुत्र दिला. ॥ ७ ॥


द्व॒याँ अ॑ग्ने र॒थिनो॑ विंश॒तिं गा व॒धूम॑तो म॒घवा॒ मह्यं॑ सं॒राट् ।
अ॒भ्या॒व॒र्ती चा॑यमा॒नो द॑दाति दू॒णाशे॒यं दक्षि॑णा पार्थ॒वाना॑म् ॥ ८ ॥

द्वयान् अग्ने रथिनः विंशतिं गाः वधूऽमंतः मघऽवा मह्यं संराट् ।
अभिऽआवर्ती चायमानः ददाति दूनाशा इयं दक्षिणा पार्थवानां ॥ ८ ॥

हे अग्नी, वैभवशाली चक्रवर्ती जो चयमानाचा पुत्र अभ्यावर्ति त्याने सुंदर कुमारीकांसह, शूर सैनिकांची दोन पथके, आणि वीस गाई अशी देणगी मला दिली. पृथुकुलोत्पन्नांनी दिलेली ही दक्षिणा (देणगी) इतरत्र दुर्लभच. ॥ ८ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २८ ( गो सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - गो : छंद - त्रिष्टुभ्


आ गावो॑ अग्मन्नु॒त भ॒द्रम॑क्र॒न्सीद॑न्तु गो॒ष्ठे र॒णय॑न्त्व॒स्मे ।
प्र॒जाव॑तीः पुरु॒रूपा॑ इ॒ह स्यु॒रिन्द्रा॑य पू॒र्वीरु॒षसो॒ दुहा॑नाः ॥ १ ॥

आ गावः अग्मन् उत भद्रं अक्रन् सीदंतु गोऽस्थे रणयंन्तु अस्मेइति ।
प्रजाऽवतीः पुरुऽरूपाः इह स्युः इंद्राय पूर्वीः उषसः दुहानाः ॥ १ ॥

पहा इंद्राच्या (दिव्य) धेनू आल्या. त्यांनी आमचे कल्याण केले. तर त्या आता आमच्या गोठ्यांत बसून आनंद करोत. ह्यांनी पुष्कळ दिवस इंद्राकरितां आपले दुग्ध दिले आहे. तर त्या नानारूप गाईंना पुष्कळ वांसते होवोत. ॥ १ ॥


इन्द्रो॒ यज्व॑ने पृण॒ते च॑ शिक्ष॒त्युपेद्द॑दाति॒ न स्वं मु॑षायति ।
भूयो॑ भूयो र॒यिमिद॑स्य व॒र्धय॒न्नभि॑न्ने खि॒ल्ये नि द॑धाति देव॒युम् ॥ २ ॥

इन्द्रः यज्वने पृणते च शिक्षति उप इत् ददाति न स्वं मुषायति ।
भूयःऽभूयः रयिं इत् अस्य वर्धयन् अभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुं ॥ २ ॥

यो यजन करतो आणि दीनजनास दानाने तृप्त करतो त्याचा इंद्र पुरस्कारच करतो, त्याला वैभव देतो. त्याचे द्रव्य कधींही हरण करीत नाही. पण उलट त्याचे वैभव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करून अविनाशी आणि अत्यंत दुर्लभ जे आनंदस्थान त्या ठिकाणी त्या भगवद्‍भक्तास नेऊन ठेवतो. ॥ २ ॥


न ता न॑शन्ति॒ न द॑भाति॒ तस्क॑रो॒ नासा॑मामि॒त्रो व्यथि॒रा द॑धर्षति ।
दे॒वांश्च॒ याभि॒र्यज॑ते॒ ददा॑ति च॒ ज्योगित्ताभिः॑ सचते॒ गोप॑तिः स॒ह ॥ ३ ॥

न ताः नशंति न दभाति तस्करः न आसां आमित्रः व्यथिः आ दधर्षति ।
देवान् च याभिः यजते ददाति च ज्योक् इत् ताभिः सचते गोऽपतिः सह ॥ ३ ॥

इंद्राच्या दिव्य धेनू कधी नाश पावत नाहींत, चोर त्यांचे हरण करूं शकत नाही, शत्रूचा हल्ला त्यांना कांही एक इजा करूं शकत नाही. अशा प्रकारच्या ज्या धेनूंच्या सहाय्याने भक्त देवयजन करतो, दीनांस दानधर्म करतो, तो ज्ञान नायक होऊन त्यांच्यासह चिरकाळ नांदतो. ॥ ३ ॥


न ता अर्वा॑ रे॒णुक॑काटो अश्नुते॒ न सं॑स्कृत॒त्रमुप॑ यन्ति॒ ता अ॒भि ।
उ॒रु॒गा॒यमभ॑यं॒ तस्य॒ ता अनु॒ गावो॒ मर्त॑स्य॒ वि च॑रन्ति॒ यज्व॑नः ॥ ४ ॥

न ताः अर्वा रेणुऽककाटः अश्नुते न संस्कृतऽत्रं उप यंति ताः अभि ।
उरुऽगायं अभयं तस्य ताः अनु गावः मर्तस्य वि चरंति यज्वनः ॥ ४ ॥

आपल्या टापांनी धूळ उडविणारा खंदा लढाऊ घोडा अशा धेनूंचा मुळींच पाडाव करीत नाहीं. बलिदान देण्याच्या ठिकाणीही त्यांना कोणी घेऊन जात नाही, परंतु त्या भगवभक्त जनाच्या विस्तीर्ण आणि भयरहित कुरणांत मात्र त्या यथेच्छ फिरत असतात. ॥ ४ ॥


गावो॒ भगो॒ गाव॒ इन्द्रो॑ मे अच्छा॒न् गावः॒ सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ भ॒क्षः ।
इ॒मा या गावः॒ स ज॑नास॒ इन्द्र॑ इ॒च्छामीद्धृ॒दा मन॑सा चि॒दिन्द्र॑म् ॥ ५ ॥

गावः भगः गावः इंद्रः मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।
इमाः याः गावः सः जनास इंद्र इच्छामि इत् हृदा मनसा चित् इंद्रं ॥ ५ ॥

भाग्यदाता देव, मला धेनू देवो, इंद्र मला गोधन देवो. कारण धेनूचे दुग्ध हा सोमाचा अगदी आवडता पदार्थ होय. अशा ज्या ह्या धेनू आहेत, हे जनहो, त्या इंद्ररूपच होत. म्हणून मनानें, अंतःकरणानेंही मला इंद्रच पाहिजे आहे. ॥ ५ ॥


यू॒यं गा॑वो मेदयथा कृ॒शं चि॑दश्री॒रं चि॑त्कृणुथा सु॒प्रती॑कम् ।
भ॒द्रं गृ॒हं कृ॑णुथ भद्रवाचो बृ॒हद्वो॒ वय॑ उच्यते स॒भासु॑ ॥ ६ ॥

यूयं गावः मेदयथ कृशं चित् अश्रीरं चित् कृणुथ सुऽप्रतीकं ।
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रऽवाचः बृहत् वः वयः उच्यते सभासु ॥ ६ ॥

दिव्य धेनूंनो, रोड झालेल्या मनुष्यास तुम्ही पुष्ट करतां, आणि ज्याच्या तोंडावर अगदी कळा नाही त्याला तजेलदार करून सोडतां. तुमचा स्वर मंगलकारक आहे, तर तुम्ही आमचे मंगलमय करा. ह्या तुमच्या महान् सामर्थ्याची वाखाणणी लोकसभेंतून सुद्धा होत असते. ॥ ६ ॥


प्र॒जाव॑तीः सू॒यव॑सं रि॒शन्तीः॑ शु॒द्धा अ॒पः सु॑प्रपा॒णे पिब॑न्तीः ।
मा वः॑ स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑सः॒ परि॑ वो हे॒ती रु॒द्रस्य॑ वृज्याः ॥ ७ ॥

प्रजावतीः सूऽयवसं रिशंतीः शुद्धाः अपः सुऽप्रपाने पिबंतीः ।
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वः हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ ७ ॥

तुम्हांस वासरे पुष्कळ होऊन तुम्ही कोंवळे कोंवळे गवत खातां आणि पाणवठ्यावर शुद्धनिर्मल उदक पितां अशा तुम्ही आहांत. चोराची मात्रा तुमच्यावर न चालो, किंवा इतर धर्मभ्रष्टाचीही न चालो. रुद्राचे शस्त्र तुम्हांला वगळून दुसरीकडे वळो. ॥ ७ ॥


उपे॒दमु॑प॒पर्च॑नमा॒सु गोषूप॑ पृच्यताम् । उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेत॒स्युपे॑न्द्र॒ तव॑ वी॒र्ये ॥ ८ ॥

उप इदं उपऽपर्चनं आसु गोषु उप पृच्यतां ।
उप ऋषभस्य रेतसि उप इन्द्र तव वीर्ये ॥ ८ ॥

ह्या धेनूच्या दुग्धामध्यें हा मसाला मिसळा. त्या वृषभाच्या सोमाच्या आंगरसांत ते सर्व मिसळा. इंद्रा, शेवटी तुझ्या वीरश्रींतही हे सोमरस मिश्रण मिसळले जावो. ॥ ८ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त २९ ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


इन्द्रं॑ वो॒ नरः॑ स॒ख्याय॑ सेपुर्म॒हो यन्तः॑ सुम॒तये॑ चका॒नाः ।
म॒हो हि दा॒ता वज्र॑हस्तो॒ अस्ति॑ म॒हामु॑ र॒ण्वमव॑से यजध्वम् ॥ १ ॥

इंद्रं वः नरः सख्याय सेपुः महः यंतः सुऽमतये चकानाः ।
महः हि दाता वज्रऽहस्तः अस्ति महां ऊंइति रण्वं अवसे यजध्वं ॥ १ ॥

तुमच्यासाठी इंद्राचा कृपालोभ संपादन करण्याकरितां त्या शूर पुरुषांनी इंद्राची कांस धरली, आणि त्याच्या सौजन्यास पात्र होण्याकरितां त्याच्या तेजस्वितेचा गौरव केला. तो मोठा दानशूर व वज्रधर आहे तर त्याचा अनुग्रह व्हावा म्हणून त्या थोर मनोहर देवाचे यजन करा. ॥ १ ॥


आ यस्मि॒न्हस्ते॒ नर्या॑ मिमि॒क्षुरा रथे॑ हिर॒ण्यये॑ रथे॒ष्ठाः ।
आ र॒श्मयो॒ गभ॑स्त्योः स्थू॒रयो॒राध्व॒न्नश्वा॑सो॒ वृष॑णो युजा॒नाः ॥ २ ॥

आ यस्मिन् हस्ते नर्याः मिमिक्षुः आ रथे हिरण्यये रथेऽस्थाः ।
आ रश्मयः गभस्त्योः स्थूरयोः अध्वन् अश्वासः वृषणः युजानाः ॥ २ ॥

मनुष्यांना कल्याणप्रद अशा ज्या कांही गोष्टी आहेत त्या सर्व त्याच्याच हातांत असतात. तो सुवर्णमय रथांत आरूढ होतो, आणि आपल्या दणकट भुजदंडांनी घोड्यांचा लगाम खेंचून धरतो. त्याचे मजबूत घोडेसुद्धां असे आहेत की ते वाटेत आपोआप रथाला जोडले जातात. ॥ २ ॥


श्रि॒ये ते॒ पादा॒ दुव॒ आ मि॑मिक्षुर्धृ॒ष्णुर्व॒ज्री शव॑सा॒ दक्षि॑णावान् ।
वसा॑नो॒ अत्कं॑ सुर॒भिं दृ॒शे कं स्व१र्ण नृ॑तव् इषि॒रो ब॑भूथ ॥ ३ ॥

श्रिये ते पादा दुवः आ मिमिक्षुः धृष्णुः वज्री शवसा दक्षिणऽवान् ।
वसानः अत्कं सुरभिं दृशे कं स्वः ण नृतोइति इषिरः बभूथ ॥ ३ ॥

मोक्षश्रीसाठी सेवकांनी तुझ्याच चरणांचा आश्रय केला आहे. तू धैर्यशाली वज्रधर आणि वात्सल्यपूर्ण आहेस, आणि लोकांना तुझे मंगल दर्शन घडावे म्हणून सूर्याप्रमाणे तू आपल्या प्रभावाने दिव्य तेजोमय कवच परिधान करून, रणभैरवा, तू भक्तांना रणोत्साह उत्पन्न केलास. ॥ ३ ॥


स सोम॒ आमि॑श्लतमः सु॒तो भू॒द्यस्मि॑न्प॒क्तिः प॒च्यते॒ सन्ति॑ धा॒नाः ।
इन्द्रं॒ नर॑ स्तु॒वन्तो॑ ब्रह्मका॒रा उ॒क्था शंस॑न्तो दे॒ववा॑ततमाः ॥ ४ ॥

सः सोमः आमिश्लऽतमः सुतः भूत् यस्मिन् पक्तिः पच्यते संति धानाः ।
इंद्रं नरः स्तुवंतः ब्रह्मऽकाराः उक्था शंसंतः देववातऽतमाः ॥ ४ ॥

पहा तो सोमरस पिळून तयार होऊन त्यांत नाना तऱ्हेचा मसाला पूर्णपणे मिसळला आहे. रस तयार होतांच पक्वान्नें आणि दुसरी धान्येंही शिजून तयार झाली व प्रार्थना सूक्ते म्हणणारे ऋषिगण इंद्राचे गुणवर्णन आणि सामसूक्तांचे गायन करून देवाच्या निःसीम प्रेमास पात्र झाले. ॥ ४ ॥


न ते॒ अन्तः॒ शव॑सो धाय्य॒स्य वि तु बा॑बधे॒ रोद॑सी महि॒त्वा ।
आ ता सू॒रिः पृ॑णति॒ तूतु॑जानो यू॒थेवा॒प्सु स॒मीज॑मान ऊ॒ती ॥ ५ ॥

न ते अंतः शवसः धायि अस्य वि तु बबाधे रोदसीइति महिऽत्वा ।
आ ता सूरिः पृणति तूतुजानः यूथाऽइव अप्ऽसु संऽईजमान ऊती ॥ ५ ॥

तुझ्या ह्या उत्कटबलाचा अन्त कोणासच लागला नाही, त्याच्या महिम्याने दिगंत भेदून टाकले आले. सज्जनधुरीण इंद्र मोठ्या सरोबरीने, पशूंचा समुदाय पाण्यांत फैलावून द्यावा, नक्षत्रें आकाश मंडलांत विखरून टाकावी त्याप्रमाणे, आपल्या संरक्षक सामर्थ्याने अंतराल भरून टाकतो. ॥ ५ ॥


ए॒वेदिन्द्रः॑ सु॒हव॑ ऋ॒ष्वो अ॑स्तू॒ती अनू॑ती हिरिशि॒प्रः सत्वा॑ ।
ए॒वा हि जा॒तो अस॑मात्योजाः पु॒रू च॑ वृ॒त्रा ह॑नति॒ नि दस्यू॑न् ॥ ६ ॥

एव इत् इंद्रः सुऽहवः ऋष्वः अस्तु ऊती अनूती हिरिऽशिप्रः सत्वा ।
एव हि जातः असमातिऽओजाः पुरु च वृत्रा हनति नि दस्यून् ॥ ६ ॥

ह्याप्रमाणे तो अत्युदात्त इंद्र आमचा धांवा सुलभतेने तत्काळ ऐकून घेवो. त्याला कोणाच्याच सहायाची अपेक्षा नाही, तो सुवर्णमुकुटमंडित सत्वाढ्य देव आपल्या संरक्षक सामर्थ्याने आमच्याकरितां सज्ज राहो. प्रकट होतांक्षणीच त्याच्या तेजाची तुलना होईनाशी झाली. अंधकाररूप असंख्य शत्रू आणि अधार्मिक दुष्ट ह्यांचा तोच संहार करतो. ॥ ६ ॥


ऋग्वेद - मण्डल ६ सूक्त ३० ( इंद्र सूक्त )

ऋषी - भरद्वाज बार्हस्पत्य : देवता - इंद्र : छंद - त्रिष्टुभ्


भूय॒ इद्वा॑वृधे वी॒र्यायँ॒ एको॑ अजु॒र्यो द॑यते॒ वसू॑नि ।
प्र रि॑रिचे दि॒व इन्द्रः॑ पृथि॒व्या अ॒र्धमिद॑स्य॒ प्रति॒ रोद॑सी उ॒भे ॥ १ ॥

भूयः इत् ववृधे वीर्याय एक अजुर्यः दयते वसूनि ।
प्र रिरिचे दिवः इंद्रः पृथिव्याः अर्धं इत् अस्य प्रति रोदसीइति उभेइति ॥ १ ॥

आपला पराक्रम गाजविण्याकरितां तो अतिशय वाढला, व तोच एकटा अजरामर देव अमोलिक संपत्ति भक्तांना देतो. इंद्राने आकाश आणि पृथिवी ह्यांना पार व्यापून टाकिले आहे, ते इतके कीं, त्याचा एक अंशच दोहोंनाही पुरून उरण्यासारखा आहे. ॥ १ ॥


अधा॑ मन्ये बृ॒हद॑सु॒र्यमस्य॒ यानि॑ दा॒धार॒ नकि॒रा मि॑नाति ।
दि॒वेदि॑वे॒ सूर्यो॑ दर्श॒तो भू॒द्वि सद्मा॑न्युर्वि॒या सु॒क्रतु॑र्धात् ॥ २ ॥

अध मन्ये बृहत् असुर्यं अस्य यानि दाधार नकिः आ मिनाति ।
दिवेऽदिवे सूर्यः दर्शतः भूत् वि सद्मानि उर्विया सुऽक्रतुः धात् ॥ २ ॥

आतां त्याच्या श्रेष्ठ ईश्वरीसत्तेचे मी चिंतन करतो. त्याने जे जे नियम एकदा ठरविले ते ते कोणीही मोडूं शकत नाही. दररोज सूर्य हा आपल्या मनोहर स्वरूपाने प्रकट होतो, आणि त्याच अगाध कर्तृत्वशाली इंद्राने ही दिव्य भवने दूरवर व्यवस्थित ठेवून दिली आहेत. ॥ २ ॥


अ॒द्या चि॒न्नू चि॒त्तदपो॑ न॒दीनां॒ यदा॑भ्यो॒ अर॑दो गा॒तुमि॑न्द्र ।
नि पर्व॑ता अद्म॒सदो॒ न से॑दु॒स्त्वया॑ दृ॒ळ्हानि॑ सुक्रतो॒ रजां॑सि ॥ ३ ॥

अद्य चित् नु चित् तत् अपः नदीनां यत् आभ्यः अरदः गातुं इंद्र ।
नि पर्वताः अद्मऽसदः न सेदुः त्वया दृळ्हानि सुक्रतोइतिसुक्रतो रजांसि ॥ ३ ॥

ज्ञान नद्यां विषयींची तुझी कर्तबगारी आज मितिसही स्पष्ट दिसत आहे, ती ही कीं, हे इंद्रा त्यांच्याकरितां तू वाटा खोदून ठेविल्यास. सुखवस्तु मनुष्याप्रमाणे हे पर्वत तुझ्यामुळें स्थिर होऊन बसले, आणि हे अपूर्व कर्तृत्वशील, हे रजोलोकही तूंच धारण केले आहेस. ॥ ३ ॥


स॒त्यमित्तन्न त्वावाँ॑ अ॒न्यो अ॒स्तीन्द्र॑ दे॒वो न मर्त्यो॒ ज्याया॑न् ।
अह॒न्नहि॑म् परि॒शया॑न॒मर्णोऽवासृजो अ॒पो अच्छा॑ समु॒द्रम् ॥ ४ ॥

सत्यं इत् तत् न त्वाऽवान् अन्यः अस्ति इंद्र देवः न मर्त्यः ज्यायान् ।
अहन् अहिं परिशयानं अर्णः अव असृजः अपः अच्छ समुद्रं ॥ ४ ॥

इंद्रा, तुझ्या सारखा दुसरा कोणीही देव किंवा मनुष्य नाही, ही गोष्ट खरी नाही काय ? आकाशरूप उदकांत आडवा पडलेल्या भुजंगास तूंच ठार केलेंस आणि समुद्रास मिळण्याकरिता नद्यांना सोडून दिलेंस. ॥ ४ ॥


त्वम॒पो वि दुरो॒ विषू॑ची॒रिन्द्र॑ दृ॒ळ्हम॑रुजः॒ पर्व॑तस्य ।
राजा॑भवो॒ जग॑तश्चर्षणी॒नां सा॒कं सूर्यं॑ ज॒नय॒न्द्यामु॒षास॑म् ॥ ५ ॥

त्वं अपः वि दुरः विषूचीः इंद्र दृळ्हं अरुजः पर्वतस्य ।
राजा अभवः जगतः चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन् द्यां उषसं ॥ ५ ॥

सर्वत्र गति अशा दिव्योदकांचा मार्ग तू खुला केलास. हे इंद्रा पर्वतांचे अति कठीण दुर्ग तू फोडून टाकलेस. आणि सूर्य, नक्षत्रें व उषा ह्यांना एकदमच उत्पन्न करून तू ह्या जगतांतील प्राणिमात्रांचा राजा झालास. ॥ ५ ॥


ॐ तत् सत्


GO TOP