श्रीगर्गसंहिता

द्वारकाखण्डः - विंशोऽध्यायः

सप्तसमुद्रमाहात्म्यम् -


श्रीनारद उवाच -
द्वितीयस्यापि दुर्गस्य पूर्वद्वारे विदेहराट् ।
इन्द्रतीर्थं महापुण्यं कामदं सिद्धिदायकम् ॥ १ ॥
तत्र स्नात्वा नरो राजन्निन्द्रलोकं प्रयाति हि ।
इहैव चंद्रसादृश्यं वैभवं प्राप्यते नरः ॥ २ ॥
तथा वै दक्षिणे द्वारे सूर्यकुण्डोऽभिधीयते ।
यदा सत्राजितेनापि पूजितोऽभूत्स्यमंतकः ॥ ३ ॥
तत्र स्नात्वा पद्मरागं यो ददाति नृपेश्वर ।
सूर्यप्रभविमानेन सूर्यलोकं प्रयाति हि ॥ ४ ॥
तथा वै पश्चिमे द्वारे ब्रह्मतीर्थं विशिष्यते ।
तत्र स्नात्वा नरो राजन्स्वर्णपात्रे च पायसम् ॥ ५ ॥
यो ददाति महाबुद्धिस्तस्य पुण्यफलं श्रृणु ।
ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाऽऽचार्यहाऽघवान् ॥ ६ ॥
इन्द्रलोके पदं धृत्वा बिभ्रद्‍ब्रह्ममयं वपुः ।
चन्द्राभेन विमानेन याति ब्रह्मपदं स च ॥ ७ ॥
तथा वै उत्तरे द्वारे क्षेत्रं स्यान्नैललोहितम् ।
यत्र साक्षान्महादेवो राजते नीललोहितः ॥ ८ ॥
देवता मुनयः सर्वे तथा सप्तर्षयः परे ।
वसंति यत्र वैदेह तथा सर्वे मरुद्‌गणाः ॥ ९ ॥
नीललोहितलिंगं तु तत्र संपूज्य यत्‍नतः ।
ऐश्वर्यमतुलं लेभे रावणो लोकरावणः ॥ १० ॥
कैलासस्यापि यात्रायां यत्फलं लभते नृप ।
तस्माच्छतगुणं पुण्यं नीललोहितदर्शनात् ॥ ११ ॥
नीललोहितकुंडे वै स्नातो यस्त्रिदिनं नरः ।
स याति शिवलोकाख्यं पापायुतयुतोऽपि हि ॥ १२ ॥
सप्तसामुद्रकं नाम तीर्थं यत्र विराजते ।
तत्र स्नात्वा नरः पापी पापसंघैः प्रमुच्यते ॥ १३ ॥
सप्तानां च समुद्राणां स्नानपुण्यं लभेत्त्वरम् ।
विष्णुर्विरिंचो गिरिश इंद्रो वायुर्यमो रविः ॥ १४ ॥
पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः ।
तत्पार्श्वेषु सदा ह्येते तिष्ठन्ति मनुजेश्वर ॥ १५ ॥
सप्तकोटिनि तीर्थानि ब्रह्मांडे यानि कानि च ।
सर्वाणि तत्र तिष्ठन्ति सप्तसामुद्रके नृप ॥ १६ ॥
तत्र स्नात्वा नरः पश्चात्कृत्वा सर्वपरिक्रमाम् ।
प्राप्नोति द्वारकायाश्च यात्रायाः सकलं फलम् ॥ १७ ॥
सप्तसामुद्रकमृते न यात्रा फलदा स्मृता ।
सप्तसामुद्रकं तीर्थं विष्णुरूपं विदुः सुरा ॥ १८ ॥

इति श्रीगर्गसंहितायां द्वारकाखंडे श्रीनारद बहुलाश्व संवादे
द्वारकायाः द्वितीयदुर्गे इंद्रतीर्थब्रह्मतीर्थ सूर्यकुंडनैललोहित
सप्तसमुद्रमाहात्म्यं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥
हरिः ॐ तत्सच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥


GO TOP