शुक्ल यजुर्वेदः - पञ्चविंशोध्यायःशादं दद्‍भिरवकां दन्तमुलैर्मृदं बर्स्वैस्तेगान्दँष्ट्राभ्याँ सरस्वत्याऽ अग्रजिह्वं जिह्वायाऽ उत्सादमवक्रन्देन तालु वाजँ हनुभ्यामपऽ आस्येन वृषणमाण्डाभ्यामादित्याँ श्मश्रुभिः पन्थानं भ्रूभ्यां द्यावापृथिवी वर्तोभ्यां विद्युतं कनीनकाभ्याँ शुक्लाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पक्ष्माण्यवार्याऽ इक्षवोऽवार्याणि पक्ष्माणि पार्याऽ इक्षवः ॥ १ ॥ वातं प्राणेनापानेन नासिकेऽ उपयाममधरेणौष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाह्यं निवेष्यं मूर्ध्ना स्तनयित्नुं निर्बाधेनाशनिं मस्तिष्केण विद्युतं कनीनकाभ्यां कर्णाभ्यां श्रोत्रँ श्रोत्राभ्यां कर्णौ तेदनीमधरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिरदितिँ शीर्ष्णा निर्‍ऋतिं निर्जर्जल्येन शीर्ष्णा संक्रोशैः प्राणान्‍रेष्माणँ स्तुपेन ॥ २ ॥ मशकान्केशैरिन्द्रं स्वपसा वहेन बृहस्पतिँ शकुनिसादेन कूर्माञ्छफैराक्रमणँ स्थुराभ्यामृक्षलाभिः कपिञ्जलाञ्जवं जङ्‍घाभ्यामध्वानं बाहुभ्यां जाम्बीलेनारण्यमग्निमतिरुग्भ्यां पूषणं दोर्भ्यामश्विनावँसाभ्याँ रुद्रँ रोराभ्याम् ॥ ३ ॥ अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थ्यदित्यै पञ्चमीन्द्राणै षष्ठी मरुताँ सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रोयोदशी ॥४ ॥ इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीयापां चतुर्थी निर्‍ऋत्यै पञ्चम्यग्नीषोमयोः षष्ठी सर्पाणाँ सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्यावापृथिव्योर्दक्षिणं पार्श्वं विश्वेषां देवानामुत्तरम् ॥ ५ ॥ मरुताँ स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीयादित्यानां तृतीया वायोः पुच्छमग्नीषोमयोर्भासदौ क्रुञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्राबृहस्पतीऽ ऊरुभ्यां मित्रावरुणावल्गाभ्यामाक्रमणँ स्थूराभ्यां बलं कुष्ठाभ्याम् ॥ ६ ॥ पूषणं वनिष्ठुनान्धाहीन्त्स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विर्ह्रुतऽ आन्त्रैरपो वस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनँ शेपेन प्रजाँ रेतसा चाषान्पित्तेन प्रदरान्पायुना कृश्माञ्छकपिण्डैः ॥। ७ ॥ इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भसञ्जीमूतान्हृदयौपशेनान्तरिक्षं पुरीतता नभऽ उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरिन्प्लाशिभिरुपलान्प्लीह्ना वल्मीकान्क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान्हिराभिः स्रवन्तीर्हृदान्कुक्षिभ्याँ समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना ॥ ८॥ विधृति नाभ्या घृतँ रसेनापो युष्णा मरीचिर्विप्रुड्‍भिर्नीहारमूष्मणा शीनं वसया प्रुष्वाऽ अश्रुभिर्ह्रादुनीर्दूषीकाभिरस्ना रक्षाँसि चित्राण्यङ्‍गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथिवीं त्वचा जुम्बकाय स्वाहा ॥ ९ ॥ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽ आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १० ॥ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकऽ इद्राजा जगतो बभूव । यऽ ईशेऽ अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ११ ॥ यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रँ रसया सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१२ ॥ यऽ आत्मदा बलदा यस्य विश्वऽ उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽ अपरीतासऽ उद्‍भिदः । देवा नो यथा सदमिद् वृधेऽ असन्नप्रायुवो रक्षितरो दिवे-दिवे ॥ १४ ॥ देवानां भद्राः सुमतिर्‍ऋजूयतां देवानाँ रातिरभि नो निवर्तताम् । देवानाँ सख्यमुपसेदिमा वयं देवा नऽ आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १५ ॥ तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् । अर्यमणं वरुणँ सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥ १६ ॥ तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना श्रुणुतं धिष्ण्या युवम् ॥ १७ ॥ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम् । पूषा नो यथा वेदसामसद्‍वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १८ ॥ स्वस्ति नऽ इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ १९ ॥ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवाऽ अवसागमन्निह ॥ २० ॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्‍गैस्तुष्टुवाँसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ २१ ॥ शतमिन्नु शरदोऽ अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ २२ ॥ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवाऽ अदितिः पञ्च जनाऽ अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ २३ ॥ मा नो मित्रो वरुणोऽ अर्यमायुरिन्द्रऽ ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन् । यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यानो विदधे वीर्याणि ॥ २४ ॥ यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति । सुप्राङ्‍जो मेम्यद्विश्वरूपऽ इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः ॥ २५ ॥ एष छागः पुरोऽ अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः । अभिप्रियं यत्पुरोडाशमर्वता त्वष्टेदेनँ सौश्रवसाय जिन्वति ॥ २६ ॥ यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नयन्ति । अत्रा पूष्णः प्रथमो भागऽ एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ २७॥ होताध्वर्युरावयाऽ अग्निमिन्धो ग्रावग्राभऽ उत शंस्ता सुविप्रः । तेन यज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम् ॥ २८ ॥ यूपव्रस्काऽ उत ये यूपवाहाश्चषालं येऽ अश्वयूपाय तक्षति । ये चार्वते पचनँ सम्भरन्त्युतो तेषामभिगूर्त्तिर्नऽ इन्वतु ॥ २९ ॥ उप प्रागात्सुमन्मेऽधायि मन्म देवानामाशाऽ उप वीतपृष्ठः । अन्वेनं विप्राऽ ऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टे चकृमा सुबन्धुम् ॥ ३० ॥ यद्वाजिनो द्राम सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या सशना रज्जुरस्य । यद्वा घास्य प्रभृतमास्ये तृणँ सर्वा ता तेऽ अपि देवष्वस्तु ॥ ३१ ॥ यदश्वस्य ऋविषो मक्षिकाय यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति । यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता तेऽ अपि देवेष्वस्तु ॥ ३२ ॥ यदूवध्यमुदरस्यापवाति यऽ आमस्य ऋविषो गन्धोऽ अस्ति । सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेधँ श्रृतपाकं पचन्तु ॥ ३३ ॥ यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । मा तद्‍भूम्यामाश्रिषन्मा तृणेषु देवभ्यस्तदुशद्‍भ्यो रातमस्तु ॥ ३४ ॥ ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं यऽ ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति । ये चार्वतो माँसभिक्षामुपासतऽ उतो तेषामभिगूर्तिर्नऽ इन्वतु ॥ ३५ ॥ यन्निक्षणं माँस्पचन्याऽ उखाया या पात्राणि यूष्णऽ आसेचनानि । ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्‍काः सूनाः परि भूषन्त्यश्वम् ॥ ३६ ॥ मा त्वाग्निर्ध्वनयीद्ध्रूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघ्रिः । इष्टं वीतमभिगूर्तं वषट्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम् ॥ ३७ ॥ निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च षड्वीशमर्वतः । यच्च पपौ यच्च घासिं जघास सर्वा ता तेऽ अपि देवेष्वस्तु ॥ ३८ ॥ यदश्वाय वासऽ उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मै । सन्दानमर्वन्तं षड्वीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ ३९ ॥ यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पार्ष्ण्या वा कशया वा तुतोद । स्रुचेव ता हविषोऽ अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥ ४० ॥ चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धोर्वङ्‍क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति । अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्परुरनिघुष्या विशस्त ॥ ४१ ॥ एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथऽ ऋतुः । या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ता ता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ ॥ ४२ ॥ मा त्वा तपत्प्रियऽ आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वऽ आ तिष्ठिपत्ते । मा ते गृध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥ ४३ ॥ न वाऽ उऽ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ२ऽ इदेषि पथिभिः सुगेभिः । हरी ते युञ्जा पृषतीऽ अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य ॥ ४४ ॥ सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुँसः पुत्राँ२ऽ उत विश्वापुषँ रयिम् । अनागास्त्वं नोऽ अदितिः कृणोतु क्षत्रं नोऽ अश्वो वनर्ताँ हविष्मान् ॥ ४५ ॥ इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः । आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्‍भिरस्मभ्यं भेषजा करत् । यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधाति ॥ ४६ ॥ अग्ने त्वं नोऽ अन्तमऽ उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । वसुरग्निर्वसुश्रवाऽ अच्छा नक्षि द्युमत्तमँ रयिं दाः । तं त्वा शोचिष्ट दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ ४७ ॥ ॥ इति पञ्चविंशोध्याऽयः ॥


ॐ तत् सत्GO TOP